Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-19

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-19

1) Aşağıdakilerden hangisi Divan Erkanı olarak kabul edilmemiştir ?

A) Padişah

B) Vezir-i Azam

C) Vezir

D) Defterdar

E) Nişancı

 

2) Osmanlılar ilk yönetim sistemini aşağıdaki devletlerden hangisinden almıştır ?

A) Bizans

B) Memlükler

C) Abbasiler

D) Anadolu Selçuklu

E) Harzemşahlar

 

3) Aşağıdaki vergilerden hangileri dirlik sahiplerine ödendiği için hazineye girmezdi ?

A) Avarız – Ağnam

B) Ağnam – Cizye

C) Cizye – Avarız

D) Çift resmi – Avarız

E) Öşür – Haraç

 

4) Hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar için geçerli olan askerlik sistemi hangi dönemde zorunlu hale getirilmiştir ?

A) Sened-i  İttifak

B) Tanzimat Fermanı

C) I. Meşrutiyet

D) İstibdat Dönemi

E) II. Meşrutiyet

 

5) İngilizler I. Dünya Savaşında Osmanlı kuvvetlerinin İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek için hangi cepheyi açmışlardır ?

A) Kanal

B) Irak

C) Filistin

D) Arabistan

E) Yemen

 

6) Aşağıdakilerden hangisi özellikle saltanat kavgalarını önlemeye yönelik yanıyla Osmanlı yönetiminde etkili olmuştur ?

A) Sekban – ı Cedit

B) Kanun – i Esasi

C) Divan – ı Hümayun

D) Kanunname – i Ali Osman

E) Meclis – i Has

 

7) XII. Yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlılarda görülen köyden kente göçün başlamasına yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Vergilerin ağırlığı

B) Yeniçerilerin halka baskı yapması

C) Sanayileşmenin başlaması

D) Azınlıkların baskısı

E) Devletin göçü teşvik etmesi

 

8) Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı eyaletlerden  değildir ?

A) Kırım Hanlığı               

B) Eflak               

C) Hicaz

D) Erdel                               

E) Bağdat

9) Sevr Barış antlaşmasının yeniden tartışıldığı ilk olay aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Lozan Konferansı

B) San Remo Konferansı

C) Paris konferansı

D) Mudanya Konferansı

E) Londra Konferansı

 

10) TBMM Hükümetini tanıyan ilk büyük Avrupa devleti hangisidir ?

A) Almanya

B) Rusya

C) İngiltere

D) Ermenistan

E) Fransa

 

11) “Osmanlılarda Kapıkulu ocaklarına küçük yaşta alınan Hıristiyan çocukları yetiştirilip kayıt edilirdi. Buna devşirme sistemi denirdi.”

   Devşirme sistemine ilişkin kanun, aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında kaldırıldı ?

A) I. Ahmet

B) IV: Murat

C) III. Ahmet

D) III. Mustafa

E) III. Murat

 

12) Osmanlılarda ilk divan teşkilatı aşağıdakilerden hangisince meydana getirildi ?

A) Osman Bey

B) Orhan Bey

C) I. Murat

D) II. Murat

E) Fatih

 

13) Bizans’ı ilk kuşatan Osmanlı sultanı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Orhan Bey

B) Fatih Sultan Mehmet

C) Yıldırım Beyazıt

D) II. Murat

E) I. Murat

 

14) Atatürk  “Akıl ve mantıkla çözümlenemeyecek sorun yoktur.” sözü ile;

I. Devletçilik

II. Halkçılık

III. Laiklik

  İlkelerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır ?

A) Yalnız I                     

B) Yalnız II               

C) Yalnız III

D) II ve III                 

E) I, II ve III

 

15) Yunanistan, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile bağımsız olmuştur ?

A) Bükreş Antlaşması                 

B) Ziştovi Antlaşması

C) Serav Antlaşması                   

D) Edirne Antlaşması

E) Vasvar Antlaşması

 

16) Yeni Türk Devleti’nde görülen;

      I. Ulusal egemenlik yönetimine geçilmesi

      II. Laik devlet düzeninin sağlanması

      III. Tam bağımsızlığın sağlanması

 durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir ?

A) I, III, II                    

B) I, II, III                      

C) II, I, III

D) II, III, I                      

E) III, II, I

 

Tarih Deneme Sınavları Test-19

1)A 2)D 3)E 4)B 5)B  6)D  7)A  8)E 9)E 10)B 11)E 12)B 13)C 14)C 15)D 16)A

Leave a Reply