Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-25

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-25

 

1) Osmanlı Devleti’nin monarşik yapısına teokratik yapının eklenmesi aşağıdaki hangi savaşın kazanılmasından sonradır?

A) Çaldıran Seferi

B) Turnadağı Seferi

C) Mısır (Ridaniye Seferi)

D) Belgrad Seferi

E) Mohaç Seferi

 

2) Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki toprak birimlerinden hangisinin geliri doğrudan devlet hazinesine kalırdı ?

A) Ocaklık toprak

B) Yurtluk toprak

C) Vakıf toprak

D) Dirlik toprak

E) Mukataa toprak

 

3) 1876 Anayasasını Tanzimat ve Islahat fermanlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Halktan gelirine göre vergi alınması

B) Azınlıklara geniş haklar tanınması

C) Halka temsil hakkının tanınması

D) Avrupa’nın etkisiyle ilan edilmiş olması

E) Padişah’ın isteği üzere kabul edilmiş olması

 

4) XIX. Yüzyıl ve sonrası meydana gelen gelişmelerden hangisi kısmen de olsa Osmanlı Devleti’ne kazanç sağlamıştır ?

A) II. Balkan Savaşı

B) Reval Görüşmeleri

C) I. Dünya Savaşı

D) Trablugarp Savaşı

E) I. Balkan Savaşı

 

5) “Osmanlı Devleti’nde vergiler; Haraç, Cizye, Öşür gibi çeşitli adlarla toplanmış ve herkes durumuna göre değişik vergi vermiştir.”

   Bu uygulamada aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulunduğunu söyleyebiliriz ?

A) Vatandaşın gelirinin

B) Savaş durumunun

C) Toplumdaki dinsel yapı

D) Devletin giderleri

E) Yöresel özellikler

 

6) Osmanlılar ilk kez aşağıdaki padişahlardan hangisinin zamanında ordunun düzenlenmesi işini yabancı askeri uzmanlara bırakmıştır ?

A) III. Selim

B) II. Mahmut

C) I. Mahmut

D) II. Abdülhamit

E) Abdülmecit

 

7) “Osmanlı Devletinde şehir yönetimini organize eden mesleki kuruluşlara lonca adı verilmekteydi.”

   Aşağıdakilerden hangisi loncalardan alınan bir vergi türüdür ?

A) İhtisab                  

B) Deşt-i Bani               

C) Aruz

D) Avarız                       

E) Ağnam

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi’ne ait şehzade sancakları arasında sayılamaz ?

A) Balıkesir                       

B) Trabzon                   

C) Manisa

D) Sivas                        

E) Kütahya

 

9) Aşağıdakilerden hangisi yıllıklı (saliyaneli) eyaletlerinden biri değildir ?

A) Cezayir

B) Diyarbakır

C) Trablusgarp

D) Mısır

E) Yemen

 

10) Osmanlılar ilk defa aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile savaş tazminatı ödemiştir ?

A) Karlofça

B) Pasarofça

C) Ayetefanos

D) Berlin

E) Küçük Kaynarca

 

11) Atatürk döneminde aşağıdakilerden hangisinde halk oylaması yapılmıştır ?

A) Kars                        

B) Hatay                        

C) Artvin   

D) Batum                   

E) Batı Trakya

 

12) Osmanlılar Ege Adaları’nı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Yunanistan’a bırakmak zorunda kaldı ?

A) Trablusgarb Savaşı

B) I. Dünya Savaşı

C) Çanakkale Savaşı

D) Balkan Savaşı

E) 93 Harbi

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin özelliklerinden biri değildir ?

A) İlk kez bir Temsil Kurulu oluşturuldu

B) Bölgesel Direnme Cemiyetleri birleştirildi

C) Delegeler sadece Doğu Anadolu’dan geldi

D) Ulusal kararlar alındı

E) Mustafa Kemal Kongre başkanı seçildi

 

14) Aşağıdakilerden hangisi ile Doğu sınırımız kesin şeklini almıştır ?

A) Gümrü Antlaşması

B) Kars Antlaşması

C) Moskova Antlaşması

D) Lozan Antlaşması

E) Ankara Antlaşması

 

15) Sivas Kongresi’nde birleştirilen milli cemiyetlerin askeri birliklerinin komutanlığına kim getirilmiştir ?

A) İsmet Paşa

B) Fevzi Paşa

C) Kazım Karabekir Paşa

D) Ali Fuat Paşa

E) Refet Paşa

 

16) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti rejimini yıkmaya yönelik çıkarılan dini nitelikli ilk isyandır ?

A) Çerkez Ethem isyanı

B) Demirci Mehmet isyanı

C) Aznavur isyanı

D) Şeyh Said isyanı

E) Delibaş isyanı

 

17) Aşağıdaki ilkelerden hangisi 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın parti programında yer almaz ?

A) Cumhuriyetçilik                          

B) Devletçilik

C) Laiklik                                         

D) Milliyetçilik

E) Kadınlara siyasi haklar verilmesi

 

Tarih Deneme Sınavları Test-25

1)C  2)E 3)C 4)A 5)C  6)C 7)A  8)B  9)B 10)E 11)B 12)D 13)B 14)B 15)D 16)D 17)B

Leave a Reply