Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi İslam Tarihi Testleri Ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi İslam Tarihi Testleri Ve Cevapları
Soru 1.  İslâmiyet’ten önce Araplar Kâbe’yi ziyaret amacıyla Mekke’ye gelirlerdi.  O dönemlerde Mekke’de panayırlar kurulurdu.
Yukarıdaki bilgiler, Mekke’nin aşağıda verilen alanlardan hangilerinde önemli bir merkez  olmasını sağlamıştır.
A)  Hukuk-Eğitim
B)  Din-Ticaret
C)  Sanat-Edebiyat
D)  Mimari-Tarım
E)  Şiir-Askerlik

Soru 2.  Mekke’lilerin Müslümanlar üzerine yapmış oldukları son sefer aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Taif Seferi
B)  Hendek Savaşı
C)  Huneyn Savaşı
D)  Uhut Savaşı
E)  Hayber’in fethi

Soru 3.  Müslümanların elde ettiği ganimetleri bir plan dahilinde paylaşmışlar ve bu uygulama sonraki İslâm devletlerinde de geçerli olmuştur.
Yukarıdaki uygulama aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?
A)  Uhud
B)  Hendek
C)  Hayber
D)  Mute
E)  Bedir

 

Soru 4.  Aşağıdakilerden hangisinin İslâmiyet’in yayılmasına olan katkısı diğerlerine göre daha azdır?
A)      Medine’ye hicret edilmesi
B)      Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
C)      Mekke’nin fethi
D)      Hudeybiye Antlaşması
E)      Uhud Savaşı

 

Soru 5.  Hz Muhammed(SAV) Medine’ye hicretten sonra buradaki iç mücadelelere son vermiştir. Burada yaşayan Müslüman, Musevi ve putperest Arapları bir araya getire- rek vatandaşlık antlaşması yapmıştır. Bu anlaşma ile bu di-ni gruplar eşit haklara sahip olmuşlar, ibadet ve törenleri-de serbestçe gerçekleştirmişlerdir.
Bu bilgilere göre;
I.   Medine’de güven ve emniyet sağlanmıştır
II. Farklı inançlara sahip insanlar uzlaşmışlardır.
III.   Yahudiler yapılan antlaşmayı ihlâl etmişlerdir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)  I ve II
B)  I ve III
C)  II ve III
D)  Yalnız I
E)  Yalnız III

 

Soru 6.
I. Sıffin Savaşı
II. Kerbela olayı
III. Hakem olayı
Bu gelişmelerin en önemli sonucu olarak aşağıdaki-lerden hangisi gösterilebilir?
A)      Dört Halife devrinde gerçekleşmesi
B)      Ülkenin eyaletlere bölünmesi
C)      Müslümanların arasında ayrılıkların ortaya çıkması
D)      Muhafız teşkilâtının kurulması
E)      Arap Yarımadası’nda siyasi birliğin sağlanması

Soru 7.
I. Bedir Savaşı
II. Habeşistan’a hicret edilmesi
III. Hudeybiye Antlaşması
IV.  Hz Ebubekir’in halife seçilmesi
V.  Muaviye devrinde İstanbul’un  ……………………kuşatılması
Yukarıda verilen olayların ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)      İslâmiyet’in yayılması yavaşlamıştır.
B)      İslâm tarihinde Cumhuriyet rejimine geçilmiştir.
C)      İslâm Devleti’nde teşkilâtlanma gerçekleştirilmiştir.
D)      İslâm Tarihinde kendi alanlarındaki ilk gelişmelerdir.
E)      İslâm Devleti’nin sınırları genişlemiştir.

Soru 8.  Aşağıdaki bölgelerden hangisinin Dört Halife döneminde fethedildiği söylenebilir?
A)  İran
B)  İspanya
C)  Kırım
D)  Maveraünnehir
E)  Fransa

Soru 9.  Dört Halife dönemine “Cumhuriyet Devri” de denilmesi bu devrin hangi özelliği ile ilgilidir?
A)      Yöneticilerin halkın içinden çıkması
B)      Halifelerin seçimle işbaşına gelmesi
C)      Herkese düşünce hürriyetinin tanınması
D)      Meclis niteliğinde divan teşkilâtının varlığı
E)      Yahudi ve Hıristiyan halka inanç hürriyetinin tanınması

 

Soru 10.  İslâm dünyasında uzun mücadelelerden sonra yönetimi ele geçiren Emeviler ilk olarak güçlü bir saray muhafız alayı kurmuşlardır.  Emeviler’in bu uygulamasının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A)      Yeni fetihlerin yapılmasına
B)      İç güvenliğin sağlanmasına
C)      Otoriter ve baskıcı bir yönetim oluşturulmasına
D)      Halkın yönetime katılmasına
E)      Önemli görevlere Arapların getirilmesine

 

Soru 11.  Emeviler devrinde İslâm ordularının Orta Asya’da ilerlemelerini kolaylaştıran en önemli etken olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)      Ordugâh şehirlerin kurulması
B)      Moğolların batıya yönelmeleri
C)      Türklerin İslâmiyeti kabul etmeleri
D)      Türklerin Çinlilere karşı Araplarla ittifak kurmaları
E)      Maveraünnehir’de siyasi birliğin olmaması

 

Soru 12.  Abbasi ailesinin Emeviler’e karşı çıkardığı isyan Arap olmayan Müslümanlar tarafından da desteklenmiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Emeviler’in Arapçayı resmi dil ilan etmeleri
II. Ülkenin eyaletlere ayrılması
III. Emeviler’in Arapları diğer milletlerden üstün …………….görmeleri
Gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?
A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  Yalnız III
D)  I ve II
E)  II ve III

Soru 13.  Aşağıdakilerden hangisi İslâm Devleti’nin gelir kaynakları arasında yer almaz?
A)  Ganimetler
B)  Öşür ve Haraç
C)  Cizye
D)  Vakıf gelirleri
E)  Zekât

Soru 14.  İslâm Devleti’nin temellerinin atıldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Mekke’nin fethi
B)  Hudeybiye Barışı
C)  Hicret
D)  Bedir Savaşı
E)  Uhud Savaşı

Soru 15.  Müşriklerin Müslümanları resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Bedir
B)  Uhud
C)  Hendek
D)  Hudeybiye
E)  Mekke’nin fethi

Soru 16.  Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyetten önce Arabistan’da kurulmuş devletlerden biri değildir?
A)  Main
B)  Seba
C)  Himyeri
D)  Sasaniler
E)  Tedmürler

Soru 17.
I. Sıffin Savaşı
II. Cemel Vakası
III. Kerbelâ Olayı
IV. Puvatya Savaşı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)  II, I, III ve IV
B)  IV, III, II ve I
C)  I, II,  III, IV
D)  III, IV, II ve I
E)  II, I, IV ve III

Soru 18.   Müslüman Arapların Avrupa’daki ilerleyişleri hangi olayla son bulmuştur?
A)  Prut Savaşı
B)  Puvatya Savaşı
C)  Hicret
D)  Sıffin Savaşı
E)  Nihavend Savaşı

Soru 19.   Aşağıdakilerden hangisi İslâm Devleti’nde siyasi üstünlüğü arttıran gelişmelerden biri değildir?
A)      Kudüs’ün fethedilmesi
B)      Cemel Savaşı
C)      Hudeybiye Antlaşması
D)      Fetihlerin yeniden başlaması
E)      Düzenli ordunun kurulması

Soru 20.  Emeviler’e ait özelliklerden hangisinin Abbasi Devleti döneminde de devam ettiği söylenemez?
A)      Arap ırkının üstünlüğünün esas alınması
B)      Saltanat sisteminin devam ettirilmemesi
C)      Arap parasının kullanılması
D)      Mimarinin gelişmesi
E)      Arapçanın resmi dil olarak kullanılması
CEVAP ANAHTARI

 1. B
 2. B
 3. E
 4. E
 5. A
 6. C
 7. D
 8. A
 9. B
 10. C
 11. E
 12. C
 13. D
 14. C
 15. D
 16. D
 17. A
 18. B
 19. B
 20. A

5 Comments

Leave a Reply