Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 6-2

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 6

121-Lozan Barış görüşmelerinde, TBMM temsilcisi İsmet Paşa aşağıdakilerin hangisinde İtilâf Devletlerine kesinlikle ödün vermemiştir?
A)   Dış boçlar
B)   Kapitülasyonlar
C)   Onikiada
D)   Boğazlar
E)   Musul sorunu
Çözüm: TBMM, İsmet Paşa’ya Kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu konusunda ödün vermemesi talimatını vermiştir. Sonuçta, Ermeni konusu gündeme alınmamış, kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.

 

122-Lozan Barış görüşmelerinde Türkiye’nin isteklerine en çok direnen devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)   Fransa – İngiltere – Sovyet Rusya
B)   Japonya  – İtalya – Yunanistan
C)   Yunanistan  – Romanya – Fransa
D)   İngiltere – Fransa – İtalya
E)   Romanya  – Sovyet Rusya – İtalya
Çözüm: Millî Mücadele, Anadolu’yu işgâl eden sömürgeci devletlere karşı kazanılmıştır. Lozan Konferansı da, bu harekâtın zaferle sona ermesi üzerine toplanmıştır. Anadolu’yu işgâl eden ve sömürgeleştirmeye çalışan devletler İngiltere, Fransa ve İtalya’dır. Yunanlılar İngilizlerin maşası durumundadır. Öte yandan, Türk Kurtuluş Savaşı’nın diğer sömürge milletlerine de örnek olacağından korkan İngiltere-ki Hindistan’a olmuştur-bunu önlemeye çalışmıştır. Her  üç devletin birlikte bulunduğu bir tercih aranmalıdır.

 

123-Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’nin kazanılması ile doğrudan ilişkili değildir?
A)   Düzenli ordunun kurulması
B)   Mustafa Kemâl’e geçici olarak Meclis’in yetkilerinin verilmesi
C)   1921 Anayasası’nda güçler birliğinin temel alınması
D)   Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin çıkartılması
E)   Lozan Barış görüşmeleri
Çözüm: Zafer kazanılmamış olsaydı Lozan  görüşmeleri yapılamazdı.

 

124-Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşmamıştır?
A)   Azınlık hakları
B)   Kapitülasyonlar
C)   Savaş tazminatı
D)   Dış borçlar
E)   Türkiye – Irak sınırı
Çözüm: İngilizlerin, Musul petrolleri üzerindeki denetimini bırakmak istememesi yüzünden, Misâk-ı Millî sınırları içinde yer alan Musul’un geleceği sonraya bırakılmış, 1926 Ankara Antlaşması ile aleyhimize çözümlenmiştir. Boğazlar, Patrikhane, Hatay, Onikiada, Ege adaları Lozan’da diğer çözülemeyen sorunlardır.

 

125-Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması’na önemli bir uluslar arası antlaşma niteliği kazandırmaktadır?
A)   Bu antlaşmayı bütün dünya devletlerinin onaylaması
B)   Bu antlaşmanın geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi
C)   Bu antlaşmanın, uzun süren görüşmeler sonunda imzalanabilmesi
D)   Bu antlaşmanın, bir çok antlaşmaya örnek oluşturması
E)   Bu antlaşmayla, ilgili tarafların tüm isteklerinin gerçekleşmesi
Çözüm: Lozan Antlaşması günümüzde de geçerliliğini korumaktadır(gerçi Yunanistan Midilli, Sakız ve Susam adalarında asker-silâh bulundurmayacağı taahhüdünü bozmuştur). I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar kısa sürede yürürlükten kalktığı hâlde, Lozan hâlâ yürürlüktedir.

 

126-Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu antlaşmanın uluslar arası düzeyde önemli bir belge hâline gelmesinde en az etkilidir?
A)   Çok sayıda devlet tarafından imzalanmış olması
B)   Türkiye’nin diğer devletlerle ilişkilerinde esas alınması
C)   Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlayan hükümler içermesi
D)   Boğazlar için,  devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimi getirmesi
E)   Türkiye’de Cumhuriyetin ilânına ortam hazırlaması
Çözüm: E seçeneği Türkiye’nin bir iç meselesidir; diğer devletleri pek ilgilendirmez.

 

127-Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’dan Lozan Barış Antlaşması’nda savaş tazminatı olarak alınmıştır?
A)   Edirne
B)   Kırklareli
C)   Gökçeada
D)   Bozcaada
E)   Karaağaç    Cevap: E

128-Aşağıdakilerden hangisi ile meclis başkanının aynı zamanda hükûmet başkanı olması ilkesinden vazgeçilmiştir?
A)   Mudanya Mütarekesi
B)   Saltanatın kaldırılması
C)   Halifeliğin kaldırılması
D)   Lozan Antlaşması
E)   Cumhuriyetin ilânı    Cevap: E

 

129-TBMM’nin hukukî varlığının uluslar arası alanda tanınmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi
B)   I. İnönü Muharebesi’nin kazanılması
C)   Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
D)   İstanbul’un resmî işgâli
E)   Cumhuriyetin ilânı
Çözüm: I. İnönü Zaferi üzerine İtilâf Devletleri TBMM Hükûmeti’ni Londra Konferansı’na çağırmışlardır.

 

130-Sevr Antlaşması’nın son hazırlıkları aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
A)   İstanbul Konferansı’nda
B)   San Remo Konferansı’nda
C)   Berlin Konferansı’nda
D)   Londra Konferansı’nda
E)   Paris Konferansı’nda  Cevap: B

 

 

131-Aşağıdakilrden hangisi I. TBMM’nin yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A)   Ayaklanmaların bastırılması
B)   Misâk-ı Millî kararlarını alması
C)   İşgâlcilerin yurttan atılması
D)   Bazı devletlerle siyasî ilişki kurulması
E)   Mudanya Mütarekesi’ni imzalaması
Çözüm: Misâk-ı Millî kararları son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı tarafından, TBMM açılmadan önce alınmıştır.

 

132-Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesin şeklini almıştır?
A)   Gümrü Antlaşması
B)   Moskova Antlaşması
C)   Sevr Antlaşması
D)   Ankara Antlaşması
E)   Kars Antlaşması    Cevap: E

 

 

 

133-M. Kemâl’in Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayınlaması hangi yetkiyi kullandığını gösterir?
A)   Yasama yetkisini
B)   Askerî yetkisini
C)   Güçler birliği
D)   Yürütme yetkisini
E)   Yargı yetkisini   Cevap: A

 

134-Aşağıdakilerden hangisi Kütahya – Eskişehir Muharebelerinden sonra alınan önlemlerden biridir?
A)   Barış görüşmelerine başlamak
B)   Hükûmet merkezini Kayseri’ye taşımak
C)   İtilâf Devletlerine ateşkes önerisinde bulunmak
D)   Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayınlamak
E)   Saldırıya geçmek     Cevap: D

 

135-Aşağıdakilerin hangisinin çözümünde Misâk-ı Millî’den ödün verilmiştir?
A)   Kapitülasyonlar
B)   Dış borçlar
C)   Nüfus mübadelesi
D)   Musul sorunu
E)   Yabancı okullar   Cevap: D

 

136-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?
A)   Yunan saldırı gücünün kırılması
B)    İtilâf   Devletlerinin   Türklere   karşı  oluşturduğu   birliğin   tamamen parçalanması
C)   Hatay dışında Türkiye – Suriye sınırının çizilmesi
D)   Ülkenin düşmandan temizleneceği inancının daha da güçlenmesi
E)   1921 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi
Çözüm: 1921 Anayasası I. İnönü Muharebesi’nden sonra yürürlüğe girmiştir.

 

137-Birinci İnönü Muharebesi’nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)   TBMM’ye olan güvenin artması
B)   Londra Konferansı’nın toplanması
C)   Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
D)   İtilâf Devletleri arasındaki anlaşmazlıkların iyice belirginleşmesi
E)   Fransızların Anadolu’yu boşaltmaları
Çözüm: Fransızların Anadolu’yu boşaltmaları Sakarya Meydan Muharebesi’nin bir sonucudur.

 

138-Aşağıdakilerden hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur?
A)   I. İnönü Muharebesi – TBMM’ye güvenin artması
B)   Ermenilerle savaş – Gümrü Antlaşması
C)   Büyük Taarruz – Mudanya Ateşkes Antlaşması
D)   II. İnönü Muharebesi – Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayınlanması
E)   Kütahya-Eskişehir Muharebeleri – M. Kemâl’in Başkomutan olması
Çözüm: Tekâlif-i Millîye, Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin bir sonucudur.

 

139-TBMM’de M. Kemâl’i destekleyen Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun (1. Grup) kurduğu parti aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tesanüd Grubu
B)   Serbest Fırka
C)   Hürriyet ve İtilâf Fırkası
D)   Halk Fırkası
E)   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası     Cevap:  D   ( 9 Eylül 1923’de M. Kemâl  tarafından kurulmuştur)

 

140-Millî Mücadele Dönemi’nde meydana gelen;
I.   TBMM’nin açılması
II.  İç isyânların başlaması
III. Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılması
IV. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
V.  Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması
Olaylarından hangileri dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın  ancak İçte de güçlü bulunmakla gerçekleşeceğine kanıt olarak  gösterilebilir?
A)  I-II
B)  IV ve V
C)  II ve III
D)  III ve V
E)  III ve IV   Cevap:  D

Leave a Reply