Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-25

---

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-25

---

 

1) Osmanlı Devleti’nin monarşik yapısına teokratik yapının eklenmesi aşağıdaki hangi savaşın kazanılmasından sonradır?

A) Çaldıran Seferi

---

B) Turnadağı Seferi

---

C) Mısır (Ridaniye Seferi)

D) Belgrad Seferi

E) Mohaç Seferi

 

2) Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki toprak birimlerinden hangisinin geliri doğrudan devlet hazinesine kalırdı ?

A) Ocaklık toprak

---

B) Yurtluk toprak

---

C) Vakıf toprak

D) Dirlik toprak

E) Mukataa toprak

 

3) 1876 Anayasasını Tanzimat ve Islahat fermanlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Halktan gelirine göre vergi alınması

B) Azınlıklara geniş haklar tanınması

C) Halka temsil hakkının tanınması

D) Avrupa’nın etkisiyle ilan edilmiş olması

---

E) Padişah’ın isteği üzere kabul edilmiş olması

---

 

4) XIX. Yüzyıl ve sonrası meydana gelen gelişmelerden hangisi kısmen de olsa Osmanlı Devleti’ne kazanç sağlamıştır ?

A) II. Balkan Savaşı

B) Reval Görüşmeleri

C) I. Dünya Savaşı

D) Trablugarp Savaşı

E) I. Balkan Savaşı

 

5) “Osmanlı Devleti’nde vergiler; Haraç, Cizye, Öşür gibi çeşitli adlarla toplanmış ve herkes durumuna göre değişik vergi vermiştir.”

---

   Bu uygulamada aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulunduğunu söyleyebiliriz ?

---

A) Vatandaşın gelirinin

B) Savaş durumunun

C) Toplumdaki dinsel yapı

D) Devletin giderleri

E) Yöresel özellikler

 

6) Osmanlılar ilk kez aşağıdaki padişahlardan hangisinin zamanında ordunun düzenlenmesi işini yabancı askeri uzmanlara bırakmıştır ?

A) III. Selim

B) II. Mahmut

---

C) I. Mahmut

---

D) II. Abdülhamit

E) Abdülmecit

 

7) “Osmanlı Devletinde şehir yönetimini organize eden mesleki kuruluşlara lonca adı verilmekteydi.”

   Aşağıdakilerden hangisi loncalardan alınan bir vergi türüdür ?

A) İhtisab                  

B) Deşt-i Bani               

C) Aruz

D) Avarız                       

E) Ağnam

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi’ne ait şehzade sancakları arasında sayılamaz ?

A) Balıkesir                       

B) Trabzon                   

C) Manisa

D) Sivas                        

E) Kütahya

 

9) Aşağıdakilerden hangisi yıllıklı (saliyaneli) eyaletlerinden biri değildir ?

---

A) Cezayir

---

B) Diyarbakır

C) Trablusgarp

D) Mısır

E) Yemen

 

10) Osmanlılar ilk defa aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile savaş tazminatı ödemiştir ?

A) Karlofça

B) Pasarofça

C) Ayetefanos

---

D) Berlin

---

E) Küçük Kaynarca

 

11) Atatürk döneminde aşağıdakilerden hangisinde halk oylaması yapılmıştır ?

A) Kars                        

B) Hatay                        

C) Artvin   

D) Batum                   

E) Batı Trakya

 

---

12) Osmanlılar Ege Adaları’nı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Yunanistan’a bırakmak zorunda kaldı ?

---

A) Trablusgarb Savaşı

B) I. Dünya Savaşı

C) Çanakkale Savaşı

D) Balkan Savaşı

E) 93 Harbi

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin özelliklerinden biri değildir ?

A) İlk kez bir Temsil Kurulu oluşturuldu

B) Bölgesel Direnme Cemiyetleri birleştirildi

---

C) Delegeler sadece Doğu Anadolu’dan geldi

---

D) Ulusal kararlar alındı

E) Mustafa Kemal Kongre başkanı seçildi

 

14) Aşağıdakilerden hangisi ile Doğu sınırımız kesin şeklini almıştır ?

A) Gümrü Antlaşması

B) Kars Antlaşması

C) Moskova Antlaşması

D) Lozan Antlaşması

E) Ankara Antlaşması

---

 

---

15) Sivas Kongresi’nde birleştirilen milli cemiyetlerin askeri birliklerinin komutanlığına kim getirilmiştir ?

A) İsmet Paşa

B) Fevzi Paşa

C) Kazım Karabekir Paşa

D) Ali Fuat Paşa

E) Refet Paşa

 

16) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti rejimini yıkmaya yönelik çıkarılan dini nitelikli ilk isyandır ?

A) Çerkez Ethem isyanı

---

B) Demirci Mehmet isyanı

---

C) Aznavur isyanı

D) Şeyh Said isyanı

E) Delibaş isyanı

 

17) Aşağıdaki ilkelerden hangisi 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın parti programında yer almaz ?

A) Cumhuriyetçilik                          

B) Devletçilik

C) Laiklik                                         

D) Milliyetçilik

E) Kadınlara siyasi haklar verilmesi

 

Tarih Deneme Sınavları Test-25

1)C  2)E 3)C 4)A 5)C  6)C 7)A  8)B  9)B 10)E 11)B 12)D 13)B 14)B 15)D 16)D 17)B

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir