Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 8

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 8
161-22 Ağustos – 12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır?    (2002)
A)   Tekalif-i Milliye kararları alındı
B)   Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı
C)   Meclis tüm yetkilerini M. Kemâl’e devretti
D)   Meclis Başkomutanlık Yasası’nı onayladı
E)   Ordunun savunma eğitimine ağırlık verildi
Çözüm:  Ordu ikiye ayrılmamış, aksine Doğu ve Güney cephesindeki       birlikler Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.

 

162-Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır.   (2003)
Bu  dönemde   TBMM   aşağıdaki   devletlerden  hangisine  ilk   olarak kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettirmiştir?
A)   Sovyet Rusya’ya
B)   İngiltere’ye
C)   Almanya’ya
D)   İtalya
E)   Fransa’ya
Çözüm: Kurtuluş Savaşı sırasında Rusya, İtilâf Devletlerine karşı TBMM’nin yanında yer almıştır. Bu süreç içerisinde TBMM ile Rusya arasında ilişkiler gelişmiş, ve Moskova Antlaşması ile Rusya’ya kapitülasyonların kaldırılması kabûl ettirilmiştir (1921). İtilâf devletleri kapitülasyonların kaldırılmasını Lozan Antlaşması ile kabûl etmişlerdir (1923). Almanya’ya verilen kapitülasyonlar TBMM kurulmadan önce, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında girme aşamasında tek yanlı olarak tarafımızdan kaldırılmıştır (1914). İşin ibret verici yanı, Almanlar bunu protesto etmişlerdir. Daha da ibret verici olanı, İngilizler Kudüs’ü elimizden alınca müttefiklerimiz Alman ve Avusturya başkentlerinde halk, Kudüs’ü Müslümanların elinden aldık diye sevinç gösterileri yapmıştır.  Cevap: A

                                  

163-21 Şubat – 12 Mart tarihleri arasında Londra’da yapılan konferansın ardından İngilizler Yunanlıları uyararak Türklere karşı hazırlıklı olmalarını, her an savaşın başlayabileceğini belirtmişlerdir.   (2003)
 İngilizlerin her an savaşın başlayabileceği beklentisi içinde olmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Türk ordusunun yeni hazırlıklara girişmesi
B)   TBMM’nin Londra Konferansı’nda barış önerisini reddetmesi
C)   TBMM’nin Rusya ile dostluk antlaşması imzalaması
D)   Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
E)   TBMM Hükümeti’nin ayaklanmaları bastırması
Cevap: B  (Rusya ile imzalanan dostluk antlaşmasından kasıt Moskova Antlaşması).

 

164-Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin yanında yer alarak onu desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   (2003)
A)   Rusya’nın İtilaf  Devletlerinin yenilmesini istemesi
B)   Fransa’nın Anadolu’dan çekilmesi
C)   Bolşevik Devrimi’nin yerleşmesini ve güçlenmesini sağlamak istemesi
D)   Rusya’nın İtilaf Devletlerinden ayrılması
E)   TBMM Hükümeti’nin Ermenilerle anlaşma yapması
Çözüm: TBMM ile Sovyet Rusya’nın ortak düşmanı İtilâf Devletleridir. Ortak düşmana karşı birlikte hareket etmek, dış politikanın önemli etkenlerindendir. Cevaba gelecek olursak ,  A  da C  de doğru.

 

165-I.   Sakarya Savaşı    (2003)
II.  Eskişehir-Kütahya savaşı
III. Birinci İnönü Savaşı
IV. TBMM’nin açılması
 Yukarıda  verilen  olayların   kronolojik   sıralaması   aşağıdakilerden hangisidir?
A) III-I-II-IV
B) IV-II-I-III
C)   IV-III-I-II
D)   IV-III-II-I
E)   IV-II-III-I
Cevap: D   (Târih ezberlemek yerine olayların oluş sırasından hareket edelim).

 

166-TBMM, 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal’e yetkilerini üç ay süre ile devrederek Başkomutanlığa atadı.   (2003)
TBMM’nin böyle bir karar almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
A)   TBMM’nin ayaklanmaları bastıramaması
B)   Sovyet Rusya’nın savaştan ayrılması
C)   İtilaf Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi
D)   Mustafa Kemal’in güçlenmesini sağlamak
E)   Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
Cevap: E  (soruda “en fazladır” sözleri gereksiz; diğer seçeneklerin hiç ilgisi yok çünkü).

 

167-TBMM açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. TBMM bu tehditlerin giderilmesi için bir takım önlemler almıştır.   (2003)
Aşağıdakilerden hangisi  TBMM’nin kendini  korumaya  yönelik aldığı  tedbirlerden biri değildir?
A)   TBMM’nin “Meclis Hükümeti” sistemini kabul etmesi
B)   İstiklal Mahkemelerini kurması
C)   Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlaması
D)   Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması
E)   Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarması
Cevap: A   (Meclis Hükümeti Sistemi’nden Cumhuriyetin ilânı ile birlikte bu gün de kullanılan Kabine Sistemi’ne geçilmiştir).

 

168-1923 sonbaharında Fethi Okyar Hükümeti’nin çekilmesiyle meydana gelen hükümet bunalımı aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır?   (2003)
A)   Meclis Hükümeti sisteminin benimsenmesine
B)   Cumhuriyetin ilanına
C)   Halifeliğin kaldırılmasına
D)   İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
E)   Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına
Çözüm: 24 maddeden oluşan 1921 Anayasası’na göre, hükûmeti, Meclis, kendi içinden bire bir oylayarak seçiyordu. 1923’de TBMM kendi içinden bir türlü hükûmet seçememiştir. Bu gelişme, Cumhuriyetin ilânı ve ardından Kabine Sistemi’ne geçilmesi sonucunu vermiştir.

 

169-Türkiye, Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile olan ilişkilerine önem vermiştir.   (2003)
Aşağıdakilerden  hangisi  Türkiye’nin  bu  ilişkiye  önem  vermesinin amacı olamaz?
A)   Batılı devletler üzerinde etkili olmak
B)   ABD’nin gücünden yararlanmak
C)   Demokratik ülkelerin yanında yer almak
D)   Kendi tanıtımını yapmak
E)   Rusya ile ABD arasında güvensizlik yaratmak
Çözüm: ABD ile Rusya arasında güvensizlik çıkarma II. Dünya Savaşı sonrası meydana gelen bir gelişmedir.

 

170-Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?    (2004)
A)   Mebuslar meclisi
B)   Bakanlar Kurulu
C)   Temsilciler Kurulu
D)   TBMM
E)  İç İşleri Bakanlığı Cevap:  D

171-Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın TBMM ile Ankara Antlaşması’nı yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir?    (2004)
A)   Fransa’nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istemesini
B)   TBMM’nin uluslar arası alanda ilk kez tanındığını
C)   Fransa ile TBMM arasında dostluğun uzun süreceğini
D)   İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklediğini
E)   İtalyanların işgal ettiği Anadolu’dan geri çekildiğini
Cevap: A  (TBMM’nin uluslar arası alanda fiilen ilk kez tanınması Londra Konferansı’na çağırılmasıyla gerçekleşmiştir).

 

172-I.   Batı Anadolu’da yaşayan Rumlar   (2004)
 II.  Gümülcine ve Selanik’te yaşayan Türkler
III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul’da yaşayan Rumlar
IV. Teselya ve Makedonya’da yaşayan Türkler
Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur?
A)   I-II
B)   I-II-III
C)   II-III
D)   II-III-IV
E)   III-IV
Cevap: E 

 

173-1923 yılında 1921 Anayasası’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi değildir?   (2004)
A)   Başbakanı Cumhurbaşkanının seçmesi
B)   “Türkiye Devletinin dini İslamdır” hükmünün çıkarılması
C)   Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi
D)   Bakanlar Kurulunun Başbakan tarafından oluşturulması
E)   Cumhurbaşkanının bir seçim dönemi için oluşturulması
Çözüm:   “…dini  İslamdır”   hükmü,  1924  Anayasası’ndan,   1928’de çıkartılmıştır.

 

174-I.   Hıyaneti vataniye Kanunu   (2004)
II.  Ağnam vergisinin arttırılması hakkında kanun
III. Tekâlif-i Milliye (ulusal yükümlülük) Emirleri
Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıştır?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)   Yalnız III
D)   I ve III
E)   I, II ve III   Cevap:  E   (Ağnâm: Küçük baş hayvanlar için alınan vergi; kelime, koyunlar anlamına gelmektedir zâten)

 

175-Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yakından ilgisi vardır?
A)   Eğitim alanında yapılan yenilikler
B)   Uluslar arası takvim, saat ve rakamların kabûlü
C)   Şapka Kanunu’nun kabûlü
D)   Ekonomi alanında yapılan yenilikler
E)   Kadın haklarında yapılan yenilikler     Cevap: A

 

176-Yasama gücünün TBMM’ye, yürütmenin ise Cumhurbaşkanının atadığı Bakanlar Kuruluna bırakılacağı hükmü, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
A)   Cumhuriyetin ilânında
B)   Mudanya Mütarekesi’nde
C)   Medenî Kanun’da
D)   1924 Anayasası’nda
E)   Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda
Cevap: D

 

177-1924  Anayasası’nda yer alan hükümlerden hangisi 1921 Anayasası’nda da yer almıştır?
A)   Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir
B)   Yargı bağımsızdır
C)   Türk Devleti’nin resmî dili Türkçedir
D)   Egemenlik milletindir
E)   Seçimler dört yılda bir yapılır   Cevap: D

 

178-Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Tanzimat Dönemi’nde çıkan kültür ikiliğinin ortadan kalkmasını kolaylaştırmıştır?
A)   Cumhuriyetin ilânı
B)   Medreselerin kapatılması
C)   Bazı elbiselerin giyilmeyeceğine dair kanun çıkartılması
D)   Harf inkılâbı
E)   Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Cevap: B  (Tanzimat Dönemi: 1839-1876).

                                                                                    

179-Aşağıdakilerden hangisi devlet yapısındaki lâikleşmenin aşamalarından bir değildir?
A)   Çok partili hayata geçilmesi
B)   Halifeliğin kaldırılması
C)   Lâiklik ilkesinin anayasaya konması
D)   Saltanatın kaldırılması
E)   Tekke ve Zâviyelerin kapatılması   Cevap: A

 

180-Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânından sonra gerçekleşen yeniliklerden biri değildir?
A)   Medenî Kanun’un kabûl edilmesi
B)   Saltanatın kaldırılması
C)   Halifeliğin kaldırılması
D)   Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûlü
E)   Latin alfabesine geçiş   Cevap: B

Leave a Reply