Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-4

KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-4

 

1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir ?

A) Ankara

B) Montrö

C) İstanbul

D) Lozan

E) Sevr

 

2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.”

   Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur ?

 A) Halk – Ordu

 B)  Köylü – Din adamları

 C) Yeniçeri – Ulema

 D) Tımarlı sipahi – Vezirler

 E) Divan üyeleri – Halk

 

3) Osmanlı Devleti tarafından Alman sömürgeciliği doğrultusundaki Bakü petrollerini ele geçirmek, Enver Paşa’nın Turancılık siyaseti gereği Orta Asya Türk Dünyasına ulaşmak amacıyla açılan cephe hangisidir ?

A) Kafkas

B) Hicaz

C) Yemen

D) Kanal

E) Irak

 

4) Aşağıdakilerden hangisinde, Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler sırası ile verilmiştir ?

A) Uygur, Fars, Latin, Arap

B) Göktürk, Arap, Fars, Latin

C) Uygur, Göktürk, Fars, Latin

D) Göktürk, Uygur, Arap, Latin

E) Uygur, Göktürk, Arap, Latin

 

5) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin önemi ile ilgili doğru bir değerlendirme değildir ?

A) Manda ve himaye fikrini kesin bir dille reddetmiştir

B) Amacı ve toplanma biçimi bakımından bölgesel niteliktedir

C) Kabul ettiği kararlar ulusal niteliklidir

D) Türk vatanının sınırları bu kongrede belirlenmiştir

E) Bütün milli dernekleri bir merkezde birleştirmiştir

 

6) Aşağıdakilerden hangisinde Boğazlar ilk kez uluslar arası bir ortamda gündeme getirilmiştir ?

A) Londra Antlaşması

B) Hünkar İskelesi Antlaşması

C) Mondros Ateşkesi

D) Lozan Antlaşması

E) Londra Sözleşmesi

 

7) Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan Balkan Devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yunanistan

B) Sırbistan

C) Arnavutluk

D) Karadağ

E) Romanya

 

8) Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde maliyenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ?

A) Savaşların uzun sürmesi

B) Saray masraflarının artması

C) Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesi

D) Tımarlı sipahilerin sayısının artması

E) Sık sık cülus bahşişi dağıtılması

 

9) “Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyıl’da yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle Balkan topraklarında ulusal devletler kurulmasına engel olamamış, I. Dünya Savaşı’nda ise Araplar, İngilizlerle birlikte hareket etmiştir.”

   Bu gelişmelere dikkat edilirse

   I. Osmanlıcılık

   II. Ümmetçilik

   III. Ulusçuluk

düşüncelerinden hangileri önemini yitirmiştir ?

A) Yalnız I

B) I, II

C) I, II, III

D) Yalnız III

E) Yalnız II

 

10) Yeni Türk devletinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Tanzimat Fermanı

B) Teşkilat-ı Esasiye

C) Kanun-i Esasiye

D) Sened-i İttifak

E) Islahat Fermanı

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi’nin özelliklerinden değildir ?

A) Savaşların uzun sürmesi

B) Padişahların hiç sefere çıkmaması

C) Bütçenin açık vermesi

D) Özellikle askeri alanda ıslahatların yapılması

E) Orduda disiplinin bozulması

 

12) Aşağıya bugünkü Türkiye sınırlarının çizildiği antlaşmalar ve ilgili devletler verilmiştir. Bunlardan yanlış olan seçenek hangisidir ?

A) Kasr-ı Şirin / İran sınırı

B) 1921 Ankara Antlaşması / Irak sınırı

C) 1913 İstanbul Antlaşması / Bulgaristan sınırı

D) Kars Antlaşması / Sovyet Rusya / Gürcistan-Ermenistan

E) Lozan Antlaşması / Yunanistan sınırı

 

13) Mudanya Ateşkes Antlaşmasına taraf olmasına rağmen görüşmelere katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İtalya

B) Yunanistan

C) Fransa

D) İngiltere

E) Türkiye

 

14) Anadolu’ya ilk Türk akınlarını hangi Türkler yapmıştır ?

A) Hun – Sibir

B) Bulgar – Macar

C) Avar – İskit

D) Hun – Selçuklu

E) Osmanlı – Selçuklu

 

 

Tarih Deneme Sınavları Test-4

1)B 2)C 3)A 4)D 5)E 6)E  7)C 8)D 9)B 10)C 11)B  12)B 13)B  14)A 

Leave a Reply