Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-26

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-26
1)Osmanlıların Balkanlarda aldığı ilk yer aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Edirne
B) Selanik
C) Kırıkkale
D) Çimpe Kalesi
E) Sofya

2) Mondros Mütarekesine ilk kez nerede karşı çıkıldı ?
A) Havza
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum
D) Sivas
E) Amasya Görüşmeleri

3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarla Ruslar arasında imzalanan ilk antlaşmadır ?
A) Yaş Antlaşması
B) İstanbul Antlaşması
C) Bükreş Antlaşması
D) Prut Antlaşması
E) Belgrat Antlaşması

4) Aşağıdaki konulardan hangisinde Fransa ile Türkiye arasında sorun çıkmamıştır ?
A) Borçlar
B) Demiryolları
C) Yabancı okullar
D) Suriye sınırı
E) Nüfus değişimi

 

5) İttihat ve Terakki Partisi’nin Bab-ı Ali Baskını denilen Hükümet darbesi ile iktidara gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur ?
A) I. Dünya Savaşı
B) Meşrutiyet’in ilanı
C) Trablusgarb savaşı
D) İlk Anayasa’nın kabulü
E) I. Balkan Savaşı

 

6) Sivas Kongresi Kurtuluş Mücadelesi’ni yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisine vermiştir ?
A) Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyet
B) Temsil Kurulu
C) Mustafa Kemal
D) Belediyeler
E) Ordu komutanları

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı sonradan imzalamıştır ?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Türkiye
E) Yunanistan


8) Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan konulardan değildir ?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Medeni Kanunun kabulü
D) Şer’iye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması
E) Osmanlı Hanedanının yurt dışına çıkarılması

 

9) Omsalı hukukunun geleneksel kaynakları arsında Batı hukukunun kaynaklarının da girmesi hangi dönemde gerçekleştirilmiştir ?
A) Lale Devri
B) I. Meşrutiyet Dönemi
C) Tanzimat Dönemi
D) II. Meşrutiyet Dönemi
E) III. Selim Dönemi

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Türk-Fransız ilişkilerinin 1932-1938 döneminde en önemli konusunu oluşturmaktadır ?
A) Fransız Misyoner Okulları
B) Ege Adaları sorunu
C) Osmanlı borçları
D) İskenderun Sancağı
E) Musul Meselesi

 

11) K.K.T.C aşağıdaki tarihlerden hangisinde Güney Kıbrıs’tan ayrılıp bağımsız bir devlet olmuştur?
A) 20 Temmuz 1974
B) 14 Ağustos 1974
C) 13 Şubat 1975
D) 15 Kasım 1983
E) 5 Mayıs 1985

 

12) Savaşlar döneminde Yunanlılar’ın yaptığı her saldırının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sevr Antlaşması’nın uygulanmasını sağlamak
B) Trakya Bölgesi’ni işgal etmek
C) Ege Denizi’ne egemen olmak
D) Karadeniz egemenliğini kazanmak
E) Anadolu’daki Rumlar’ın haklarını savunmak

 

13) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi TBMM hükümeti tarafından yapılmıştır ?
A) Berlin Antlaşması
B) Bükreş Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) Atina Antlaşması
E) Paris Antlaşması

 

14) Yunanlıların Doğu Trakya’yı ele geçirmeleri ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri aşağıdakilerden hangisini hızlandırmıştır ?
A) Kuva-i İnzibatiye’nin kuruluşunu
B) İç ayaklanmaların çıkması
C) Ulusal ordunun kurulmasını
D) İstanbul’un işgal edilmesini
E) Ulusal cemiyetlerin kurulmasını

 

15)  I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın yeniden  Türk topraklarına katılması
II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması
III. Kafkas petrollerinin işletilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

16) “Osmanlı İmparatorluğu’nu Ortaçağ Batı Avrupa devletlerinden” ayıran en önemli siyasal özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ekonominin tarıma dayanması
B) Teokratik yapının ağır basması
C) Savaş gelirlerine önem verilmesi
D) Yönetimin merkezi olması
E) Hanedan yönetiminin kurulması

 

17) “Osmanlılar’da padişah tuğrasını çekmek, devletin tapu ve kadastro işlerini yürütmek görevi”aşağıdakilerden hangisine verilmiştir ?
A) Başvezir
B) Kazasker
C) Reisülküttap
D) Nişancı
E) Defterdar

Tarih Deneme Sınavları Test-26

1)D 2)A 3)B 4)E 5)E  6)A 7)E  8)C 9)C 10)D 11)D 12)A 13)C 14)C 15)A 16)D 17)D

Leave a Reply