Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 3

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 3

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 2 adlı makalemizin ardından devam ediyoruz. İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 3 testi 41- 60 numaralı soruları kapsamaktadır. Lütfen sadece bu soruları değil diğerlerini de çözünüz. 

MİLLÎ MÜCÂDELE (HAZIRLIK – EYLEM – İNKILÂP EVRELERİ)
İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 1
41- I.    Paris Konferansı
II.   Amiral Bristol Raporu
III.  Londra Konferansı
IV.  General Harbord raporu
Yukarıdakilerin hangilerinde Türklerin  milli davalarında haklılığını gösteren ifadeler yer almıştır?    (2003)
A)   I ve II
B)  II ve III
C)   III ve IV
D)   II ve IV
E)   I ve IV
Çözüm: Amiral Bristol Raporu-ABD’li ve İtilâf devletleri delegelerinden oluşan bir kurul, Yunanistan’ın İzmir’i işgâlinden sonra bölgeye gönderilmiştir. Kurul
-bölgede nüfus çoğunluğunun Türklere ait olduğunu,
-Hıristiyanların katledilmediğini,
-katliamların sorumlusunun Yunanistan olduğunu açıklayarak,Türklerin mücadelelerinde haklılığını ortaya koymuştur.
General Harbord Raporu-Amerikalı general raporunda, Ermenilerin Doğu Anadolu’da çoğunlukta olmadığını ve bölgenin Türklere ait olduğunu açıklamıştır. Buna rağmen, İtilâf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. Maddesi’ni Sevr Antlaşması’nda uygulamaya koyarak, Doğu Anadolu’da bir Ermenistan yaratmışlardır.

 

42-Amasya Genelgesi’nin, Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A)   Anadolu ve Trakya’nın her yanına duyurulmuş olmasından
B)   Kurtuluş Savaşı’nın gerekçe ve yöntemini belirtmesinden
C)   İşgâllerin başlamasını izleyen günlerde hazırlanmış olmasından
D)   Halkı, düşmana karşı silâhlı direnişe çağırmış olmasından
E)   İstanbul Hükûmeti’ne karşı bir hareket niteliği taşımasında   Cevap: B

 

43-Osmanlı Hükûmeti’nin millete olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kamu oyuna duyurulmaya çalışılmıştır?
A)   Erzurum Kongresi
B)   TBMM
C)   Amasya Görüşmesi
D)   Amasya Genelgesi
E)   Sivas Kongresi       Cevap: D

 

44-M. Kemâl’in, Millî Mücadele’nin sürdüğü yıllarda Türk milletine, “milletin geleceğini, milletin kendi iradesi belirleyecektir” ilkesini benimsetmeye çalışmasının  temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak
B)   Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek
C)   Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını sağlamak
D)   Yönetim şeklini değiştirmek
E)   Padişahın yetkilerine ortak olmak
Çözüm: Bir milletin kendi geleceğini kendisini belirlemesi cumhuriyet yönetiminin veya onun ileri adımı olan demokrasinin tanımıdır.   Cevap: D

 

45-Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongreye katılacak delegelerin, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler  aracılığıyla  seçilmeleri istenmiştir.
Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kararların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak
B)   Anadolu’da toplanacak kongrelerin ayısını arttırmak
C)   Bölgesel direnişleri başlatmak
D)   İşgâl güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak
E)   İstanbul Hükûmeti’nin gözünü korkutmak
Çözüm: Amasya Genelgesi olağanüstü bir dönemde yayınlanmıştır. Durum acildir. Dolayısıyla bu günkü anlamda bir seçim yapılabilmesi mümkün değildir. Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri ve belediye başkanları halkı temsil eden kurumlardır. Onların kararları, dolaylı da olsa halkın kararları olacaktır.

 

46-Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için gelecek delegelerin seçimini Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyelerin yapması istenmiştir.
Bu yolla ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasını teşvik etme
B)   Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin gücünü halka duyurmak
C)   İşgâl güçlerinin dikkatini Sivas’ta yapılacak kongreye çekmek
D)   Millî Mücadele taraftarı kişilerin seçilmesini sağlamak
E)   Delegelerin can ve mal güvenliklerini sağlamak.
Çözüm: Bu kuruluşlar Millî Mücadele taraftarıdırlar. Doğal olarak bunların seçeceği kişiler de aynı düşüncede olacaktır.

 

47-Kurtuluş Savaşı’nın başladığı günlerde M. Kemâl, askerî alandan çok bir millet meclisi kurmaya öncelik vermiştir. O’nun bu yolla ulaşmak istediği amaç nedir?
A)   Millî güçleri birleştirmek
B)   Dışarıdan ekonomik yardım almak
C)   Kurtuluş Savaşı’nı başlatmakta haklı olduklarını dünyaya duyurmak
D)   Kendi yetkilerini arttırmak
E)   İç isyânlara son vermek    Cevap: A

 

48-“Millî egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi”ne ilk kez nerede karar verilmiştir?
A)   Erzurum Kongresi’nde
B)   Amasya Görüşmesi’nde
C)   İlk TBMM’de
D)   Sivas Kongresi’nde
E)   Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde  Cevap: A

 

 

49-Erzurum Kongresi kararları  arasında,“millî iradenin ve toplanan millî güçlerin Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı” hükmü de yer almıştır.Millî egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İtilâf Devletlerinden çekinilmesi
B)   Ortamın rejim değişikliğine uygun olmaması
C)   İmparatorluğun çökmesinin önlenmek istenmesi
D)   Osmanlı Hükûmeti’nin desteğine ihtiyaç duyulması
E)   Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi
Çözüm: Millî bağımsızlık sağlanmadan, millî egemenliği gerçekleştiremezsiniz. Ülkenin kurtarılması da ancak halkın ezici çoğunluğunun birlik ve beraberliği içinde sağlanabilirdi. Dolayısıyla mücadelede saltanat ve hilafet yanlısı halkın da desteğine ihtiyaç vardı. Cevap: B

 

50-Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde Anadolu’ya geçerek mücadeleye katılanlardan bazıları, M. Kemâl’in, “İzmir cephesi’ne gidip komutayı eline alması gerekirken, kendi tutkusunu gidermek için hükûmet kurmakla uğraştığını” ileri sürmüşlerdir.
Bu görüş, aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmış olamaz?
A)  Ülkenin bir an önce düşman işgâlinden kurtarılması isteğinden
B)   Hükûmet kurma çalışmalarının savaşı uzatacağı düşüncesinden
C)   İstanbul Hükûmeti’nin ülkeyi kurtarabileceği inancından
D)   M. Kemâl’in daha çok askerî alanda başarılı olacağı inancından
E)   Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurtuluş için yeterli görülmesinden
Çözüm: Millî Mücadele’ye katılanlar, İstanbul Hükûmeti’nden umudu kestikleri için harekete dahil olmuşlardır. Cevap: C. Diğer şıklar, farklı kesimlerin bakış açılarıdır.

 

51-“Heyeti Temsiliye, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararı, “Heyeti Temsiliye, yurdun bütününü temsil eder” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Bu yeni düzenleme, aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
A)   Balıkesir Kongresi
B)   Alaşehir Kongresi
C)   Erzurum Kongresi
D)   Nazilli Kongresi
E)   Sivas Kongresi
Çözüm: İlk karar Erzurum, ikincisi Sivas Kongresi’nde alınmıştır.

 

52-İtilâf Devletleri, Erzurum ve Sivas kongrelerinin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misâk-ı Millî’yi kabûl ve ilân etmeleri üzerine bu meclisi kapatmışlardır.
İtilâf  Devletlerinin   Erzurum   ve   Sivas    kongrelerine   karşı  önlem      almamış olmaları nasıl açıklanabilir?
A)   Kongre üyelerinin tepkilere karşı çok geniş önlemler almış olmalarıyla
B)   Erzurum ve Sivas’ın İstanbul’dan uzak olmasıyla
C)   Anadolu Hareketi’nin önemini anlamaktan uzak olmalarıyla
D)   Kendi aralarında ortak bir amacın sağlanmamış olmasıyla
E)   İstanbul    Hükûmeti’nin    gücüyle   bu    kongrelerin     dağıtılacağına inanmalarıyla      Cevap: C

 

53-Sivas Kongresi’nden sonra Temsilciler Kurulu, İstanbul Hükûmeti ile yönetim yönünden ilişki ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul’dan Anadolu’ya atanan komutan ve valileri kabûl etmeyerek geri göndermiştir.Temsilciler    Kurulu’nun    bu    tutumunun    amacı   aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İtilâf devletlerinin dostluğunu kazanmak
B)   Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak
C)   İstanbul Hükûmeti’ne bağlı olmadığını göstermek
D)   Düzenli ordu kurmak
E)   Anadolu’daki ayaklanmaları önlemek    Cevap: C

54-Aşağıdakilerden hangisinde millî güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?
A)   Erzurum Kongresi
B)   Amasya Görüşmesi
C)   Sivas Kongresi
D)   Amasya Genelgesi
E)    Son Osmanlı Mebusan Meclisi  Cevap: C

 

55-Kurtuluş Savaşı sürerken, M. Kemâl, “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil tâbi olmak mecburiyetindedir” görüşünü savunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir gerekçe olamaz?
A)   İstanbul’un işgâl edilmesi
B)   Millî Mücadele hareketinin güç kazanması
C)   M. Kemâl’in Çanakkale Muharebelerinde büyük başarı kazanması
D)   Anadolu’da düzenli ordunun kurulması
E)   Osmanlı Devleti’nin işgâller karşısında etkisiz kalması      Cevap: C

 

56-Kurtuluş savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde yerel ve millî kongreler yapılmış, ardından TBMM açılmıştır.
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık sayılamaz?
A)   Yeni bir devlet kurma
B)   Millî bağımsızlığı kazanma
C)   Demokratikleşme sürecini başlatma
D)  Millî egemenliği hâkim kılma
E)  Yerel yönetimlere ağırlık verme
Çözüm: Yerel yönetimler veya yerel direniş örgütlerinin faaliyetleri bölgeseldir; millî değildir. Kurtuluş Savaşı, ancak, millî bilincin sağlanabilmesi ve millî güçlerin birleştirilmesiyle kazanılabilirdi. Millî bütünlük sağlanmaya çalışılırken, yerel yönetimlere ağırlık verilmesi düşünülemez.

 

57-Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Hareketi’nin İstanbul Hükûmeti’nce de tanındığını gösterir?
A)   Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın Amasya’ya gönderilmesi
B)   M. Kemâl’in Temsilciler Kurulu Başkanı seçilmesi
C)   Ali Fuat Paşa’nın batı Cephesi Komutanlığı’na atanması
D)   Millî direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
E)   Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi Komutanlığı’na atanması   Cevap: A

 

58-Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin, Sivas Kongresi’nde seçilen Temsilciler Kurulu’nu tanıdığına kanıt olarak gösterilebilir?
A)   Londra    Konferansı’na   TBMM    Hükûmeti   ile   birlikte     temsilci göndermesi
B)   M. Kemâl ile Amasya Görüşmesi’ni yapması
C)   Mebusan Meclisi’nin toplanmasını kabûl etmesi
D)   Misak-ı Millî’nin kabûl edilmesine ses çıkarmaması
E)   Lozan Konferansı’na temsilci göndermek için TBMM’ye başvurması   Cevap: B

 

59-Amasya Protokolü ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti, yasal bir kuruluş olarak İstanbul Hükûmeti’nce tanınmıştır.
İstanbul  Hükûmeti  tarafından tanınması,   bu cemiyete hangi konuda  önemli bir imkân sağlamıştır?
A)   Temsilciler Kurulu’nun oluşturulması
B)   M. Kemâl’i başkan seçmesi
C)   Üyelerini seçimle belirlemesi
D)   Millî cemiyetleri bünyesinde toplaması
E)   Siyasî etkinliğini arttırması
Çözüm: Anadolu Hareketi’ne kuşkuyla bakan vatanseverlerin Millî Mücâdele içinde yer almalarını sağlamış, böylece, hareketin siyasî etkinliği giderek artmaya başlamıştır.

 

60-İstanbul Hükûmeti, Amasya Protokolünde yer alan “Temsil Kurulu’nun rızası olmadan düşmanlarla barış görüşmelerine gidilmemesi” kararını reddetmiş, “Mebusan Meclis’nin toplanması” kararını ise kabûl etmiştir. İstanbul Hükûmeti’nin,  Temsil Kurulu’na    verilmek  istenen  yetkiyi  kabûl etmemekle ulaşmak istediği amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İstanbul’un işgâl edilmesini engellemek
B)   Temsil Kurulu’nu Osmanlı Meclisi’nde etkili hâle getirmek
C)   İtilâf Devletleriyle ilişkileri geliştirmek
D)   Merkezî otoriteyi korumak
E)   Millî birliği sağlamak    Cevap: D

Leave a Reply