Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-24

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-24
1) Aşağıdakilerden hangisi sırasında çıkan karışıklıkta Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir ?
A) Sened-i İttifak
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet

 

2) Osmanlılarda ilk özerk olan ve iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlılara bağlı olan azınlık aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sırbistan
B) Yunanistan
C) Karadağ
D) Bulgaristan
E) Arnavutluk

 

3) Aşağıdakilerden hangisi  II. Meşrutiyet’in ilan edilmesini istememiş olabilir ?
A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B) İttihat ve Terakki Fırkası
C) Ahrar Cemiyeti
D) Milli Kongre Cemiyeti
E) Teavün Cemiyeti

 

4) Aşağıdakilerden hangisi tımar sistemindeki ocaklık arazidir ?
A) Sosyal kurumların kurulması ve işletilmesi için ayrılan
B) Sınır boylarını koruyanlara verilen
C) Tersane ve kale muhafızlarının giderleri için ayrılan
D) Geliri doğrudan hazineye aktarılan
E) Padişah hanımlarına ve kızlarına gelir olarak ayrılan

 

5) Divan örgütü aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından kaldırıldı ?
A) III. Selim
B) II. Abdülhamit
C) IV. Murat
D) II. Mahmut
E) Abdülmecit

 

6)  I.  Ticaret
II.  Askerlik
III. Memurluk
IV. Tarım
V.  Sanat
Osmanlı Devletinde azınlıklar yukarıdaki alanlardan hangilerinde etkinlik gösterebilmek için Müslümanlığı kabul etmek zorundadırlar ?
A) I-II
B) III-V
C) III-IV
D) II-III
E) I-V

 

7) Aşağıdaki saliyaneli eyaletlerinden hangilerine aynı zamanda Garb Ocakları da denirdi ?
A) Trablusgarp – Tunus – Cezayir
B) Mısır – Basra – Bağdat
C) Yemen – Habeş – Tunus
D) Mısır – Yemen – Cezayir
E) Cezayir – Bağdat – Tunus

 

8) Savaş zamanında halktan alınan avarız vergisi ilk kez aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında alınmıştır ?
A) II. Beyazıt
B) Kanunî
C) Fatih
D) I. Murat
E) IV. Murat

 

9) Aşağıdakilerden hangisi ile Kanun-i Esasi yürürlükten kaldırılmıştır ?
A) II. Meşrutiyet
B) 1921 anayasası
C) 1924 anayasası
D) Takrir-i Sûkun
E) İstibdat Dönemi

 

10) Osmanlılar Doğuda en geniş sınırlara aşağıdakilerden hangisinde ulaşmıştır ?
A) Kuruluş Dönemi
B) Yükselme Dönemi
C) Duraklama Dönemi
D) Gerileme Dönemi
E) Dağılma Dönemi

 

11) Osmanlılar ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda toprak kaybetmiştir ?
A) 93 Harbi
B) I. Dünya Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) II. Viyana Savaşı
E) Trablusgarp Savaşı

 

12) Lozan’dan sonra Hatay sorununun tekrar ele alınmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur ?
A) Suriye’nin bağımsız olması
B) Hatay’ın güçlenmesi
C) Atatürk’ün ölümü
D) Türk halkının baskısı
E) Ordunun baskısı

 

13) Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılmamıştır ?
A) Romanya
B) Sırbistan
C) Yunanistan
D) Bulgaristan
E) Karadağ

 

14) Aşağıdakilerden hangisi ile yeni ve esaslı bir teşkilatın, yani yeni bir devletin kurulması düşüncesi belirdi ?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Amasya Görüşmeleri

 

15) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde görülen dinlerden değildir ?
A) Totemizm
B) Zerdüşlük
C) Musevilik
D) Maniheizm
E) Budizm

 

16) Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin sonuçlarından biridir ?
A) Düzenli ordu kuruldu
B) TBMM’nin açılması sağlandı
C) Kars ve dolayları Türklerin oldu
D) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar başladı
E) TBMM ilk kez bir askeri başarı kazandı

 

17) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların cemiyet kurma çalışmalarında güç aldıkları belgedir ?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Sevr Antlaşması
C) Wilson Prensipleri
D) Paris Barış Konferansı
E) Sykes-Picot Antlaşması

 

Tarih Deneme Sınavları Test-24
1)E 2)A 3)C 4)C 5)D 6)D 7)A  8)A  9)C 10)C 11)D 12)A 13)A 14)C 15)B 16)D 17)C

Leave a Reply