Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 6

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 6

101-I.İnönü Zaferi’nden sonra, hangi devletler, Yunanistan’ın Londra Konferansı’na katılmasını sağlamaya çalışmışlardır.
A)   Fransa ve İtalya
B)   Rusya ve ABD
C)   İngiltere ve İtalya
D)   Japonya ve ABD
E)   İngiltere ve Fransa
Çözüm:   Fransa    ve    İtalya ,   I. İnönü   zaferimizden    sonra,   Anadolu’yu  işgâllerinin   bir  macera  olduğunu  düşünmeye   başlamış,  İngiltere’ye  baskı yaparak, Yunanistan’ı barış masasına oturtmaya çalışmışlardır. Konferans, TBMM’nin İtilâf  Devletleri tarafından ilk kez hukukî alanda tanınması anlamına gelmektedir.

 

102-Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin açılmasından sonra İtilâf Devletlerinin Londra’da bir konferans düzenlemeye karar vermelerinde etkili olmuştur?
A)   Kars Antlaşması’nın imzalanması
B)   Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması
C)   II.İnönü Muharebesi’nin kazanılması
D)   Moskova Antlaşması’nın imzalanması
E)   I.İnönü Muharebesi’nin kazanılması    Cevap: E  

 

103-TBMM’nin Londra Konferansı’na çağırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)   TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya’nın yakınlaşması
B)   Fransızlara karşı Güney Cephesi’nde başarı kazanılması
C)   Çekez Ethem İsyânı’nın bastırılması
D)   Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması
E)   İtalya’nın arabuluculuk rolünü üstlenmesi   Cevap: D

 

104-I.TBMM üyeleri arasında, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak bir görüş ayrılığı ortaya çıkmamıştır?
A)   Ordunun Sakarya Irmağı doğusuna çekilmesi
B)   Yeni bir ordunun kurulması
C)   Başkomutanlık Kanunu ile tanınan sürenin uzatılması
D)   TBMM’nin Kayseri’ye taşınması
E)   Londra Konferansı’na temsilci gönderilmesi   Cevap: E

 

105-I.TBMM Hükûmeti, Londra Konferansı’na katılarak Misâk-ı Millî’yi dünya kamu oyuna duyurmayı amaçlamıştır. Ayrıca, konferansa katılmakla İtilâf Devletlerinin hangi konuda Türkler aleyhine bir propaganda başlatmalarını önlemiştir?
A)   Türklerin Anadolu’da azınlıklara baskı yaptıkları
B)   Anadolu Hareketi’nin Osmanlı Hükûmeti’ne karşı bir hareket olduğu
C)   Türklerin Anadolu’dan çıkartılmaları gerektiği
D)   Türklerin,  konferans  teklifini reddederek savaşı sürdürmek istedikleri
E)   Saltanat ve Halifeliğin korunması gerektiği              Cevap: D

 

106-TBMM,  ilk  siyasî ilişkiyi aşağıdaki hangi Avrupa ülkesiyle kurmuştur?
A) İngiltere
B) İtalya
C) Fransa
D) Sovyet Rusya
E) Almanya
Cevap: D

 

107-TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nda, “Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılmış olan antlaşmalar geçersizdir” hükmü yer almaktadır.
Antlaşmada    bu    hükmün    yer   alması,    aşağıdakilerden     hangisi doğrultusunda bir gelişmedir?
A)   Uşi Antlaşması
B)   İstanbul Antlaşması
C)   Atina Antlaşması
D)   Brest-Litowsk Antlaşması
E)   Bükreş Antlaşması
Çözüm:  Soruda yer alan taraflar, TBMM ile Sovyet Rusya’dır. Bu durumda, bu iki devleti ilgilendiren bir tercih aranmalıdır. Fakat o zaman diğer seçeneklerde yer alan antlaşmaların kimler arasında yapıldığını bilme zorunluluğu vardır. Brest-Litowsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası’nın sona erdiğini ve yeni Sovyet yönetimini tanıdığını kabûl etmiştir. Moskova Antlaşması ile de Osmanlı Devleti’nin sona erdiği ve yeni Türk Devleti kurulduğu Sovyet Rusya tarafından kabûl edilmiştir. Moskova Antlaşması, 1918 Brest-Litowsk Antlaşması’nın uzantısı durumundadır.

 

108-Moskova Antlaşması’nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi, TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya’nın siyasî alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşımaktadır?
A)   Sovyetler Birliği’nin Misâk-ı Millî’yi tanıması
B)   Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası  arasında imzalanmış antlaşmaların  geçersiz sayılması
C)   Taraftan birinin tanımadığı  devletler arası  bir antlaşmayı diğerinin de tanımaması
D)   Sovyetler Birliği’nin kapitülasyonların kaldırılmasını kabûl etmesi
E)    İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılması   Cevap: C

 

109-Millî Mücadele’nin 1920 – 1921 yılları arasına rastlayan en sıkıntılı günlerinde, yeni Türk Devleti’nin gelirleri savaş giderlerini karşılayamıyordu.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile önlenmeye çalışılmıştır?
A)   Kapitülasyonların kaldırılması
B)   Hıyanet-i vataniye Kanunu’nun çıkartılması
C)   Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin çıkartılması
D)   Asker sayısının azaltılması
E)   Plânlı ekonomiye geçilmesi    Cevap: C

 

110-Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?
A)   Moskova Antlaşması’nın imzalanması
B)   İtilâf devletlerinin, TBMM’ye ateşkes önerisinde bulunması
C)   Yunanistan’ın, saldırı gücü kırıldığı için savunmaya çekilmesi
D)   İtalya’nın, Anadolu’da işgâl ettiği toprakları boşaltmaya başlaması.
E)   TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması
Cevap: A   (Moskova Antlaşması, I. İnönü Muharebesi’nin sonucudur).

 

111-Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM’nin tanınması ile ilgili olarak Fransa’nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün somut göstergesidir?
A)   Ankara Antlaşması
B)   Gümrü Antlaşması
C)   Moskova Antlaşması
D)   Kars Antlaşması
E)   Mudanya Ateşkes Antlaşması
Çözüm: TBMM ile Fransa arasında imzalanan bir antlaşma aramak gerek. O da Ankara Antlaşması’dır. Avrup’da Fransa ile Almanya arasında büyük sorun olan Alsas-Loren Bölgesi konusunda İngiltere, Almanya’dan yana bir politika izlemeye başlamıştır. Bu konu, Fransa için Anadolu’dan çok daha önemli idi. Ankara Antlaşması, TBMM’nin Fransa tarafından resmen tanınması anlamına gelmektedir.

 

112-TBMM, Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle imzalamıştır?
            Gümrü                                            Moskova                               Ankara
A)   Ermenistan                    Sovyet Rusya      Fransa
B)   Fransa                                    Ermenistan                  Sovyet Rusya
C)   Ermenistan                     Fransa                                  Sovyet Rusya
D)   Sovyet Rusya       Ermenistan                  Fransa
E)   Fransa                                       Sovyet Rusya            Ermenistan                       Cevap: A

 

113-Aşağıdakilerden hangisi ikili antlaşmalara bir örnektir?
A)   Sevr Antlaşması
B)   Londra Konferansı
C)   Ankara Antlaşması
D)   Londra Konferansı
E)   Mudanya Ateşkes Antlaşması
Cevap: C

 

114-Sakarya zaferinden sonra, İtilâf Devletlerinin, Türk ve Yunan devletlerine ateşkes önerisinde bulunmalarının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Yunanlılara zaman kazandırıp ordusunu güçlendirmek
B)   Sorunları barışçı yoldan çözmek
C)   Aralarında fikir birliği olduğu izlenimini yaratmak
D)   Sevr Antlaşması şartlarını hafifleterek kabûl ettirmek
E)   Yunanistan’daki ekonomik sorunlara çözüm bulmak     Cevap: D

 

115-TBMM,
I.    I. ve II. İnönü  Savaşlarını  kazanması  üzerine   Sovyetler   Birliği    ile 
Moskova Antlaşması’nı,
II.  Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazanması üzerine Fransa  ile  Ankara Antlaşması’nı,
III. Başkomutanlık  Meydan  Muharebesi’ni  kazanması  üzerine de,  İtilâf Devletleriyle Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı  imzalamıştır.
Bu bilgilerin ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)   TBMM, haklarını savaşarak alma yanlısıdır.
B)   Sovyetler Birliği ile Fransa Yunanistan’a karşıdır.
C)   TBMM, varlığını askerî alandaki başarıları ile kabûl ettirmiştir.
D)   Sovyetler Birliği ile Fransa, Türklerle savaşı göze alamamışlardır.
E)   Sovyetler Birliği, İtilâf Devletlerini TBMM ile anlaşmaya zorlamıştır. Cevap: C

 

116-I.   Birinci  İnönü Muharebesi

       II.  Sakarya Meydan Muharebesi

       III. Başkomutanlık Meydan Muharebesi

     Aşağıdakilerden hangisi, bu muharebelerin bir sonucu değildir?

A)   Londra Konferansı                          

B)   Moskova Antlaşması                       

C)   Gümrü Antlaşması

D)   Lozan Antlaşması

E)   Mudanya Ateşkes Antlaşması

Çözüm: Önceden olan bir olay, sonradan olan bir olayın sonucu olamaz. Cevap:  C

 

117-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması’na ortam hazırlayan sebeplerden biri değildir?

     A)   Yunanistan’ın kesin yenilgiye uğraması

     B)   İngiltere’nin,  Türkiye  ile  yeni  bir  savaş  olasılığı  karşısında   yalnız kalacak olması

     C)   İngiliz dominyonları ve kamu oyunun savaştan bıkması

     D)   M. Kemâl’in diplomatik başarıları

     E)   Fransa ve İtalya’nın Türklere karşı  savaşa girmeleri olasılığı

Çözüm: Fransa ve İtalya  TBMM ve dolayısıyla Misâk-ı Millî’yi tanıyarak Mudanya’dan önce savaşı kesin olarak sona erdirmişlerdir.    Cevap : E  

 

118-Aşağıdakilerden hangisinde, Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltmaları hükmü yer almaktadır?

A)   Ankara Antlaşması                                                       

B)   Moskova Antlaşması                                       

C)    Mudanya Ateşkes Antlaşması

D)   Mondros Ateşkes Antlaşması

E)   Gümrü Antlaşması 

           Cevap: C   

                                                         

119-Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini göstermektedir?

A)   Doğu Trakya’da Meriç Irmağı’nın sol kıyısına (batı) kadar olan bölge, 15 gün içinde Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.

B)   Doğu Trakya’nın devir-teslim işi,  İtilâf  Devletleri memurları aracılığı ile 30 gün içinde yapılacaktır.

C)   Lozan Konferansı’nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya’da  8.000  asker  bulunduracaklardır.

D)   İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti yönetimine bırakılacaktır.

E)   İtilâf  Devletlerinin  kuvvetleri,  Lozan Antlaşması’nın  imzasına kadar   İstanbul’da kalacaktır.    Cevap: D

 

 

120-Aşağıdaki şehirlerden hangisi, düşman işgâlinden savaş yapmadan kurtarılmıştır?

A)   İzmir        

B)   Edirne      

C)   Antep              

D)   Urfa         

E)   Kars

Çözüm: Mudanya Ateşkes Antlaşması gereği Doğu Trakya savaşmadan Yunanlılar tarafından boşaltılmıştır (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne).  

Leave a Reply