Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi İslam Öncesi Türk Tarihi Testleri ve Cevapları

 İslam Öncesi Türk Tarihi Testleri ve Cevapları
İslam Öncesi Orta Asyada Kurulan Hunlar, Göktürklerve Uygurlarla ilgili testlerin bulunduğu makalemiz aşağıdadır.

1.   “Varlıklı, zengin millet üzerine tahta oturmadım, içte aş-sız dışta elbisesiz, düşkün, perişan millet üzerine tahta oturdum. Tanrı bağışlasın devletim var olduğu için, kıs­metim var olduğu için ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin, az milleti çok kıldım.”
Bilge Kağan’ın yukarıda anlatılan sözleri Türk dev­let anlayışının daha çok aşağıdaki özelliklerinden hangisini ortaya koyar?
A)     Sosyal devlet anlayışını
B)     Askeri kurallara dayalı devlet anlayışını
C)     Demokratik devlet anlayışını
D)     Fetihçi devlet anlayışını
E)  Monarşik devlet anlayışını

2.     Ana yurtlarını siyasi ve ekonomik nedenlerle terk etmek zorunda kalan Türkler göç ettikleri bölgelerde yaşayan topluluklara ekip-biçmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi ve madenleri işlemeyi öğrettiler. Bu bilgiler dikkate alındığında Türklere ilişkin;
I.        Diğer toplumların yaşam biçimini değiştirdikleri
II.       Daha ileri bir uygarlığın temsilcisi oldukları
III.. Göç ettikleri bölgelerde de devlet olarak örgütlen­dikleri yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Orta Asya’daki Anav, Andranova ve Karasuk kültür çevrelerinde yapılan arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan buluntuların benzerlerine Çin, Anadolu ve Av­rupa’da da rastlanmıştır.
Bu duruma bakarak,
I.       Anadolu, Çin ve Avrupa kültürünün temelini Orta Asyalılar oluşturmuştur.
II.      Orta Asya kültürü geniş alanlara yayılmıştır.
III. Toplumlar aynı uygarlık aşamalarını yaşamışlardır. yargılarından hangilerine ulaşmak daha doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız İli
D) II ve III
E) I, II ve III

4.   İslâm öncesi Türk toplumlarında töre adını verdiğimiz yazısız hukuk kurallarına hem halk hem de yöneticiler uymak zorundaydı.
Bu durum eski Türk toplumlarında;
I.       Toplumda ayrıcalıkların oluşmasına izin verilmedi­ği
II.      Geleneklerin toplumda önemli bir yere sahip oldu­ğu
III. Göçebe yaşantının sona erdiği  yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

5.   I.   Ordunun onluk sisteme göre örgütlenmesi
II.      Devletin boylar federasyonu biçiminde örgütlenme­si
III.     Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
IV. Önemli devlet sorunlarının kurultayda görüşülmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin İslâmiyet ön­cesi Türk devletlerinin kısa süre sonra yıkılmaların­ da etkili oldukları söylenebilir?
A) I ve II
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) I, II ve III

6.  Ana yurtları Orta Asya olan Türklerin süreç içerisin­de siyasal ve ekonomik nedenlerle farklı bölgelere de yayılmaları ve birbirleriyle bağlarını büyük ölçü­de koparmalarının aşağıdakilerden hangisine ne­den olduğu söylenebilir?
A)     Konfederasyon şeklinde örgütlenmelerine
B)     Türkçenin gelişmesine
C)     Kendi aralarında sık sık çatışmalarına
D)     Daha güçlü devletler kurmalarına
E)     Topluluklar arasında kültür farklılıklarının oluşması­na

7.    Türk tarih ve uygarlığının araştırılmasında, Türklerin kendi kaynaklarının araştırılmasının yanısıra Çin, Iran, Arap, Bizans gibi uygarlıkların kaynaklarının da araştı­rılması gerekmektedir. Bu bilgiler Türklere ilişkin;
I.        Farklı dinlere inandıkları
II.       Değişik uygarlıklarla ilişki kurdukları
III.      Başka devletlerin egemenliği altında yaşadıkları
IV.     Kendilerine özgü alfabe oluşturamadıkları yargılarından hangilerinin kesin kanıtı olarak de­ğerlendirilebilir?
A) Yalnız II
B) I, III ve IV
C) Yalnız IV
D) II, III ve IV
E) Yalnız III

8.     I.Doğu-batı ticaretinin gelişmesine katkı sağlamışlar­dır.
II.      Yöneticileri Musevi olduğu halde halk arasıda Müs­lüman, Hıristiyan ve Şamanistler de bulunmaktaydı.
III.     Zaman zaman diğer topluluklardan paralı askerler almışlardır.
Hazar Türkleri ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangi­leri hoşgörüye dayanan bir politika izlediklerinin kanıtı olarak ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

9. Eski Türkçe’de altın, gümüş, bakır gibi süs eşyalarının adlarının yanısıra buğday, arpa gibi tahıl adlarına da rastlanmaktadır.
Bu duruma bakarak,
I.        Göçebe yaşantının tamamen sona erdiği
II.       Ziraatle de uğraştıkları
III.      Madenleri işlemeyi bildikleri
IV.     Komşuları ile barış içerisinde yaşadıkları yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve II
D) I ve IV
E) II, III ve IV

10. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden biri olan Tür-gişler kendi adlarına para bastıran ilk Türk topluluğu özelliğine sahiptir. Türgişlerin paralarının bir yüzünde Arapça, diğer yüzünde ise Çince yazı ve resimler var­dı.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılabilir?
A)     Türgişlerin ekonomisinin tarıma dayandığı
B)     Türgişlerin islamiyeti benimsedikleri
C)     Arapların ve Çinlilerin egemenliğinde yaşadıkları
D)     Paralarını Arap ve Çinli ustalara yaptırdıkları
E)   Türgişlerin değişik toplumlarla ticaret yaptıkları

11.   Tanım: Halk iradesinin yönetime yansıdığı devletler demokratik niteliğe sahiptir.
Durum: Eski Türk Devletleri askeri demokratik özelliğe sahip devletlerdi.
Eski Türk Devletlerine ilişkin aşağıdaki özellikler­den hangisi durumda verilen yargıya kanıt olarak ileri sürülebilir?
A)     Devletlerin boylar halinde örgütlenmesi
B)     Önemli kararların boy beylerinin de katıldığı Kurultay’da alınması
C)     Merkeziyetçi anlayışa sahip olunmaması
D)     Düzenli ordu örgütlenmesine sahip olmaları
E)  Hanedan üyelerinin yönetici olarak atandıkları böl­gelerde geniş yetkilere sahip olmaları

12. I-   Kendilerine özgü alfabe kullandılar.
II.      Saray, han, gibi mimari eserler oluşturdu­lar.
III.     Dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullandılar.
IV. Budizm ve Maniheizm gibi dinleri benimsediler.
Uygurlara ait yukarıdaki bilgilerden hangileri ege­men boy yerine egemen ulus anlayışına sahip ol­duklarının kanıtı olarak ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV

13. I.    Merkezi otoritenin kurulmasının zorlaşması
II.       Kurultayın danışma meclisi görevini görmesi
III.      Devletin yıkılmasının kolaylaşması
Yukarıdakilerden hangileri İslâmiyet öncesi Türkdevletlerinin boylar federasyonu biçiminde örgüt­lenmesinin sonucudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

14. I.   Sanat eserleri daha çok taşınabilir malzemelerden oluşuyordu.
II.      Hakana yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından ve­rildiğine inanılıyordu.
III.     Tarih boyunca çok geniş alanlara yayılmışlardı.
IV.    Farklı inanç ve kültürlerle etkileşim içerisinde ol­muşlardı.
islamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri sık sık göç etmelerinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II ve IV

15. Göktürklerin ilk kez Türk adını kullanmaları ve ken­di adlarıyla bir alfabe oluşturmaları aşağıdaki yargı­lardan hangisinin kanıtı olarak ileri sürülebilir?
A)     İlk Türk devleti olduklarının
B)     Orta Asya’da kurulduklarının
C)     Ulusçu bir devlet anlayışını benimsediklerinin
D)     Yerleşik yaşama geçtiklerinin
E)   Kağıdı kullanılmaya başladıklarının

16. Orta Asya’dan Balkanlara göç etmek zorunda kalan Türk boylarından biri olan Bulgarların bir bölümü Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimsedikten bir süre sonra Slavlaştılar. Bulgarların Müslümanlığı kabul eden diğer kolu ise Türklük özelliklerini koruyarak günümüzde de varlıkla­
rını sürdürmektedirler.
Buna göre;
I.        Islamîyetin Türklerin ulusal özelliği ile çelişmediği
II.       Günümüz Bulgarlarının Türk asıllı olduğu
III.      Türklerin bir bölümünün zorla Slavlaştırıldığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
1.A      2.C      3.B      4.D      5.D      6.E     7.A      8.B     9.B      10.E      11.B      12.C      13.D      14.D      15.C     16.B

Leave a Reply