Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi İslam Tarihi 15 Soruluk Test Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi İslam Tarihi 15 Soruluk Test Soruları ve Cevapları
1.  Abbasi Halifesi Me’mun Dönemi’nde Bağdat’ta Beyt-ül Hikmet, denilen içinde kütüphane, akademi ve tercüme bürosu bulunan bir kurum açılmıştır.
Bu durum;
I-Abbasi Uygarlığı çevre uygarlıklarla etkileşim halin­dedir.
II-Bilimsel çalışmalar,devlet tarafından desteklen­mektedir.
III-İslâm’daki mezhep ayrılıklarına son verilmek isten­mektedir.yargılarından hangisini destekler niteliktedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve I)
E) I, II ve III

2.   Hz. Ömer Dönemi’nde fethedilen bölgelere Emür’ül Ümera  denilen valiler atanmaya başlandı. Emür’ül Ümaralar geniş yetkilerle donatılmalarına karşın, Hali-fe’nin o bölgeye tayin ettiği başka bir görevliyi görevden alma yetkisine sahip değillerdi.
Bu uygulama ile;
I-İslâm topraklarını genişletme
II-Merkezi otoriteyi koruma
III-Yerel güçler oluşturma
amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek isten­diği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve II
E) I, II ve III

3. İslâm tarihinde çeşitli grup, toplum ve milletlerin İslami­yet’i farklı anlama ve yorumlamalarından ve iktidar mü­cadelelerinden dolayı Emeviler devrinde “Fırkalar” Ab­basiler devrinde ise “Müntezile” denilen fikri, siyasi, fel­sefi bir mezhep ortaya çıkmıştır.
Buna göre;
I-Emeviler devrinde uygulamalar gruplaşmalara ne­den olmuştur.
II-Abbasiler devrinde Müslümanlar arası çatışmalar sona ermiştir.
III-Akla ve bilme verilen önem Abbasilerle daha da art­mıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

4.     Emeviler ve Abbasiler devrinde halifelik sembolleri hır­ka, hutbe, mühür, sikke ve asa idi.
Buna göre;
I-Halifelik dinsel ve siyasal bir kurumdur.
II-Halifelik sembollerinin  belirlenmesinde  İslamiyet öncesi değerlerde etkili olmuştur.
III-İktidar mücadeleleri sona ermiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

5. I-Kuran’ın kitap halinde toplatılması
II-Posta teşkilatının kurulması
III-Halifeliğin babadan oğula geçmesi
IV-Valilerin sayısının hızla artması
gelişmelerden hangilerinin sınırların genişlemesine paralel olarak ortaya çıktığı savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve İV
D) I ve III
E) II ve IV

 

6.     Abbasiler Dönemi’nde meydana gelen,
I-Vezirlik kurumunun oluşturulması
II-Tavaif-ül Mülk adı verilen devletlerin oluşması
III-Valilerin yetkilerini artırmaları
gelişmelerinden hangileri merkezi otoritenin zayıf­ladığının kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

7.     X. yüzyılda İslâm dünyasında felsefe, matematik ve edebiyat alanlarında Arapça önemli eserler üretilmiştir.
Buna göre;
I-Arapça’nın bilim dili olduğu
II-Arapça’nın halk arasındaki öneminin azaldığı
III-İslâm uygarlığının bilimsel gelişmelere açık olduğu yargılarından hangisine varılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III

 

8.     İslâm Devtetl’nin çeşitli devirlerinde görülen,
I-Gayrimüslimlerden cizye vergisi alınması
II-Halkın Müslüman ve zımmi olarak ayrılması
III-Köle emeğinden yararlanılması
gelişmelerinden hangileri İslâm Devleti’nde top­lumsal eşitliğin olmadığının kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

9.    Zımmiler (Gayrimüslimler) devlete cizye vergisi veriyor­lar ve bunlara Isfâm hukuku uygulanıyordu. Sorun ken­di aralarında ise bu kesimlere kendi hukukları uygulanı­yordu. Bu durum,
I-İslam Devleti’nde dinsel hoşgörünün olduğu
II-Gayrimüslimlerle, Müslümanlar arasında çatışma­ların yaşandığı
III-Gayrimüslümlerin ayrıcalıklarının yasalarla korun­duğu
IV-İslâm Devleti’nde hukuk birliğinin olmadığı  yargılarından hangileri kanıtlar?
A) Yalnız IV
B) II ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) I, III ve IV

10. Müslüman tüccarlar hurma, şeker, pamuklu ve yünlü kumaşlar, demirden araçlar ve cam eşya İhraç ederler buna karşılık baharat,ipek.fildişi,sert ağaçlar ve deri mamuller alırlardı.
Buna göre İslâm Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılmaz?
A-İthalat ve ihracata Önem verildiği
B-Tarımsal üretimin geliştiği
C-Lüks tüketimin var olduğu
D-Bilimsel çalışmalara önem verildiği
E-Devletin gelir ve gider dengesinin korunduğu

11. İslâm Devletİ’nİn gelir kaynakları sadaka,gani met, gay­rimüslimlerden alınan haraç ve cizye, Müslüman çiftçilerden alınan öşür idi.
Buna göre;
I-Savaşların bir tür gelir kaynağı sayıldığı
II-Gelir ve giderlerin birbirini dengelediği
III-Tarımın önemli bir gelir kaynağı olduğu
IV-Müslümanlar ve gayrimüslimlerin eşit olduğu
V-Vergi sisteminde dinsel farklılıkların dikkate alındığı yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) II ve IV
B) II ve V
C) I ve V
D) I, III ve V
E) II, IV ve V

 

12. Emeviler Arap ırkçılığına dayalı politika izlerlerken Ab­basiler, İslâm Devleti’ne yeniden ümmetçi nitelik ka­zandırdılar.
Bu bilgiler dikkate alındığında;
I-Emevilerin Arapların dışındaki kesimlerin düşman­lığını kazandıkları
II-Abbasiler Dönemi’nde Halifeliğe Arapların dışında­ki topluluklardan kişilerinde getirildiği
III-Islâmiyetin farklı toplumlarca benimsenmesinin Ab­basiler Dönemi’nde daha da hızlandığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) l,II ve III

13. XIII. yüzyılın başında Arap dili sadece Arap yarımadasında konuşulan bir dil iken, VIII. yüzyılın ikinci yarısın­ dan başlayarak X. yüzyıla kadar Avrupa, Asya ve Afri­ka’da konuşulan bir dil haiine gelmiştir.
I-Bu durumun ortaya çıkmasında,
II-Fetih siyasetinin izlenmesi
III-ön Asya uygarlıklarından çeviriler yapılması
IV-Kur’an’ın Arapça olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) E ve III
E) I, II ve III

14. İslâm Uygarlığı’na ilişkin bazı bilgiler şunlardır;
I-Daha çok cami ve saray mimarisi gelişmiştir.
II-Bağdat ve Şam ile şehirciliğin güzel örnekleri sergi­ lenmiştir.
III-Hattatlık, minyatür ve nakkaşlık gibi sanat dalları gelişmiştir.
IV-Yunanca, Farsça, Hintçe ve Süryanice’den tercü­ meler yapılmıştır.
Bunlardan hangilerinin bazı sanat dallarının yasak lanmasi sonucu ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve IV
E) II, III ve IV

15. VIII. yüzyıl başında Isiâm sanatı denilince, sadece Me­dine kentindeki Mescid-i Nebi örnek alınarak yapılmış eserler akla gelirken, VIII. yüzyılın ikinci yarısından baş­layarak Isîam sanatının Roma, Bizans, Sasani, Nasturi ve Mısır etkisine girdiği görülmektedir.
Buna göre;
I-Fethedilen ülkelerin kültürleri İslâm sanatını etkile­miştir.
II-Müslümanlar sadece mimari alanda eserler vermiş­tir.
III. İslâm mimarisi Arap kültüründen etkilenmemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
1.B      2.B      3.E      4.A      5.E      6.C     7.B      8.E      9.C      10.D      11.D      12.C      13.D      14.C      15.A

Leave a Reply