Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-8

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-8

 

1) Mondros sonrası başlayan işgallere karşı Türk halkının tepkisi aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmuştur ?

A) İşgalleri suskunlukla kabul etmişlerdir

B) Ulusal direniş örgütleri kurmuşlardır

C) Düzenli ordu kurmuşlardır

D) İzmir’in işgaline tepki göstermemişlerdir

E) Padişah ve hükümetle birlik olup işgalleri protesto etmişlerdir

 

2) Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgalinden sonra ilk direniş ve mücadele hangi bölgede başlamıştır ?

A) İtalyanlara karşı güney bölgesinde

B) Yunanlılara karşı İzmir’ de

C) Her dernek öncelikle kendi bölgelerinde

D) İngilizlere karşı güneyde

E) Fransızlara karşı güneyde

 

3) ilk Türk devletlerinde “Sülale” nin karşılığı hangisidir ?

A) Oguş

B) Budun

C) İl

D) Toy

E) Urug

 

4) Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik yönden Avrupalı devletlerin koruyuculuğuna girdiği olay hangisidir ?

A) Berlin – Tersane Konferansı

B) Ayastefanos – Paris

C) Berlin – Viyana Konferansı

D) Paris – Duyun-u Umumiye

E) Edirne – Paris

 

5) Meşrutiyet’i kendisinden önce yapılan XIX. Yüzyıl ıslahatlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmiştir

B) Toplumsal eşitliği sağlamayı amaçlamıştır

C) Halkın ilk kez yönetime katılmasını sağlamıştır

D) Yönetim ve hukukta yeni düzenlemeler getirmiştir

E) Avrupa Devletleri’nin desteğini sağlama amacına yöneliktir

 

6) Yeni Türk Devleti’nin (TBMM) uluslar arası alanda tanınmasına yol açan Londra Konferansına çağrılması aşağıdaki hangi olayın sonucundadır ?

A) Ankara antlaşması

B) I. İnönü Zaferi

C) II. İnönü Zaferi

D) Sakarya Zaferi

E) Büyük Taarruz

 

7) Aşağıdaki ulusal derneklerden hangisi kapsamı bakımından diğerlerinden ayrılır ?

A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk derneği

B) Kilikyalılar derneği

C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk derneği

D) İzmir Müdafaa-i Hukuk derneği

E) Trakya Paşaeli derneği

 

8) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan merkeze bağlı eyaletlerden birisidir ?

A) Eflak Beyliği

B) Anadolu Beylerbeyliği

C) Garp Ocakları

D) Kırım Hanlığı

E) Bosna-Hersek

 

9) İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Bulgarlar

B) Avarlar

C) Selçuklular

D) Osmanlılar

E) Macarlar

 

10) “Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi toplantısına katılacak arkadaşlarından meclisin başkanlığına kendisinin getirilmesini istemiştir”

   Bununla gerçekleştirmek istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Sivas Kongresi kararlarını onaylatmak

B) Halifenin onayını almak

C) İstanbul Hükümeti ile anlaşma yollarını aramak

D) Damat Ferit’in yeniden hükümet kurmasını sağlamak

E) Sevr Barışının onayını engellemek

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda XVII. Yüzyıldan XIX. Yüzyılın ilk yarısına kadar yapılan ıslahatlarda askeri alana ağırlık verilmesine yol açan etkenlerden biri değildir ?

A) Yeniçeri Ocağı’nın bozulması

B) İmparatorluğun toprak kaybetmesi

C) Devletin uluslararası saygınlığının azalması

D) İmparatorluğun dağılma tehlikesiyle karşılaşması

E) Askeri harcamaların hızla artması

 

12) “Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyıl’da Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı Karlofça Antlaşması’yla batıda ilk kez toprak kaybetmiştir.”

   Bu durum karşısında Osmanlı Devleti’nin XVIII. Yüzyılda uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A) Almanya’yla ilişkilerin geliştirilmesi

B) Toplumsal alanda ıslahatlar yapılması

C) Antlaşmalarla kaybettiği toprakları geri alma politikası

D) Mevcut sınırları askeri ittifaklarla artırma politikası

E) Siyasal alanda yeni örgütler açılması

 

13) Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçukluların uyguladığı ikta sisteminin sağladığı yararlardan biri olarak gösterilemez?

A) Toprakların devlet mülkiyetinde kalması

B) Devlet gelirlerinin yükselmesi

C) Ayrıcalıklı sınıfların oluşması

D) Toprağın iyi işlenmesi

E) Devlete ordu yetiştirilmesi

 

14) Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi, ‘esnaf’ı denetleme yetkisine sahiptir ?

A) Cizyedar

B) Mültezim

C) Tımarlı sipahi

D) Muhtesip

E) Vakıf yönetimi

 

15) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şehzadelerinin askeri ve idari yönden yetişmeleri amacıyla yapılmıştır ?

A) Başkentin sürekli olarak batıya taşınması

B) Divan-ı Hümayunun kurulması

C) Sancağa çıkma yönteminin uygulanması

D) Padişahın divan toplantılarına katılması

E) Yaya ve müsellem ordularının kurulması

 

Tarih Deneme Sınavları Test-8

1)B 2)E 3)E 4)D 5)C 6)B 7)A 8)B 9)B 10)A 11)E 12)C 13)C 14)D 15)C 

Leave a Reply