Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-7

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-7

1) Balkan Antantı’nın kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikası
B) Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi
C) II. Dünya Savaşı’nın başlaması
D) Fransa ve İngiltere’nin yayılmacı politikası
E) Ege adalarının silahlandırılması

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletleri döneminde yazılan eserlerden biri değildir ?
A) Divan-ı Lügat-it Türk
B) Kutad-gu Bilig
C) Firdevsi’nin Şeyhname’si
D) Orhun Kitabeleri
E) Nizam-ül Mülk’ün Siyasetname’si

 

3) Kurtuluş Savaşı’na son veren Mudanya Ateşkes Antlaşması aşağıdaki hangi gelişmenin sonunda imzalanmıştır ?
A) İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi
B) Fransa’nın Anadolu’dan çekilmesi
C) Başkomutanlık Savaşıyla Yunanlıların çekilmesi
D) Sakarya Savaşıyla Türk ordusunun galip gelmesi
E) Kütahya-Eskişehir Savaşında Türk ordusunun yenilmesi

 

4) Anadolu’daki ilk yazılı eserler hangisidir ?
A) Beşbalık Yazıtları
B) Yazılıkaya
C) Orhun Kitabeleri
D) Kültepe Tabletleri
E) İvriz Tabletleri

 

5) Ülke işgaline karşı direniş içerisinde bulunan bölgesel milli derneklerin birleştirilmesi ilk kez nerede gerçekleştirilmiştir.
A) Amasya Tamimi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Misak-ı Milli
E) İlk TBMM

 

6)   I.  Takrir-i Sükûn Yasası’nın çıkarılması
II.  İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
III. Bölgesel seferberlik ilan edilmesi
Yukarıdaki önlemler, aşağıdaki olaylardan hangisi için alınmıştır?
A) Rum-Pontus Ayaklanması
B) Çapanoğlu Ayaklanması
C) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
D) Şeyh Sait Ayaklanması
E) Aznavur Ahmet Ayaklanması

 

7) “Rusya’nın siyasetini belirleyen  I.Petro’nun en büyük isteği açık ve sıcak denizlere inmekti.”
I. Petro bu isteğine kavuşmak için öncelikle hangi iki devletle savaşmıştır ?
A) İsveç – Osmanlı
B) İngiltere – Lehistan
C) İsveç – İngiltere
D) Lehistan – Osmanlı
E) Lehistan – İsveç


8) İlk TBMM’de alınan “TBMM’nin üzerinde hiçbir güç yoktur” kararıyla ortaya konulmaya çalışılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ulusal Egemenlik
B) Tek Meclis Sistemi
C) Anayasal Cumhuriyet
D) Monarşinin üstünlüğü
E) Hükümet başkanı meclisinde başkanı olacaktır

 

9) Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda henüz Osmanlı Devleti’ni tehdit eden büyük bir sorun değildir ?
A) Ordunun bozulması
B) Azınlık hakları
C) Celali isyanları
D) Devlet adamı yetersizliği
E) Sarayın devlet işlerine karışması

 

10) İslam dünyasında Müslüman çiftçilerden alınan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Haraç
B) Cizye
C) Öşür
D) Ağnam
E) Ganimet

 

11) İlk Türk-İslam devletlerinde maliye işlerine hangi divanda görüşülürdü ?
A) Divan-ı İşraf
B) Divan-ı İstifa
C) Divan-ı Arzs
D) Divan-ı Saltanat
E) Divan-ı Hümayun

 

12) Aşağıdakilerden hangisi, Lozan antlaşması’nda kesin çözüme bağlanamayan, bu nedenle de Cumhuriyet Dönemi’nde de önemli dış politika sorunu olan konudur ?
A) Irak sınırı
B) Patrikhane’nin geleceği
C) Kapitülasyonların durumu
D) Azınlıklar sorunu
E) Savaş tazminatı

 

13) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Karadeniz’i yeniden Türk gölü haline getirdi ?
A) Pasarofça Antlaşması
B) Belgrad Antlaşması
C) Prut Antlaşması
D) Yaş Antlaşması
E) Küçük Kaynarca Antlaşması

 

14) Ulusal mücadele yıllarında yirmi yedi tane kongre yapıldığı halde neden sadece Sivas Kongresi ulusal olarak tanımlanmaktadır ?
A) İstanbul’un izni ile gerçekleştiği için
B) Amasya Genelgesi ile tüm yurda duyurulduğu için
C) Silahlı mücadeleyi benimsediği için
D) Anadolu’nun her bölgesinden delegelerin katılımıyla toplandığı için
E) Sivas önemli bir bölgede olduğu için

 

15) “Osmanlıda ilmiye sınıfı, öğretimde iki ana konu ile ilgilenmiştir”
Bu iki konu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Din – Askerlik
B) Ticaret – Sanat
C) Din – Hukuk
D) Tarih – Edebiyat
E) Tarih – Risale
Tarih Deneme Sınavları Test-7
1)A 2)D 3)C 4)D 5)B 6)D 7)A 8)A  9)B 10)C 11)B 12)A 13)B 14)D 15)C 

Leave a Reply