Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 7

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 7
141-Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü ve Sakarya Savaşlarının ortak özelliklerinde biri değildir?   (1999)
A)   Savunma amaçlı olması
B)   Sovyet Rusya ile yakınlaşma sağlaması
C)   Anlaşma  Devletlerinin  TBMM   ile   ilgili   görüşlerinin   değişmesini  sağlaması
D)   Ulusal orduyla yapılması
E)   İsmet Paşa’nın komutasında yapılması
Çözüm: I.İnönü  İsmet Paşa, Sakarya  M. Kemâl komutasında yapılmıştır.

 

142-Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?   (1999)
A)   Batıda Yunanlılara karşı açılan cephede rahatlık sağlaması
B)   I. İnönü zaferinden sonra imzalanması
C)   Ermenilerin, Sevr Barış Antlaşması’nı tanımadıklarını belirtmesi
D)   TBMM’nin uluslar arası alanda varlığını ilk kez kanıtlaması
E)   Bir Türk devletinin Türklüğünü vurgulayan ilk antlaşma olması
Cevap: B   (Antlaşmada, Osmanlı yerine Türkiye Devleti ibâresi yer almıştır).

 

143-I.   Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi   (1999)

       II.  Nerenin başkent olacağının belirlenmesi

       III. Milletvekili seçimlerinin 2 yılda bir yapılacağının öngörülmesi
 özelliklerinden hangileri 1921 Anayasası’nda yoktur?
A)   Yalnız I
C)   II ve III
B)   I ve II
D)   Yalnız III
E)   Yalnız II
Cevap:  E    (Ankara, 13 Ekim 1923’de başkent olmuştur).

 

144-Türkiye’deki yabancıların, hukuk alanındaki ayrıcalı durumu aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?  (1999)
A)   Lozan Antlaşması
B)   Kars Antlaşması
C)   Sevr Antlaşması
D)   Ankara Antlaşması
E) Moskova Antlaşması      Cevap: A  

 

145-Hükümetin kurulması ile ilgili 2 Mayıs 1920 tarihli yasaya göre, bakanlar, TBMM üyeleri arasında mutlak çoğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu kural, bakanların TBMM başkanının meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar
arasından mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir.  (2000)
Yapılan bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A)   Meclisin hükümeti denetlemesini kolaylaştırmak
B)   Bakanlıkların sayısının azaltılmasını sağlamak
C)   Hükümet düşürmeyi kolaylaştırmak
D)   Hükümette görüş birliğinin sağlanmasını kolaylaştırmak
E)   Ulus egemenliği ilkesini pekiştirmek   Cevap: D  (mutlak çoğunluk = salt çoğunluk)

 

146-I.   Gümrü Antlaşması’nın yapılması  (2000)

       II.  Moskova Antlaşması’nın yapılması

       III. Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
Gelişmelerinden  hangileri  Eskişehir-Kütahya Savaşlarının sonuçları arasında yer alır?
A)   Yalnız I
B)   I ve II
C)   Yalnız II
D)   II ve III
E)   Yalnız III     Cevap: E

147-Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti temsilcileriyle Bilecik’te yaptığı görüşmede kendisini “TBMM ve Hükümet Başkanı” şeklinde tanıtmıştır. Mustafa    Kemal’in    kendisini      böyle     tanıtmasındaki     amacının  aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?   (2000)
A)   Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmak
B)   İstanbul Hükümeti ile ilişkileri kesmek
C)   İstanbul Hükümeti temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamak
D)   İstanbul Hükümeti üyeleri arasında görüş ayrılığı yaratmak
E)   Padişahı, yeni bir hükümetin kurulmasına razı etmek
Cevap: D  (Damat Ferit Hükûmeti’nin görevden ayrılması üzerine kurulan Tevfik Paşa Hükûmeti, Ankara ile uzlaşmak için görüşme isteğinde bulunmuştur. Mustafa Kemâl  Paşa,  yanında  İsmet İnönü olduğu hâlde hükûmet temsilcileri ile Bilecik İstasyonu’nda bir araya gelmiştir. M. Kemâl, bir oldu bitti ile temsilcileri Ankara’ya götürmüş, TBMM’nin çalışmalarını yakından izlemelerini sağlamıştır. Bir ay süreyle Ankara’da konuk edilen temsilcilerin, İstanbul Hükûmeti’nde yeniden görev almamaları şartıyla İstanbul’a dönmelerine izin verilmiştir. Bunları bilmeden, bu sorunun doğru cevabının D seçeneği olduğu anlaşılamaz).

 

148-Anlaşma Devletlerinin Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansı’nı düzenlemelerinde,   (2000)

     I.   Birinci İnönü Savaşı

     II.  Çerkez Ethem Ayaklanması’nın bastırılması

     III. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması
Gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A)   Yalnız I
B)   II ve III
C)   I ve II
D)   Yalnız II
E)   Yalnız III  Cevap: A

 

149-I.   Yeni devletin yönetim şeklinin ne olduğu  (2000)

       II.  Yasama ve yürütme erklerinin nerede toplandığı

       III. Vekillerin (Bakanların) nasıl seçileceği
Yukarıdakilerden   hangileri   1921   Anayasası’nda   açıkça belirtilmemiştir?
A)   Yalnız I
B)   II ve III
D)   Yalnız III
C)   I ve II
E)   Yalnız II
Cevap: A

150-I.   Batum’un Gürcistan’a bırakılması   (2000)

       II.  Türkiye’nin  Batum  Limanı’ndan  gümrük  ödemeksizin

             yararlanabilmesi

       III. Nahçıvan bölgesinin özerk bir yönetime sahip olması
 aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A)   Ankara Antlaşması
B)   Gümrü Antlaşması
C)   Kars Antlaşması
D)   Brest-Litowsk Antlaşması
E)   Lozan Antlaşması   Cevap: C

                                              

151-5 Ağustos 1921 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir.  (2000)

Aşağıdakilerden  hangisinin  bu  durumun  bir  sonucu  olduğu savunulamaz?
A)   Mustafa Kemal’in hükümet başkanlığı görevini bırakması
B)   Uygulamalarda birlik ve beraberliğin sağlanması
C)   Askerin moral gücünün artması
D)   Hazırlıklarda zaman kazanılması
E)   Tekalif-i  Milliye buyruklarının çıkarılması    Cevap: A

 

152-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi’nin koşullarından biri değildir?   (2000)
A)   Doğu Trakya’nın boşaltılması
B)   Türk-Yunan çarpışmasının durması
C)   Anlaşma Devletlerinin barışa kadar bulundukları yerde kalması
D)   Batı Trakya’nın Yunanistan’a  bırakılması
E)   İstanbul ve çevresinin TBMM yönetimine bırakılması
Cevap: D (Batı Trakya Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan’la imzaladığımız 1913 İstanbul Antlaşması ile onlara bırakılmış, Bulgaristan I. Dünya Savaşı’nda yenilince, ellerinden alınarak Yunanistan’a verilmiştir. Türkiye Misâk-ı Millî’de Batı Trakya’da halk oyuna başvurulmasını istemişse de,  sonradan konunun üzerine gitmemiştir).

 

153-Türkiye’deki Rumlar ile Yunanistan’daki Türklerin mübadele (değiş-tokuş) edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının bu mübadele dışında tutulması, aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır?  (2000)
A)   Lozan Antlaşması
B)   Bükreş Antlaşması
C)   Belgrat Antlaşması
D)   Atina Antlaşması
E) İstanbul Antlaşması Cevap: 

 

154-I.   Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp (Tuzluca) ve Iğdır’ın yeniden Türk topraklarına katılması 
II.  Batum’un Gürcistan’a bırakılması
III. Kafkas petrollerinin işletilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) II ve III    Cevap:  A  

 

155-Türk ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?   (2001)
A)   I. İnönü Savaşı
B)   III. İnönü Savaşı
C)   Sakarya Savaşı
D)   Çerkez Ethem Ayaklanması
E)   Kütahya-Eskişehir Savaşları    Cevap:  E

 

156-Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirmiştir?   (2001)
A)   Lozan Antlaşması
B)   Mudanya Antlaşması
C)   İstanbul Antlaşması
D)   Ankara Antlaşması
E)  Atina Antlaşması
Çözüm: Türkiye, Lozan görüşmeleri sırasında, patrikhane’nin İstanbul dışına çıkarılmasını gündeme getirmiş, ancak başarılı olunamamıştır. Bununla birlikte, Lozan’da, Patrikhane’nin siyasî ve hukukî yetkileri elinden alınmıştır.

 

157-I.   Doğu Trakya
II.  İstanbul
III. Boğazlar
IV. Batı Trakya
Mudanya   görüşmelerinde   yukarıdakilerden   hangileriyle   ilgili  bir  karar alınmamıştır?
A)  Yalnız I
B)   I ve II
C)  Yalnız III                                   
D)   I, II ve III
E)   Yalnız IV
Çözüm: Mudanya’da, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM’ye bırakılmıştır. Balkan Savaşları sırasında kaybettiğimiz Batı Trakya konusu gündeme gelmemiştir.

 

158-I.   İrade-i Milliye Gazetesi    (2002)
 II.  Yenigün
III. Anadolu Ajansı
IV. Peyam-i Sabah
Yukarıdakilerden  hangileri  Milli Mücadele’yi  destekleyen  yayın organlarındandır?
A)   I-II
B)   I-II-III
C)   II-III
D)   I-II-III-IV
E)   I-II-IV
Çözüm: İrade-i Milliye, Yenigün ve Anadolu Ajansı Millî Mücadele’yi desteklemişlerdir. İrade-i Millîye Sivas Kongresi’nden sonra Sivas, Anadolu Ajansı TBMM açıldıktan sonra Ankara’da bizzat M. Kemâl’in talimatıyla kurulmuşlardır. Yunus Nadi’nin çıkardığı Yenigün de, önce İstanbul, sonra Ankara’da Millî Mücadele yanlısı yayın yapmıştır. Ali Kemâl’in çıkardığı Peyam-i Sabah Millî Mücadele aleyhinde yayın yapmıştır.
Millî Mücâdele aleyhinde yayın yapanlar: Alemdar, Peyami Sabah, Ümit, İstanbul, Aydede, Güleryüz, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tan, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif.
Millî Mücâdele lehinde yayın yapanlar: İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, Tevhid-i Efkar, Minber, Vakit, İkdam, Akşam, Yeni Gün, Tanin, Hukuk-u Beşer, Öğüt, Açıksöz, İleri, Tercüman, Dergâh, Albayrak, İkdam.

 

159-21 Şubat 1921’de İtilaf Devletleri Londra’da Sevr Antlaşması’nı gözden geçirip yeni Türk Devleti’ne kabul ettirmek istediler. İtilaf Devletlerini böyle  bir davranışa yönelten Türk askeri  başarısı hangi savaşla sağlanmıştır? (2002)
A)   Sakarya
B)   Büyük Taarruz
C)   Gediz Muharebeleri
D)   II. İnönü
E)   I. İnönü                                        Cevap: E

 

160-I.   Milis güçlerini destekleme   (2002)
II.  İstanbul Hükümeti’ne açıkça karşı çıkma
III. Bölgelerinin Türklüğünü kanıtlama
IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme
Yukarıdakilerden hangileri,Kurtuluş Savaşı’nda toplanan kongrelerin ortak özelliklerinden biri değildir?A)   I ve II
B)   II ve IV
C)   Yalnız II
D)   III ve IV
E)   Yalnız I
Çözüm: Millî Mücadele Dönemi’nde Türkiye’nin bir çok bölgesinde kongreler düzenlenmiştir. Bu kongrelerin hepsinde milis güçlerini (Kuvva-i Millîye) destekleme, bölgelerinin Türklüğünü kanıtlama ve işgâl güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme hedeflenmiştir. Ancak, İstanbul Hükûmeti’ne açıkça karşı çıkma bütün kongrelerin ortak özelliği değildir. Erzurum ve Sivas Kongreleri dışında kalan kongrelerde İstanbul Hükûmeti’ne açıkça karşı çıkılmamıştır.

Leave a Reply