Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-18

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-18

1) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar’ın, Ruslarla imzaladığı antlaşmalardan biri değildir ?

A) Yaş Antlaşması

B) Bükreş Antlaşması

C) Edirne Antlaşması

D) İstanbul Antlaşması

E) Zitvatorok Antlaşması

 

2) Osmanlı  İmparatorluğu’nda çeşitli milletlerden ve dinlerden kişilerin bulunması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur ?

A) Ordunun zayıflamasına

B) Duraklama Devri’nin başlaması

C) Maliyenin bozulması

D) Eğitim sisteminin yetersiz olması

E) Yükselme Devri’nin başlaması

 

3) Padişah olduğunda raporlar hazırlayarak yapacağı ıslahatlar için zemin hazırlayan ilk padişah kimdir ?

A) I. Mahmut

B) I. Ahmet

C) III. Selim

D) II. Mahmut

E) IV. Murat

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda kale muhafızları ve tersane giderleri için ayrılırdı ?

A) Ocaklık

B) Yurtluk

C) Has

D) Zeamet

E) Mukataa

 

5) Türk siyasi tarihinde, İttihat ve Terakki Partisi ile Ahrar Partisi gibi partilerin kurulmasıyla çok partili sisteme geçiş ilk kez hangi dönemde olmuştur ?

A) Tanzimat

B) I. Meşrutiyet

C) II. Meşrutiyet

D) İlk TBMM Hükümeti

E) Cumhuriyet

 

6) Aşağıdaki devletlerden hangisi Çanakkale Savaşlarının kazanılması üzerine İttifak Devletleri tarafında I. Dünya Savaşına girmiştir ?

A) ABD

B) Sırbistan

C) Romanya

D) Yunanistan

E) Bulgaristan

 

7) Aşağıdakilerden hangi ikisi Abdülmecit tarafından gerçekleştirilmiştir ?

A) I. Meşrutiyet – Islahat Fermanı

B) Tanzimat Fermanı – Islahat Fermanı

C) II. Meşrutiyet – Islahat Fermanı

D) Sened-i İttifak – Islahat Fermanı

E) Ferman-ı Adalet – Islahat Fermanı

 

8) Şahkulu isyanının çıkışında aşağıdaki devletlerden hangisinin bölücü propagandasının rolü olmuştur ?

A) Rusya                              B) İngiltere

C) Fransa                             D) İran

E) Avusturya

 

9) Osmanlılarda karşımıza çıkan Celali isyanları ilk kez aşağıdakilerden hangisi zamanında başlamıştır ?

A) Yavuz

B) Kanunî

C) I. Ahmet

D) IV. Mehmet

E) IV. Murat

 

10) Osmanlı İmparatorluğu’nda, sancakların yönetim ve adalet işlerinden sorumlu görevliler, aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir ?

A) Beylerbeyi – Kadı

B) Sancakbeyi – Kazasker

C) Subaşı – Kazasker

D) Sancakbeyi – Kadı

E) Beylerbeyi – Şehremini

 

11) II. Balkan Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar aşağıdaki hangi seçenekte birlikte verilmiştir ?

A) Ayestefanos – Kütahya – Edirne

B) İstanbul – Belgrat – Yaş

C) Uşi – Küçük Kaynarca – Londra

D) Bükreş – İstanbul – Atina

E) Berlin – Versay – Selanik

 

12) Fatih, İstanbul’un alınması üzerine doğabilecek, muhtemel bir Hıristiyan birliği ve haçlı saldırısını önlemek amacıyla aşağıdaki tedbirlerden hangisini almıştır ?

A) Ortodoks Kilisesi’ni himaye etmiştir

B) Boğazkesen Hisarı’nı yaptırmıştır

C) Uzun Hasan üzerine sefer düzenlemiştir

D) Devşirmelere yönetimde görev verilmiştir

E) Anadolu Türk birliğini yeniden kurmuştur

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Divan örgütünün yargı kurumu gibi çalıştığının göstergesidir ?

A) Son sözün padişaha ait olması

B) Devlet işlerinin görülmesi

C) Kadıların çözemediği davalara bakması

D) Padişahın toplantılara katılmaması

E) Teokratik yapıda örgütlenmesi

 

14) Osmanlıda miri arazi sistemi içinde yer alan aşağıdaki topraklardan hangisinden elde edilen gelir ile yeniçerilerin maaşlarının ödendiğini söylemek mümkündür ?

A) Dirlik

B) Ocaklık

C) Yurtluk

D) Vakıf

E) Mukataa

 

15) I. Dünya Savaşı sonunda hazırlanan, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi diğerlerinden daha önce imzalanmıştır ?

A) Trianon                        

B) Sevr                

C) St. Germain

D) Versay                

E) Neuilly

 

16) Anadolu’nun Türklere açılmasını sağlayan savaş ile tapusunun alınmasını sağlayan savaşlar hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

A) Malazgirt – Katvan

B) Katvan – Miryokefelon

C) Miryokefelon – Malazgirt

D) Dandanakan – Pasinler

E) Pasinler – Yassıçimen

 

Tarih Deneme Sınavları Test-18

1)E 2)B 3)C 4)E 5)C 6)E 7)B 8)D 9)A 10)D 11)D 12)A 13)C 14)E 15)D 16)C

Leave a Reply