Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-9

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-9

 

1) Selçuklular Mimari alanda bir çok önemli eserler meydana getirerek bunları süsleme sanatlarının en güzelleri ile bezemişlerdir. Selçuklular, mimari alandaki eserlerinde aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır?

A) Geometrik şekiller

B) Hayvan figürleri

C) Bitkisel motifler

D) Yazı sanatları

E) Kabartma sanatları

 

2) Sadabat Paktı’nın kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Doğu ve Güney sınırlarımızı güvenlik altına almak

B) İslam ülkeleri arasında güç birliği oluşturmak

C) Balkanlarda istikrar sağlamak

D) İngiltere’yi Ortadoğu’da dengelemek

E) Petrol bölgelerinde güç sahibi olmak

 

3) Cumhuriyet’in ilanından sonra rejim konusundaki tartışmaları önlemek için aşağıdakilerden hangisi öncelikle uygulamaya konulmuştur ?

A) Saltanat kaldırılmıştır

B) Yeni bir anayasa yapılmıştır

C) Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır

D) Seriye ve Efkaf vekaleti kaldırılmıştır

E) Hilafet kaldırılmıştır

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı’nın nedenleri arasında değildir ?

A) Cumhuriyeti yıkmak

B) Halifeliği geri getirmek

C) Saltanatı geri getirmek

D) Terakki Perver Partisinin kapatılmasına engel olmak

E) Yeni Türk Devleti’ni parçalamak

 

5) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden değildir ?

A) Yeni devletler kurulmasını sağlama

B) Yeni siyasal rejimler öngörme

C) Askeri sınırlamalar getirme

D) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirme

E) Ekonomik yükümlülükler içerme

 

6) Bölgesel nitelikli olmasına karşın, kararların bütün yurdu kapsaması ile manda ve himayenin ilk kez reddedilmesi açısından önemli olan kongre aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Amasya

B) Alaşehir

C) Balıkesir

D) Erzurum

E) Sivas

 

7) Osmanlıların Balkanlarda kesin olarak yerleşmeleri hangisinin sonucudur ?

A) Niğbolu Savaşı

B) Varna Savaşı

C) Ankara Savaşı

D) I. Kosova Savaşı

E) II. Kosova Savaşı

 

8) XIX. Yüzyılda İngiltere’nin Kıbrıs ve Mısır’ı işgal etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemek

B) Sömürge yollarını güvenlik altına almak

C) Bölgede askeri üstünlük sağlamak

D) Süveyş Kanalı’nın açılmasına katkı sağlamak

E) Doğu Akdeniz’deki Fransız gücünü kırmak

 

9)  1913 yılında yapılan bir anlaşma ile Meriç Irmağı, Osmanlı-Bulgar sınırı olarak çizildi. Bu anlaşma hangisidir ?

A) Paris

B) Londra

C) Atina

D) İstanbul

E) Bükreş

 

10) Osmanlılarda aşağıdaki padişahlardan hangisinin yetkileri ilk kez anayasa ile sınırlandırılmıştır ?

A) II. Mahmut

B) I. Abdülmecit

C) II. Abdülhamit

D) III. Selim

E) II. Mustafa

 

11) Osmanlı Devleti’nde önceleri Hıristiyan tebaanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocukların da alındığı okul hangisidir ?

A) Hendese Okulu

B) Mahalle Mektebi

C) Enderun

D) Medrese

E) Mülkiye

 

12) Aşağıdaki eserlerden hangisi Büyük Selçuklular zamanına aittir ?

A) Divan-ı Lûgat-it Türk

B) Mesnevi

C) Kutadgu Bilig

D) Manas Destanı

E) Siyasetname

 

13) Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır ?

A) Külliye

B) Sebil

C) Camii

D) Medrese

E) Kütüphane

 

14) “Osmanlı İmparatorluğu’nda XVII. yüzyılda başlayan ıslahat çabaları imparatorluğun ömrünün sonuna kadar sürmüştür.”

   Aşağıdakilerden hangisi bir ıslahat sayılamaz ?

A) Ayanların varlığının tanınması

B) Dinler arasındaki eşitlik ilkesinin kabul edilmesi

C) Azınlıklara siyasal haklar tanınması

D) Yasama gücüne halkın ortak edilmesi

E) Çok partili hayata geçilmesi

 

15) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahının yetkilerini kısıtlayan ilk belge olarak kabul edilmektedir ?

A) Kanun-i Esasi

B) II. Meşrutiyet

C) Tanzimat Fermanı

D) Islahat Fermanı

E) Sened-i İttifak

 

16) “Abdülaziz’in tahttan indirilip II. Abdülhamit’in tahta çıkarılmasından sonra Kanun-i Esasi ilan edilir.”

   Kanun-i Esasi’nin ilanı esas olarak aşağıdaki gruplardan hangisinin çabalarının bir sonucudur ?

A) Padişah

B) Askerler

C) Bab-ıAli

D) Aydınlar

E) Halk

Tarih Deneme Sınavları Test-9

1)B 2)A 3)E 4)D 5)B 6)D 7)E 8)B  9)D 10)C 11)C 12)E 13)A 14)A 15)E 16)D

Leave a Reply