Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-21

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-21

 

1) Osmanlı  Devleti parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisi ile geçmiştir ?

A) Kanun-i Esasi

B) Tanzimat Fermanı

C) Islahat Fermanı

D) Kanunname-i Ali Osmani

E) Halepa Fermanı

 

2) “Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı uygun görmemiştir.”

   Bu anlayış ilk defa hangi devirde değişmeye başlamıştır ?

A) Lâle Devri

B) III. Selim Devri

C) II. Mahmut Devri

D) Abdülmecit Devri

E) I. Meşrutiyet Devri

 

3) Osmanlı Devleti’nde iç borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır ?

A) Abdülaziz

B) III. Mustafa

C) II. Abdülhamit

D) V. Murat

E) II. Mahmut

 

4) “Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışında en önemli rolü, önce kendi politikası, sonra da Fransız İhtilali oynamıştır.”

   Hükmünün doğruluğunu en güzel şekilde ortaya koyan olay aşağıdakilerden hangisidir ?

A) I. Balkan Savaşı

B) Kapitülasyonların verilmesi

C) Trablusgarp Savaşı

D) I. Dünya Savaşı

E) Çanakkale Savaşı

 

5) Osmanlı Devleti’nde divan üyesi sayısının artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Devşirme sayısının artması

B) Ülke topraklarının genişlemesi

C) Monarşik yapının zayıflaması

D) Güçlü ailelerin artması

E) Ordunun sürekli gelişmesi

 

6) I. Osmanlıların ilk düzenli ve devamlı ordusu niteliğindedir

    II. Orhan Bey zamanında meydana getirildi

    III. Devletten maaş alan askerlerdir

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen Osmanlı askeri birliğidir ?

A) Yeniçeriler

B) Yayalar

C) Cebeciler

D) Topcular

E) Tımarlı sipahiler

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Kazaskerin görevleri arasında değildir ?

A) Adalet                   

B) Eğitim                      

C) Kültür

D) Diyanet                  

E) Maliye

 

8) Fetret Devri’ni aşağıdaki padişahlardan hangisi sona erdirmiştir ?

A) Fatih   

B) II. Murat  

C) Yavuz 

D) Çelebi Mehmet 

E) I. Murat

 

9) “Ülkenin bütününe yönelik tehditler karşısında mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılmasına ‘Genel seferberlik’ denir.”

   Buna göre;

   I. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Osmanlı Devleti’nin eli silah tutanları askere çağırması

   II. Sakarya Savaşı öncesi Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlaması

  III. Şeyh Sait İsyanı sırasında doğuda sıkıyönetim ilan edilmesi

 Olaylarından hangileri genel seferberlik kapsamı içerisindedir ?

A) Yalnız I                  

B) Yalnız II                      

C) I ve II

D) II ve III                    

E) I, II ve III

 

10) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi  “Atabetü’l-Hakayaık” adlı eserin yazarıdır ?

A) Ahmet Yesevi

B) Yusuf Has Hacip

C) Edip Ahmet

D) Kaşgarlı Mahmut

E) Nizamülmülk

 

11) 1878 Berlin Antlaşmasıyla kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum hangi antlaşma ile geri alındı ?

A) Paris Antlaşması

B) Moskova Antlaşması

C) Kars Antlaşması

D) Brest Litowsk Antlaşması

E) Londra Antlaşması

 

12) Hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasi için söylenemez ?

A) Çeşitli değişikliklere uğrayarak 1961’e kadar uygulanmıştır

B) “Devletin dini İslamdır” maddesi yer almıştır

C) Meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır

D) Türkiye’nin rejimi açıkça belirtilmiştir

E) Egemenlik hakkının ulusa ait olduğu belirtilmiştir

 

13) 1945 yılında Türkiye iç ve dış sorunlarını daha rahat çözebilmek için aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir ?

A) İsmet İnönü’yü yeniden Cumhurbaşkanı seçmek

B) Seçim sistemini değiştirmek

C) Avrupa’da devamlı elçilikler kurmak

D) Orduyu güçlendirmek

E) Çok partili sisteme geçmek

 

14) Birbiri ile doğrudan ilgili üç Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Laiklik-İnkılapçılık-Devletçilik

B) Halkçılık-Cumhuriyetçilik-Ulusçuluk

C) Halkçılık-Ulusçuluk-Devletçilik

D) Medeniyetçilik-Halkçılık-Devletçilik

E) Cumhuriyetçilik-Halkçılık-Devletçilik

 

15) I. İnönü Savaşı’ndan sonra TBMM’nin de Londra Konferansı’na katılmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Sovyet Rusya

B) Yunanistan

C) ABD

D) İngiltere

E) İtalya

 

16) Sovyet Rusya I. Dünya Savaşı’ndan hangi antlaşma ile çekildi ?

A) Versay                      

B) Brest-Litowsk                  

C) Nöyi

D) Triyanon                  

E) Moskova Antlaşması

 

 

Tarih Deneme Sınavları Test-21

1)A 2)B 3)B 4)A 5)B 6)B 7)E 8)D 9)C 10)C 11)D 12)C 13)E 14)B 15)E 16)B

Leave a Reply