Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-28

KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-28

 

1) I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıların açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Çanakkale Cephesi

B) Kafkas Cephesi

C) Kanal Cephesi

D) Suriye Cephesi

E) Irak Cephesi

 

2) Türk ulusunun vatanı ve milletiyle bölünmezliği ilkesini en son ortaya koyan belge aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Amasya Genelgesi

B) Erzurum Kongresi

C) Misak-ı Milli

D) Sivas Kongresi

E) Misak-ı İktisadi

 

3) II. Mahmut halkı bilgi sahibi yapmak için aşağıdakilerden hangisini ilk defa gerçekleştirmiştir ?

A) Nasihat heyetleri kurmuştur

B) Vilayet meclisleri kurmuştur

C) İlk defa gazete çıkarmıştır

D) Islahatları halka duyurmuştur

E) Posta örgütünü kurmuştur

 

4) Sivas Kongresi’nde, vatansever tanınan kimi delegelerin “Amerikan mandası” istemeleri;

     I. Durumun umutsuz olduğu

     II. Dış yardımın zorunlu olduğu

     III. Ulusun gücüne güven duyulmadığı

   düşüncelerinden hangilerinin göstergesidir ?

A) Yalnız I                 

B) Yalnız II                  

C) Yalnız III                    

D) I ve II                     

E) II ve III

 

5) Lozan Antlaşması ile Sevr Antlaşması’nın ortak hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Sınırlar

B) Kapitülasyonlar

C) Dış borçlar

D) Azınlık hakları

E) Boğazlar komisyonu

 

6) Halk Fırkası’nın temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır ?

A) İttihat ve Terakki Cemiyeti

B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

C) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

D) Milli Kongre Cemiyeti

E) Kilikyalılar Cemiyeti

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Balkan antantı’nın toplanmasında etken olan olaylardır ?

A) Milletler Cemiyeti’nin kurulma amacının dışına çıkması

B) Almanya ve İtalya’nın hızla silahlanması ve yayılmacı politikaları

C) Suriye ve Irak arasında sınır problemlerinin doğması

D) Dünya ekonomik bunalımı

E) Boğazların Rusya tehdidi altına girmesi

 

8) Osmanlı Devleti’nde adalet işlerine bakan kadıların verdiği bir hükmü bozabilecek tek merci hangisidir ?

A) Divan-ı Hümayun

B) Şeyhülislamlık Makamı

C) Vezirlik Makamı

D) Kazaskerlik Makamı

E) Sadaret Makamı

9) Aşağıdakilerden hangisi 23 aralık 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’nin ardından görülen gelişmelerden değildir?

A) Üyelerini halkın seçtiği Meclis-i Mebusan oluşturulacaktır

B) Padişahın atadığı kişilerden Meclis-i Ayan oluşturulacaktır

C) Kabul edilen kanunlar padişahın onayından sonra kesinleşecektir

D) Meclisi açma ve kapatma yetkisi padişaha verilmiştir

E) Azınlıklar şirket ve banka kurabileceklerdir

 

10) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin mağlup devletlerle en son imzaladığı antlaşmanın Osmanlı Devleti ile imzalandığı Sevr Antlaşması olmasının sebebidir ?

A) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşma konusundaki anlaşmazlıklar

B) Osmanlı Devleti’nin savaştan en son çekilen ülke olması

C) İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü savunması

D) Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmek istenmesi

E) Rusya’nın savaştan çekilmesi

 

11)        

I. Hutbe             

II. Sikke              

III. Davul               

IV. Sancak         

V. Tuğ                

VI. Şahane

   hangileri Osmanlılarda hükümdarlık sembolleri arasında değildir ?

A) I         

B) III – VI          

C) V – VI       

D) II – V        

E) VI

 

12) Osmanlılarda Divan-ı Hümayun’un bütün yazışmalarının kaydedildiği deftere ne ad verilirdi ?

A) Beylikçi kalemi

B) Ruus kalemi

C) Amedi kalemi

D) Tahvil kalemi

E) Tahrir  kalemi

 

 

Tarih Deneme Sınavları Test-28

1)B 2)E 3)C 4)C 5)E 6)B 7)B 8)A 9)E 10)A 11)E 12)A 

Leave a Reply