Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-2

KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-2

 

1) Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da en geniş sınıra ulaştıran ‘Bucaş Antlaşması’ aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır ?

A) Fransa

B) Avusturya

C) Lehistan

D) Venedik

E) Rusya

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nın asıl nedenidir?

A) Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi

B) Kutsal yerler sorunu

C) Rusya’nın Hünkar İskelesi Antlaşmasını kabul ettirmeye çalışması

D) Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin desteğini alması

E) Prens Mençikof’un İstanbul’a gelmesi

 

3) Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyıl azınlıklarına verilen en geniş ayrıcalıkları içeren bir belgedir?

A) Tanzimat Fermanı

B)  Islahat Fermanı

C) Sened-i İttifak

D) I.Meşrutiyet

E) II.Meşrutiyet

 

4) Milli Mücadelenin çekirdeğini oluşturacak olan Heyet-i Temsiliye’nin kurulması ilk defa nerede kararlaştırılmıştır?

A) Amasya Genelgesinde

B) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanda

C) Sivas Kongresinde

D) İlk TBMM’de

E) Erzurum Kongresinde

 

5) Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır?

A) III.Selim

B) Lale Devri

C) Tanzimat Devri

D) I.Meşrutiyet

E) II.Mahmut Devri

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili değildir?

A) Menemen isyanı nedeniyle kapatılmıştır.

B) 1929-1930 dünya ekonomik bunalımının yansımasıdır

C) Liberal ekonomiyi benimsemiştir

D) Atatürk tarafından kurdurulmuştur

E) Cumhuriyete bağlı olarak kurulmuştur

 

7) Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiştir?

A) Musul sorunu

B) Ermeni sorunu

C) Boğazlar sorunu

D) Dış borçlar sorunu

E) Hatay sorunu

 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet’in kısa süreli olmasına bir gerekçe olarak gösterilemez?

A) Meclis içinde karışık bir ortamın olması

B) Padişahtaki açma kapama yetkisi

C) II. Abdülhamit’in sadrazamın gölgesinde kalması

D) Yeni yönetimin halka ters düşmesi

E) 1877-1878 Osmanlı Rus savaşının bahane edilmesi

 

9) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalardan birisidir ?

A) Saint Germain

B) Versay

C) Sykes Picot

D) Nöyyi

E) Bükreş

 

10) I. Tarihte kurulan ilk Türk devletidir

      II. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir

      III. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir

  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?

A) Göktürkler – Türgişler – Uygurlar

B) Uygurlar – Göktürkler – Avarlar

C) Hunlar – Göktürkler – Uygurlar

D) Hunlar – Hazarlar – Avarlar

E) Havarlar – Göktürkler – Türgişler

 

11) Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da ayrı bir devlet kurmayı amaçlayan derneklerden biridir ?

A) Teali İslam Derneği

B) Wilson Prensipleri Derneği

C) Pontus Rum Derneği

D) Kilikyalılar Derneği

E) Hürriyet ve İtilaf Partisi

 

12) Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylersek yanlış olur ?

A) İstanbul Hükümeti’nin  görevini yapamadığını açıklamıştır

B) Bir ihtilal bildirgesidir

C) Bir isyan parolasıdır

D) Bütün ulusal dernekler birleştirilmiştir

E) Vatanın kurtulması çağrısı yapılmıştır

 

13) Osmanlı Devleti’nde sarayın bürokrat ihtiyacının karşılanması için kurulan eğitim kurumu hangisidir ?

A) Dar’ül Fünun

B) Enderun

C) Medrese

D) Sıbyan Mektebi

E) Dar’ül Tıp

 

14) I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın yeniden Türk topraklarına katılması

      II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması

      III. Kafkas petrollerinin işletilmesi

 Yukarıdakilerden hangileri Gümrü Antlaşmasının  kapsamındadır ?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

Tarih Deneme Sınavları Test-2

1)C 2)B 3)B 4)E 5)C 6)A 7)A 8)D 9)C 10)C 11)C 12)D 13)B 14)D

Leave a Reply