Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 4

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 4

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 3 adlı makalemizin ardından devam ediyoruz. İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 4 testi 61- 80 numaralı soruları kapsamaktadır. Lütfen sadece bu soruları değil diğerlerini de çözünüz. 

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 4

61-Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde alınacak kararların taslağını M. Kemâl hazırlamıştır. Sadece vatanın
bütünlüğünü korumaya yönelik (Misâk-ı Millî) kararlarda taslağa uyulmuş, diğerlerinde uyulmamıştır.
Milletvekillerini   böyle   farklı  kararlar  almalarında aşağıdakilerden  hangisi en çok  etkili olmuştur?
A)   Çoğunluğun saltanata bağlı olması
B)   Kendi çıkarlarını koruma çabasına girmeleri
C)   Demokratik kurallara uymaya çalışmaları
D)   İtilâf Devletlerinin baskısından korkmaları
E)  Çoğunluğun manda taraftarı olması
Çözüm: Misâk-ı Millî kararları, Sivas Kongresi kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Milletvekillerinin çoğu saltanata bağlı oldukları için, millî egemenlikle ilgili kararlar taslaktan çıkartılmış, sadece vatanın bütünlüğünü ilgilendiren kararlar kabûl edilmiştir.
62-Misâk-ı Millî’de Batum, Ardahan, Kars ve Batı Trakya için gerekirse halk oyuna gidilebileceği görüşüne yer verilmiştir.
Bu yörelerin hangi  özelliğinden dolayı halk oylamasının çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür?
A)   Stratejik bakımdan önemli bölgelerde olmaları
B)   Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde bulunmaları
C)   Halkının çoğunluğunun Türk olması
D)  Verimli tarım topraklarına sahip olmaları
E)  
Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan’da etkili olmaları   Cevap: C

 

63-Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Misâk-ı Millî’de de yer almıştır?
A)   Milletin iradesini egemen kılmak esastır
B)   Azınlıklara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz
C)   Manda ve himaye kabûl olunamaz
D)   Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez
E)   Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması karşısında, millet tümden direnişe ve savunmaya geçecektir
Çözüm: Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Misak’ı Millî’nin ortak kararı, “millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez” dir.

 

64-Osmanlı Devleti’nde, İtilâf  Devletlerinin aşağıdaki girişimlerinden hangisi doğrudan millî iradeyi yok etmeyi amaçlamıştır?
A)   Boğazların yönetimine el koymaları
B)   Meclis-i Mebusan’ı dağıtmaları
C)   Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü terhis ettirmeleri
D)   Toros tünellerini denetim altına almaları
E)   Ulaşım ve haberleşmeye el koymaları
Çözüm: Millî irade, millî egemenlik demektir. Millî irade, halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan meclis tarafından yürütülür. Meclisin yok edilmesi demek millî iradenin yok edilmesi demektir.  İçinde meclis olan  şık aranır bu tip sorularda.

 

65-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemâl’e, Millî Mücadele’yi padişah adına da yürüttüğünü söyleme imkânı vermiştir?
A)   İstanbul’un İtilâf  Devletleri tarafından işgâl edilmesi
B)   M. Kemâl’in istifa ederek hem askerlik hem görevinden ayrılması
C)   İstanbul Hükûmeti’nin M. Kemâl’i öldürtmek istemesi
D)   Bazı devlet adamlarının İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmesi
E)   M. Kemâl’in Amasya’da İstanbul Hükûmeti temsilcisiyle görüşmesi
Çözüm: Millî Mücadele, işgâlcilere karşı başlatılmıştır. İşgâl sözünün geçtiği bir şık aranmalıdır. İstanbul işgâl edildiğine göre, padişah İtilâf Devletlerinin tutsağı durumuna düşmüş demektir. Kendi isteği doğrultusunda karar verebilmekten yoksundur. M. Kemâl, bunu kullanarak TBMM’deki saltanat yanlılarının da desteğini almak istemiştir.

 

66-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın onayından geçmiştir?
A)   Takrir-i Sükûn Kanunu
D)   Hıyanet-i Vataniye Kanunu
B)   İstiklâl Mahkemeleri
E)   Misâk-ı Millî
C)   Tekâlif-i  Milliye Emirleri

Çözüm: Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı, M. Kemâl ile Salih Paşa arasında yapılan Amasya Protokolü’nde alınan karar gereği 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanmıştır. 28 Ocak 1920’de, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü esas alan Misâk-ı Millî Kararları’nı kabûl ve ilân etmiştir. Millî Mücadele’yi destekleyen bu karar, İtilâf Devletlerinin işine gelmediği için, İstanbul’u bu kez resmî olarak işgâl etmiş, Meclis-i Mebusan’ı dağıtmışlardır. Diğer seçenekler ilk TBMM’nin faaliyetleri içinde yer alır. Burada bir konuya dikkat! Diyelim; Sınav Komisyonu, Tekâlif-i Millîye Emirlerini M. Kemâl’in tek başına değil TBMM ile birlikte çıkarttığını kabûl edebilir.

 

67-I.     İstanbul’un İtilâf Devletlerince gayri  resmî işgâl edilmesi
II.    Heyet-i Temsiliye (Temsil Kurulu)’nin Ankara’ya gelişi
III.   Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması
IV.   Sivas Kongresi
V.    Amasya Genelgesi
VI.  Erzurum Kongresi
VII. Amasya Görüşmesi
Yukarıdaki     olayların     kronolojik     sıralaması       aşağıdakilerden  hangisidir?
A)   V-VI-VII-IV-II-I-III
D)   VII-VI-V-IV-III-II-I
B)   I-V-VI-IV-VII-II-III
E)   III-II-VI-V-IV-I-VII
C)   II-III-V-VI-IV-VII-I         Cevap:  ?

 

68-İtilâf Devletlerinin Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nı kapatmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?
A)   Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılmasına
B)   Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
C)   Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına
D)   Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasına
E)    TBMM’nin Ankara’da açılmasına    Cevap: E   

 

69-M. Kemâl, millî güçleri birleştirmek amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ağırlık vermiştir?
A)   Düzenli bir ordu
B)   Yeni bir meclis
C)   Devletlerle iyi ilişkiler
D)   Bölgesel cemiyetler
E)   İstanbul Hükûmeti ile diyalog
Çözüm: Amasya Genelgesi’nde alınan kararlardan biri, “milletin geleceğini, milletin kendi iradesi belirleyecektir” idi. Bu da ancak, bir meclisin açılması ve mevcut hükûmetin, meclisin denetimine girmesiyle mümkün olabilirdi.

70-Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen Temsil Kurulu’nun görevi, aşağıdaki oluşumların hangisiyle sona ermiştir?
A)   TBMM’nin açılmasıyla
B)   Batı Cephesi’nin oluşturulmasıyla
C)   İstanbul’un işgâl edilmesiyle
D)   Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasıyla
E)   Kuvva-i Millîye’nin oluşturulmasıyla
Çözüm: Temsil(ciler) Kurulu (Heyet-i Temsiliye), ilk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuş, kongre adına “yürütme” görevini üstlenmiştir. Yetkileri Doğu Anadolu ile sınırlanmıştır. Sivas Kongresi’nde yetkileri  arttırılmış, bütün yurdu temsil eder hâle getirilmiştir. İlk yürütme yetkisini de Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Komutanlığı’na (Kuvva-i Millîye Komutanlığı) atamakla kullanmıştır. Milleti temsil eden bu kurulun varlığı, TBMM’nin açılmasıyla sona ermiştir.

 

71-Misak-ı Milli’de;  (1999)
I.   Batı Trakya
II.  Kars, Ardahan, Artvin
III. Arap ülkeleri
IV. Doğu Trakya
yörelerinden    hangilerinin    siyasi  geleceklerinin   belirlenmesi    için halkoylaması  yapılması istenmiştir?
A)   Yalnız I
B)   II, III ve IV
C)   I, II ve III
D)   I ve IV
E)   Yalnız II   Cevap: C      

 

72-Millî Mücadele’nin temelini oluşturan ve M. Kemâl’in başkanlığını yaptığı  millî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kuvva-i Millîye
B)   Hareket-i Millîye
C)   Merkez Heyeti
D)   Heyet-i Temsilîye
E)   Kuvva-i İnzibatîye  Cevap: D

73-Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’ne katılması aşağıdakilerden hangisiyle meşrûluk kazanmıştır?   (1999)
A)   Erzurum’da   bulunan   XV. Kolordu  Komutanı  Kazım   Karabekir’in Mustafa Kemal’i desteklemesi
B)   Mustafa Kemal’in Ordu Müfettişliği görevinde bulunması
C)   Kongre  üyelerinden  birinin  istifa etmesi  ve  Mustafa Kemal’in onun yerine geçmesi
D)   Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına seçilmesi
E)   İstanbul    Hükümeti’nin  Erzurum  Kongresi’ni ntoplanmasını engelleyememesi      Cevap: C                                                       

 

74-Milli Mücadele döneminde    (1999)
I.   Ulusal cemiyetler kurulması
II.  TBMM’nin açılması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. TBMM’nin yetkilerinin bir süre için Mustafa Kemâl’e verilmesi
V.  1876 Anayasası’nın yürürlükte kalması
Konularının hangilerinde görüş ayrılığı olmuştur?
A)   I ve II
B)   III ve IV
C)   I ve III
D)   IV ve V
E)   II ve III   Cevap : ?
Not :  TBMM’de, yetkilerin 3 aylığına M. Kemâl’e devredilmesi konusunda  görüş ayrılığı olduğu yaygın bir kanı; yanlış; bkz. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri.

 

75-Kurtuluş Savaşı’nda;   (1999)
 I.   Mevcut siyasi partilerin hiç birinin amaçlarına hizmet edilmemesi
II.  Ali Fuar Paşa’nın Kuva-i Milliye Kumandanlığına getirilmesi
Kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A)   Amasya Görüşmesi
B)   Alaşehir Kongresi
C)   Erzurum Kongresi
D)   Son Osmanlı Mebuslar Meclisi
E)  Sivas Kongresi   Cevap: E       

76-Milli Mücadele Dönemi’nde;  (1999)
I.    Padişah iradesine karşı bir ayaklanma başlatılmalıdır.
II.  Türk ulusu işgallere katlanmak yerine, bağımsız yaşamak için savaşmalıdır.
III. Ordu, alınan kararların uygulanmasında görevlendirilmelidir.
düşünceleri ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ele alınmıştır?
A)   Erzurum Kongresi
B)   İlk TBMM
C)   Sivas Kongresi
D)   Amasya  Görüşmesi
E)   Amasya Genelgesi   Cevap: E   

77-Sivas Kongresi’nde delegeler, vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiç bir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiç birinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir.  (2000)
Aşağıdakilerden hangisi, böyle bir yemine gereksinim duyulmasının nedenlerinden  biridir?
A)   Ülkede birlik ve beraberliğe gerek duyulması
B)   Azınlık   milletvekillerinin    meclise    girmesinin   sakıncalı    olacağı  düşüncesi
C)   Müdafaa-i Hukuk kuruluşlarının yaygınlaştırılmak istenmesi
D)   Kongrenin toplanmasının Cemiyetler Kanunu’na aykırı olması
E)   Mebuslar Meclisi’nin kapalı olması                Cevap: A                                                     

 

78-Erzurum Kongresi’nde alınan “Temsilciler Kurulu doğuyu temsil eder” kararı, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu vatanın tümünü temsil eder” şeklinde değiştirilmiştir.   (2000)
Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?
A)   Katılan üye sayısının daha az olduğuna
B)   Ulusal bir kongre olduğuna
C)   Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor geçtiğine
D)   Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna
E)   Manda ve himayenin kesinlikle reddedildiğine     Cevap: B

79-Temsilciler Kurulu,   (2000)
I.   İstanbul  Hükümeti’nin   yaptığı  işlerin  Mebuslar  Meclisi’nce  kontrol     edilmesini
II.  Anlaşma  Devletleri   ile  Osmanlı  Devleti   arasında   yapılacak    barış  konferansına  Temsilciler  Kurulu’nca  da uygun bulunacak  kimselerin katılmasını
III. İstanbul   Hükümeti’nin   Anadolu     ve      Rumeli  Müdafaa-i   Hukuk Cemiyeti’ni resmen tanımasını istemiştir.
Temsilciler   Kurulu’nun   bu    isteklerinin   hangilerinde,     Anadolu  Hareketi’ni  siyasallaştırmak amacı vardır?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)   Yalnız II
D)    I ve III
E)   II ve III
Cevap: B

80-I.    Alaşehir Kongresi   (2001)
II.  Sivas Kongresi
III. Afyon Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki   kongrelerden   hangilerinde,    manda   ve    himayenin reddedilmesi kararsı alınmıştır?
A)   I ve II
B)   I ve III
C)   I, III ve IV
D)   II, III ve IV
E)   II ve IV
Çözüm:  Manda ve himayecilik ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir. Sivas Kongresi’nde bir daha gündeme gelmemek üzere tekrar reddedilmiştir. Cevap  :  E

One Response

Leave a Reply