Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 9

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 9
181-Aşağıdakilerden hangisi millî egemenliğin gerçekleştirilmesi yönünde atılan adımlardan biri değildir?
A)   Halifeliğin kaldırılması
B)   Saltanatın kaldırılması
C)   Latin alfabesinin kabûlü
D)   TBMM’nin açılması
E)   Cumhuriyetin ilânı
Cevap: C    (Latin alfabesine geçiş, Toplumsal-Eğitim alanında yapılan bir inkılâpken diğerleri siyasî alandaki yeniliklerdir ayrıca).

 

182-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sanayi alanında yapılan inkılâplardan biri değildir?
A)   Etibank’ın kurulması
B)   I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın yapılması
C)   Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
D)   Aşâr vergisinin kaldırılması
E)   Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması
Cevap: D   (Aşâr, ürün üzerinden peşin olarak alınan vergi idi. Onda bir anlamına gelmekte olup öşür kelimesinin çoğuludur.  Cumhuriyete, Osmanlı Devleti’nden intikâl etmiş, 1925’te kaldırılmıştır. Halkçılık İlkesi ile ilgilidir).

 

183-Cumhuriyet Döneminde tarım alanında yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisinde başarılı olunamamıştır?
A)   Ziraat okullarının açılması
B)   Köylüye kredi verilmesi
C)   Aşâr vergisinin kaldırılması
D)   Topraksız köylüye toprak dağıtılması
E)   Tohum ıslah evlerinin açılması
Çözüm: 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde alınan Misâk-ı İktisadî kararları içinde topraksız köylüye toprak dağıtılması da vardı. 1929’da bu konuda çalışmalara başlanmış, başarılı olunamamıştır. 1945’de, köylüyü toprak sahibi yapmak için Toprak Reformu Kanunu çıkartılmıştır. Ancak büyük  toprak sahibi milletvekillerinin engellemesi sonucu bu kez de uygulanamamıştır.

 

184-Aşağıda verilenlerden hangisinde, ikinci olay birinci olayın sonucu değildir?
A)   Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetin ilânı
B)   Cumhuriyetin ilânı – 1924 Anayasası’nın hazırlanması
C)   Şeyh Sait İsyânı – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
D)   Menemen Olayı – Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanması
E)   Halifeliğin kaldırılması – Şer’iyye ve Evkaf  Vekâleti’nin kaldırılması
Çözüm: Şeyh Sait İsyânı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduktan sonra patlak vermiş, hatta, isyânın çıkmasında etkisi olduğu gerekçesiyle parti kapatılmıştır.

 

185-M. Kemâl, inkılâplarını gerçekleştirirken, kamu oyunun inanç ve düşüncelerine ters düşmemeye özen göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemâl’in bu tutumunu kanıtlar?
A)   Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması
B)   Şer’iyye Bakanlığı’nın kaldırılması
C)   Bir süre, Güçler Birliği ilkesini benimsemesi
D)   halifeliği saltanatla birlikte kaldırmaması
E)   Ordunun  siyasetten ayrılması   Cevap: D

 

186-I.   Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
II.  Devletçilik ilkesinin uygulanması
III. Yabancı işletmelerin millîleştirilmesi
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A)   Askerî
B)   Kültürel
C)   Hukukî
D)   Siyasî
E)   Ekonomi Cevap: E

 

187-İzmir İktisat Kongresi’nde “ekonomide bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik” ilkesi  benimsenmiştir.
Lozan Antlaşması’nın  bu  ilkeyi  destekleyici  hükmü,  aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Osmanlı borçlarının ödenmesinin kabûl edilmesi
B)   Kapitülasyonların kaldırılması
C)   Azınlık mahkemelerine son verilmesi
D)   Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanması
E)   Boğazlar Komisyonu’nun kurulması    Cevap: B

 

188-Aşağıdakilerden hangisi lâik devlet yönetiminin tam karşıtıdır?
A)   Monarşi
B)   Teokrasi
C)   Meşrutiyet
D)   Mutlakiyet
E)   Oligarşi
Çözüm: Yasama-yürütme-yargı güçleri tek elde toplanıyorsa Mutlakiyet, Monarşi veya Otokrasi denilir; bir zümrenin elinde toplanıyorsa Oligarşi adını alır. Meşrutiyet, yetkilerin hükümdar ve meclis arasında bölüşüldüğü rejimdir. Teokrasilerde, devlet yönetiminde din kuralları etkindir.  Devlet  otoritesi,  gücünü  dinî  kaynaklardan  alır; dinî inanç ve  ibadetlere doğrudan müdahildir.

189-Atatürk İlke ve İnkılâplarında, aşağıdaki düşüncelerden hangisinin yeri yoktur?
A)   Devletin bağımsızlığını korumak
B)   Yönetimde millet egemenliğini sürdürmek
C)   Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak
D)   Kalkınmada aklın, bilimin rehberliğini esas almak
E)   Amaca ulaşmak için her yolu uygun görmek     Cevap: E

 

190-I.   Sanayicilere kredi sağlama
II.  Ücretsiz arazi sağlama
III. Vergi ve taşımacılıkta indirim yapma
Yukarıdakilerden  hangileri  Teşvik-i  Sanayi  Kanunu’nun kapsamındadır?
A)   Yalnız I
B)   I, II ve III
C)   I ve II
D)   Yalnız III
E)   Yalnız II Cevap: B

 

191-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılâplarının amaçları arasında gösterilemez?
A)   Modern Avrupa devletleriyle Türkiye’yi bütünleştirmek
B)   Türk milletinin refah seviyesini yükseltmek
C)   Demokrasinin Türkiye’de yerleşmesini sağlamak
D)   Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasını sağlamak
E)   Türkiye’de millî egemenlik ilkesinin yerleşmesini sağlamak  Cevap: D

 

192-1926’da kabûl edilen Medenî Kanun ile toplum hayatımızda büyük değişiklikler meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi  Medenî Kanun’un getirdiği yeniliklerden biri değildir?
A)   Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
B)   Kadınlara da boşanma hakkı verilmesi
C)   Kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi
D)   Resmî nikâh zorunluluğu getirilmesi
E)   Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanınması
Çözüm: Medenî Kanun, kadına, siyasî değil, sosyal ve ekonomik haklar getirmiştir. 1930’da kabûl edilen Belediye Kanunu ile kadınların belediye seçimlerine katılmaları sağlanmıştır. 5 Aralık 1934’de de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

 

193-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün siyasî alandaki inkılâpları arasında gösterilemez?
A)   Saltanatın kaldırılması
B)   Halifeliğin kaldırılması
C)   Cumhuriyetin ilânı
D)   Türk Tarih Kurumu’nun açılması
E)   Siyasî partilerin kurulması
Çözüm: Türk tarih kurumu’nun açılması, Eğitim alanındaki bir inkılâptır.

 

194-I.   Yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesi
II.  M. Kemâl’e Gâzilik unvanı verilmesi
III. Kabine sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden  hangileri  Cumhuriyetin ilânının sonuçları arasında gösterilemez?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)   I ve II
D)   II ve III
E)   Yalnız III
Çözüm: M. Kemâl’e Gâzilik unvanı, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra TBMM tarafından verilmiştir.

 

195-İlk TBMM’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Cumhuriyetin ilânı ile sona ermiştir?
A)   Yasama yetkisinin kullanılması
B)   Meclis Hükûmeti sisteminin benimsenmesi
C)   Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
D)   Milletin tek temsilcisi olması
E)   Millet egemenliğini temel ilke alması
Çözüm: Cumhuriyetin ilânı ile Meclis Hükûmeti sisteminden, günümüzde de devam eden Kabine Hükûmeti  sistemine geçilmiştir.

 

196-I.   Saltanatın kaldırılması
II.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
III. Cumhuriyetin ilânı
Yukarıdaki  inkılaplardan  hangileri  “Egemenlik kayıtsız şartsız  milletindir”.  İlkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)   I ve III
D)   II ve III
E)   Yalnız II
Cevap:  C

 

197-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilânından önce meydana gelen olaylardan biri değildir?
A)   Saltanatın kaldırılması
B)   Sevr Antlaşması’nın imzalanması
C)   Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
D)   Teşkilât-ı Esâsîye’nin hazırlanması
E)   Halifeliğin kaldırılması    Cevap: E

 

198-Yeni Türk Devleti’nin hukuk alanında lâikleşmesinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
A)   Cumhuriyetin ilân edilmesi
B)   Halifeliğin kaldırılması
C)   Anayasanın lâikleştirilmesi
D)   Saltanatın kaldırılması
E)   Medenî Kanun’un kabûl edilmesi
Çözüm: Padişahla halifenin aynı kişi olduğunu gözden uzak tutmayalım. Saltanatın kaldırılmasıyla Halifenin elinden yürütme yetkisi alınmıştır. Dolayısıyla, Saltanatın kaldırılması lâik düzene geçişte ilk büyük adımdır.

 

199-Milli Eğitim Bakanlığı, aşağıdakilerden hangisinin kabûl edilmesiyle eğitim ve öğretimin tek sorumlusu hâline gelmiştir?
A)   Takrir-i Sükûn Kanunu’nun
B)   Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
C)   Medenî Kanun’un
D)   Maarif Teşkilâtı hakkında kanun’un
E)   Varlık Vergisi Kanunu’nun    Cevap: B

 

200-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ekonomi ve ticaret alanlarındaki işlemleri kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?
A)   Tek dereceli seçim sisteminin uygulanması
B)   Kılık-kıyafetin düzenlenmesi
C)   Uzunluk   ve   ağırlık   ölçülerinin   uluslar  arası  sisteme   uygun   hâle getirilmesi
D)   Tekke ve zâviyelerin kapatılması
E)   Teşvik-i Sanayi kanunu’nun kabûl edilmesi    Cevap: C

Leave a Reply