Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 5

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 5
81-28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından alınmıştır?   (2002)
A)   Erzurum Kongresi
B)   Temsil Heyeti
C)   Meclis-i Mebusan
D)   I. TBMM
E)   Sivas Kongresi        Cevap: C                                                            

 

82-Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükümeti’nden Sivas Kongresi’nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir. Buna göre; Temsilciler Kurulu’nun aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur? (2004)
A)   Yabancı sermayeden yararlanması
B)   Malta sürgünlerinin geri getirilmesi
C)   Manda ve himayenin reddi
D)   Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması
E)   Anlaşma Devletleri ile barış görüşmesi yapılması
Çözüm: Bu soruda cevaba yönelik ip ucu dış politika sözünde. Cevap: C

 

83-Misak-ı Milli’de alınan “Türkiye’deki azınlıklara komşu memleketlerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verilecektir” kararı ile ne yapılmak istenmiştir?  (2004)
A)   Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır
B)   İtilaf devletleri ile iyi ilişkiler kurulmak istenmiştir
C)   Azınlıklara daha çok hak verilmiştir
D)   Yabancı memleketlerdeki Türklerin yönetime katılması amaçlanmıştır
E)   Azınlıkların göç etmesi istenmiştir                Cevap: A

 

84-Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM’nin açılışından önce olmuştur?
A)   Misâk’ı Millî’nin ilân edilmesi
B)   Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
C)   Hıyanet-i vataniye Kanunu’nun çıkarılması
D)   İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulması
E)   Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılması    Cevap: A

 

85-M. Kemâl, 23 Nisan 1920’de Meclise verdiği önergede “geçici kaydıyla bir hükûmet reisi tanımak veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir” demiştir.
M. Kemâl bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A)   İstanbul Hükûmeti ile anlaşmaya çalışılacağını
B)   Halifeliğin kaldırılacağını
C)   Kendisinin meclis başkanı seçileceğini
D)   Hükûmet ve meclis başkanlarının aynı kişi olacağını
E)   Meclisin, kararlarında bağımsız olması gerektiğini
Çözüm: Geçici  bir  hükûme t başkanı veya padişah vekili atamak TBMM’nin padişaha bağlı olduğu izlenimini yaratırdı. Bu durum da bağımsız karar alınmasını  engellerdi.

 

86-Aşağıdakilerden hangisi, I. TBBM’nin kuruluş amaçları arasında yer almamıştır?
A)   Millî birliği gerçekleştirme
B)   Vatanı düşmandan kurtarma
C)   Millî iradeyi egemen kılma
D)   Düzenli bir ordu kurma
E)   Halifeliği kaldırma
Çözüm: Bağımsızlık sağlanmadan inkılâplar yapılamazdı. Halifeliğin kaldırılması inkılap hareketleri içinde gerçekleştirilmiştir; I.Meclis’in kuruluş amaçları arasında yer almaz.

 

87-I.TBBM yeni Türk Devleti’ne işlerlik kazandırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha önce gerçekleştirmiştir?
A)   Saltanatı kaldırmak
B)   Yeni bir anayasa hazırlamak
C)   Başkomutanlık Kanunu’nu kabûl etmek
D)   Meclis Hükûmeti kurmak
E)   Sovyet Rusya ile dostluk antlaşması yapmak
Çözüm: Bir devletin işlerlik kazanabilmesi için, öncelikle, işleri yürütecek olan bir hükûmetin kurulması gerekir. TBMM başkanını seçtikten hemen sonra bir meclis hükûmeti kurmuştur.

 

88-I.TBMM Hükûmeti üyeleri kimler arasından seçilmiştir?
A)   Kurtuluş Savaşı’nı yürüten komutanlar
B)   Meclis dışındaki yetenekli kişiler
C)   Osmanlı Meclis-i Mebusan üyeleri
D)   Meclis Başkanlığı’nca belirlenen kişiler
E)   TBMM üyeleri
Çözüm: 1921 Anayasası’na göre, yasama, yürütme ve yargı gücü sadece TBMM’ye aittir. Hükûmet de, yürütme görevini üstlenen organdır. Kendi üzerinde bir güç tanımayan bu meclisin, dışarıdan bakan ataması düşünülemez. Cumhuriyet’in ilânı ile Meclis Hükûmeti sisteminden Kabine sistemine geçilince, dışarıdan da bakan alınır duruma gelinmiştir.

 

89-TBMM’nin aşağıda aldığı kararların hangisinde, cumhuriyet yönetimine geçileceği en kesin bir şekilde ifade edilmiştir?
A)   Bakanlar TBMM’ye karşı sorumludur
B)   TBMM başkanı hükûmetin de başkanıdır
C)   Kurulacak hükûmet sürekli olacaktır
D)  Yasama ve yürütme görevleri TBMM’ye aittir
E)   Padişah ve halife, TBMM’nin çıkracağı yasaya göre yerini alacaktır
Çözüm: Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız-şartsız millete aittir. Millet, egemenlik hakkını, seçtiği milletvekillerinden oluşan TBMM aracılığıyla kullanır (Temsili Demokrasi). Madem ki, yasama ve yürütme görevi TBMM’ye aittir, yönetim de cumhuriyet olacaktır.

 

90-Aşağıdakilerden hangisi, I.TBMM’nin aldığı kararlardan biri değildir?
A)   İstiklâl marşı’nın kabûl edilmesi
B)   Millî Hükûmet’in kurulması
C)   Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabûl edilmesi
D)   Moskova’ya bir kurul gönderilmesi
E)   Teşvik-i  Sanayi Kanunu’nun kabûl edilmesi     Cevap: E

 

91-Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın dayandığı  ilkelerden değildir?
A)   Millî egemenlik
B)   Tek meclis
C)   Güçler birliği
D)   Tek dereceli seçim
E)   Meclisin üstünlüğü
Çözüm: Bu soru ancak eleme yoluyla yapılabilir; özel ilgi duyulmadıkça 1921 Anayasası’ndaki seçim sistemini bilmek mümkün değildir. 1921 Anayasası’nın ilk üç maddesinde “hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu; yasama, yürütme ve yargı gücünün TBMM’de toplandığı ve Türkiye Devleti TBMM tarafından idare olunur” esasları vardır. Türkiye’de sadece 1876 Kanun-i Esâsî’si ve 1961 Anayasası çift meclis sistemini ön görmüştür. Milletvekili seçimleri iki dereceli seçim sistemine göre yapılmıştır. Önce milletvekilini seçecek delegeler belirlenmiş, sonra bu delegeler milletvekillerini seçmişlerdir.   Cevap: D

 

92-I.   Vatan ve milletin kurtuluşunu her şeyin üstünde tutma
II.  Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olma
III. Kurduğu hükûmeti devam ettirme
IV. Lâik düzene geçmeyi  amaçlama
V.  Dış ilişkilerde güçlü olma prensibini benimseme
Yukarıdakilerden hangileri,  I.TBMM’nin  Millî Mücadele’nin  sonuna  kadar  düzenli çalışmasını ve süratle karar almasını sağlamıştır?
A)   I ve II
B)   III ve IV
C)   I ve V
D)   V ve IV
E)   II ve V
Çözüm: TBMM, güçler birliği sistemini benimsediği için, ülke yönetiminde tek söz sahibi güçtür. Dolayısıyla işler hızlı yürümektedir. Ayrıca, vatan ve milletin kurtuluşunu her şeyin üzerinde tuttuğu için, farklı fikirleri bir amaç etrafında birleştirebilmiştir. Bu durum da, işlerin hızlı ve düzenli biçimde yürümesini sağlamıştır.   Cevap: A

 

93-Millî Mücadele’nin devam ettiği günlerde Batı Anadolu’daki Kuvva-i Millîye birliklerine emir gönderilerek, suçlu görülen vatandaşların cezalandırılmaması, bunların İstiklâl Mahkemeleri’ne verilmesi istenmiştir.
Bu emrin, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez?
A)   Devlet otoritesini gerçekleştirme
B)   Suçluların cezalandırılmasını geciktirme
C)   Millî  birliklerin, savunma dışındaki yetkilerini sınırlandırma
D)   Halkın Kuvva-i Millîye’ye olan güvenini koruma
E)   Suçluyu suçsuzdan ayırma
Çözüm: Yargılama görevi mahkemelere aittir. Belirli hukuk kuralları içinde yapılır. Kuvva-i Millîye şeflerinin yargılaması keyfîdir. Hukuk devleti olma yolunda çaba gösteren ve ordu birliklerinin sadece savaşla ilgilenmesini isteyen TBMM’nin bu duruma izin vermesi söz konusu olamazdı. Bu emirde, suçluların cezalandırılmasının geciktirilmesi amacı yoktur.

 

94-TBMM Hükûmeti Osmanlı yönetiminin aşağıdaki uygulamalarından hangisine karşı çıkmamıştır?
A)   Sevr Antlaşması’nı imzalaması
B)   Lozan barışı görüşmelerine katılmak istemesi
C)   Kuvva-i İnzibatiye’yi Anadolu’da harekete geçirmesi
D)   Damat Ferit Paşa’yı görevden alması
E)   İtilâf Devletleri’yle iş birliği yapması
Çözüm: TBMM, kendisinin yararına olacak bir duruma karşı çıkmamıştır. Şu hâlde, seçeneklerden hangisi TBMM’nin işine gelir? Elbette Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın görevden alınması. “Manikürlü-pedikürlü” Damat Ferit, ülkeyi İngiliz mandasına sokmak için var gücüyle çalışmış, Millî Mücâdele’yi boğmak için her yola başvurmuştur.

 

95-I.TBMM’nin yeni bir devlet düzenine geçilmesini sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plâna çıkartılmamıştır.
Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İtilâf Devletlerinin,TBMM’ye karşı düşmanca davranmalarını önlemek
B)  Vatanın kurtarılmasına öncelik vermek
C)  Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek
D)  Komşu devletlerin güvenini kazanmak
E)  Kanun-i Esâsî’den yararlanmayı sürdürmek.     Cevap: B

 

96-Aşağıdakilerden hangisi, I.TBMM Dönemi gelişmelerinden değildir?
A)   Yeni bir hükûmet kurulması
B)   Çok partili düzene geçilmesi
C)   Yeni bir anayasa yapılması
D)   Düzenli ordunun kurulması
E)   Vatanın düşmandan temizlenmesi
Çözüm: Türkiye’de çok partili düzene 1946’da geçilmiştir. 1924 ve 1930’da -ki girişimler  başarısız olmuştur.

 

97-23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin 1 Nisan 1923’te yenilenmesinin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Meclisin, o yılların zor koşulları altında yıpranmış olması
B)   Çok partili hayata geçilmeye çalışılması
C)   M. Kemâl’in etrafında idealistlerin toplanması
D)   Lozan görüşmelerine yeniden başlanacağı düşüncesinin güçlenmesi
E)   Yeni bir seçim sisteminin denenmek istenmesi
Çözüm:  I.TBMM açıldığında, kesin barış sağlanıncaya kadar göreve devam etme kararı almıştır. Ancak, seçimlerin yenilenmesi TBMM’nin yetkileri arasında idi. Meclisin yıprandığını gören  M. Kemâl, yaptığı kulislerle TBMM seçimlerinin yenilenmesi kararını aldırmıştır.  ( Öte yandan, M. Kemâl, Eylem Evresi’nden sonra yapmayı düşündüğü inkılâplara destek verecek kişileri meclise sokmak istemiştir).

 

98-I.   Yeni Türk Devletinin ilk anayasasının kabûlü
II.  Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
V.  Ankara Antlaşması (*)
Yukarıdaki olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   I-IV-V-II-III
B)   II-V-III-I-IV
C)   III-IV-I-II-V
D)   V-I-IV-III-II
E)   IV-I-V-II-III   Cevap: ?

 

99-1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Kars ve dolayları aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle yeniden topraklarımıza katılmıştır?
A)   Moskova Antlaşması
B)   Ankara Antlaşması
C)   Kars Antlaşması
D)   Lozan Antlaşması
E)   Gümrü Antlaşması
Çözüm: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yenilgimizle sonuçlanmasının ardından imzalanan 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Kars, Ardahan, Artvin ve Batum, Rusya’da ihtilâlden sonra kurulan Sovyet Rusya ile yapılan Brest-Litowsk Antlaşması’yla yeniden Osmanlı yönetimine katılmıştır. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkınca, 1917’de bağımsız olan Ermenistan Kars ve Batum, Gürcistan da Artvin ve Ardahan’ı işgâl etmişlerdir. TBMM Ordusu, Doğu Cephesi’nde Ermenileri yenmiş, Gümrü Antlaşması ile Kars ve Batum’u yeniden topraklarımıza katmıştır. Ardahan ve Artvin ise 23 Şubat 1921’de Sovyet uydusu Gürcistan ile yaptığımız bir antlaşma sonucu topraklarımıza katılmış, karşılığında Batum barışçıl bir biçimde Sovyet Rusya’ya terk olunmuştur. Kesin olarak ise Kars Antlaşması ile bırakılmıştır bu güzel Türk yurdu. Şimdi, 1991’de bağımsız olan Gürcistan’ın Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkentidir.

 

100-Çerkez Ethem’in TBMM Hükûmeti’ne isyân etmesi üzerine siyasî ve askerî durumu kendi lehine gören Yunanistan işgâl hareketlerini hızlandırmıştır.
TBMM    Ordusu’nun    Yunanlıları   durdurmak    amacıyla    yaptığı  muharebe aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Eskişehir-Kütahya
C)   Birinci İnönü
B)   Dumlupınar
D)   İkinci İnönü
E)   Sakarya
Çözüm: İç isyânların bastırılmasında önemli hizmetler gören Çerkez Ethem, düzenli ordunun kurulması üzerine, kişisel otoritesini kaybedeceği endişesiyle ayaklanmıştır. Bunu fırsat bilen Yunanlıların saldırısı I.İnönü Muharebesi ile durdurulmuştur. Bu zaferden sonra Çerkez Ethem İsyânı da sona erdirilmiştir.

 

Leave a Reply