Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

KPSS Ders Notları Kısa

KPSS Ders Notları Kısa

 • Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya’dır.
 • Orta Asyanın en eski kültürü Anav Kültürürdür.
 • Türklerin ilk ataları Afanasyevo kültür çevresinde yaşanmıştır.
 • Tarihte ilk türk topluluğu İskitlerdir.
 • Tarihte ilk türk kadın hükümdar Tomris’tir.
 • Tarihte kurulan ilk türk devleti Asya Hunlarıdır.
 • Türk tarihinin ilk bağımsızlık ayaklanması Kürşat ayaklanmasıdır.
 • Türklere ait alfabeler; Göktürk ve Uygur alfabeleri
 • İstanbulu kuşatan ilk Türkler Avarlardır.
 • Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk türk toplulukları; Hunlar ve Sabirler.
 • Tuna Bulgarları Slavlara vatan, millet ve devlet kavramlarını öğretmişlerdir.
 • Tarihte ilk kez para kullanan Türk devleti Göktürkler.
 • Tarihte ilk kez adına para basan türk hükümdar Baga Tarkan(Türgişler)
 • Müslümanlarla ilk kez mücadele eden türk boyu Hazarlar.
 • Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında araç-gereç yapımında kullanılan malzemeler etkili olmuştur.(taş-bakır-demir)
 • Tarihi çağlar ise evrensel nitelik taşıyan olaylar etkili olmuştur.(yazının icadı- İstanbul’un Fethi vb.)
 • Tarih yazının bulunuşuyla  başlar. tarih öncesi devirlerde yazılı kaynağa rastlanmaz.
 • İnsanların kontrolü dışında meydana gelen doğa olayları tarihin konusu değildir.(deprem-sel vb.)
 • Yarımburgaz mağarası; Türkiye’deki bilinen  en eski yerleşim yeridir.
 • Çayönü; Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da tarımsal üretimin yapıldığı ilk yerdir.
 • Çatalhöyük; insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir.

 

----

Orta Asya türk devletlerinde toplum yapısı:

 •       Oguş(aile)
 •        Urug(soy)
 •        Boy(sülale)
 •        Budun(millet)
 •        İl-El(devlet)

Türklerde mimari eser, yazılı edebiyat ve yazılı hukuk kuralları Uygurlarla beraber başladı.

DEVLET BİÇİMLERİ

a-Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet

----
 • Mutlakıyet: Egemenliğin tek kişide olması(mutlak monarşi).
 • Meşruti monarşi: Tek kişinin yanında bir de meclisin olması.
 • Cumhuriyet:Egemenliğin doğrudan halktan yana olması.(doğrudan- yarı doğrudan- temsili demokrasi).

b- Egemenliğin Kullanış Şekline Göre Devlet

 • Demokratik devlet: Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin halkın elinde olması.
 • Sosyal devlet: Halkın eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik ihtiyaçlarını görev bilen yönetim.
 • Totaliter devlet: Baskıcı yönetim(diktatörlük).
 • Oligarşik devlet: Bir zümre egemenliğine dayalı yönetim.
 • Otokratik devlet: Yasama, yürütme ve yargı işlerinin tak elde toplanması.

c- Örgütlenme Biçimlerine Göre Devlet

 • Üniter Devlet: Ülkenin bir merkezden yönetilmesi.(tek yasa)
 • Federal devlet: Her federatif devlet iç işlerinde serbest dış işlerinde merkeze bağlı olması.(birden fazla yasa)
 • Şehir devletleri: Her şehrin iç ve dış işlerinde serbest hareket etmesi.
 • Ulus devlet: Tek bir milletten oluşan devlet.
 • İmparatorluk: Geniş sınırlara sahip çok uluslu devlet.

d- Ekonomik Yapısına Göre Devlet

 • Kapitalist(liberal): serbest yaşama koşullarında kar esasına dayanan siyasi hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı özel mülkiyetin esas olduğu devlet.
 • Sosyalist devlet: Ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından düzenlendiği, üretimin toplumsal ihtiyaçlara göre gerçekleştirildiği, üretim araçların devlet mülkiyetinde olduğu devlet.
 • Karma ekonomi: Devletin ve özel sektörün aynı anda ekonomide yer aldığı yönetim.

e- Devlet-Din İlişkisine Göre Devlet^

 • Laik devlet: din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi.
 • Teokratik devlet: devlet yönetiminde dini kuralların etkili olduğu ve hukukun dine dayandığı yönetim şekli.

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

----
 • Milli güvenliğin tespitinden sorumlu kurumlar; Bakanlar Kurulu ve MGK
 • MGK Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır.
 • Milli Strateji: Bir ulusun varlığını  ve refahını sağlamak ve korumak için uygulanan genel siyaset.
 • Milli Güç: bir milletin milli hedeflerine ulaşabilmek için yararlanabileceği maddi ve manevi kaynakların tümüdür.

Milli Güç unsurları:

 •  Siyasi Güç : Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin toplam verimidir.
 • Askeri Güç : Ulusal politikanın uygulanmasında ve ulusal hedeflerin elde edilmesinde kullanılan fiziki güce “askeri güç” denir.
 • Ekonomik Güç : Milli gücün tüm unsurlarının gelişip güçlenmesi için gereken maddi ve parasal ihtiyaçlar, ekonomik güç tarafından karşılanır.
 • Nüfus (Demogratik) Güç : Bir ülkede yaşayan insanların sayısı nüfus gücünün başlıca etkenlerinden biridir.
 • Coğrafi Güç : Bir devletin coğrafyasına ait canlı veya cansız, doğal ve yapay, gerçek ve nispi (göreli) tüm değerler onun milli gücünün coğrafi unsurunu oluşturur.
 • Bilimsel ve Teknolojik Güç : Günümüzde bilim ve teknoloji alanlarında etkin ve yeterli bir düzeye ulaşamayan devletler büyük topraklara, zengin doğal kaynaklara sahip olsalar bile büyük ve güçlü devletler arasında sayılmazlar.
 • Psiko – Sosyal ve Kültürel Güç : Psiko – sosyal ve kültürel güç toplumun sahip olduğu ve tarihten gelen maddi ve manevi değerlerin topluma sağladığı güçtür. Buna kısmen “moral güç” de denilebilir.
 • Türkiye’nin ekonomik hedefleri; yurttaşına her türlü hizmeti ulaştıran devlet olmak.
 • Türkiye’nin askeri hedefleri; iç ve dış tehditlere karşı vatandaşı uyarmak ve korumak.
 • Türkiye’ye yönelik iç tehditler; devlet düzenini değiştirmek için yapılan faaliyetler örgütler ve dil, din, ırk, düşünce  ve mezhep farklılıklarını kışkırtma.

Türkiye’ye yönelik dış tehditler:

 • Jeopolitik konumundan dolayı tehditler
 • Gelişmiş devletlerin Ortadoğu ve Türkiye’ye yönelik tehditleri
 • Çevre(komşu) ülkelerden gelebilecek tehditler.

Milli Menfaat: Bir ulusun güvenliği, refahı ve mutluluğu için gerekli olduğuna inandığı unsurlardır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurları: KKK, HKK, DKK, JGK

Jeopolitik Konum: Bir toprak parçasının bölge ve dünya siyasetindeki konumuna denir.

----

AB 25 Mayıs 1957 yılında kuruldu. Üye ülke  sayısı 28.

Türkiye AB’ne tam üyelik başvurusu 14 Nisan 1987’de yaptı. 10 Aralık 1999 Helsinki zirvesinde kabul edildi.

 NATO’nun kuruluş amacı; Sovyet Rusya’nın tehdidine karşı önlem almak.Türkiye NATO’ya 1952de üye oldu.

BM’nin kuruluş amacı(1945); dünya barışını korumak, ülkeler arasında ilişkileri geliştirmek.

 

BM örgütünü oluşturan organlar:

 • Genel Kurul
 • Güvenlik Konseyi
 • Ekonomik Ve Sosyal Konsey
 • Vesayet Konseyi
 • Uluslararası Adalet Divanı
 • Genel Sekreterli

​Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar:

 • AGİK(Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı)
 • KEİ(Karadeniz Ekonomi İşbirliği)
 • ECO(Ekonomi İşbirliği Teşkilatı)

Seferberlik türleri:

 • Genel Seferberlik
 • Bölgesel Seferberlik
 • Silahlı Kuvvetler Seferberliği

Harp(savaş) türleri:

 • Soğuk Savaş(Politik- Teknolojik-Ekonomik)
 • Silahlı Savaş(Sıcak savaş)
 • Özel Harp( Gayri Nizami Harp-Psikolojik Harp)
 • Gayri Nizami Harp örneği; Kuvayi Milliye birliklerin Kurtuluş Savaşında vermiş olduğu harp.

 

----

İSLAM BİLGİNLERİ

 • İbn-i Türk(9.yy): Cebirle İlgilenmiştir. Özellikle ikinci dereceden denklemler üzerindeki çalışmaları önemlidir.
 • Harezmî(780-850): Cebirle ilgi çalışmaları ile ünlüdür. Matematikte sıfırı ilk kez kullanan kişidir. Astronomi ve coğrafya ile de ilgilenmiştir.
 • Farabi(870-950):  Aristo’nun fikirlerini İslam dünyasına yaymıştır. Muallim-i Sani(ikinci öğretmen) olarak anılır. Avrupa’da Alfarabyus olarak tanınır. Başlıca eserleri; İhsaü’l İlim, El-Medinettü’l Fazıla ve Kitabü’l Musiki.
 •  El Biruni(973-1051): Serbest düşünceyi savunmuştur. Çok çeşitli alanlarda çalışmalar yapmıştır.(Matematik, Coğrafya, Eczacılık…) Enlem ve boylamları tespit etmiş, dünyanın güneş etrafında dönüşünü bir yılda gerçekleştirdiğini söylemiştir.
 •  İbn-i Sina(980-1037): Avrupa’da Avicenna olarak tanınır. El- Kanun Fi’t-Tıp Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur.
 •  İmam gazali(1058-1111): İslam felsefecisidir. Melikşah zamanında yaşamış ve Nizamiye Medresesinde ders vermiştir. En ünlü eseri İhyaü’l-Ulumiddin eseridir.
 •  Uluğ Bey(1394-1449): Timur’un torunudur. Astronomi bilgini, aynı zamanda devlet adamıdır. Heyet cetveli ile yıldızların fihristini yapmıştır.
 •  Ömer Hayyam: Astronomi ile ilgilendi. Rubaileri ile ünlüdür. Melikşah adına “Celali Takvimi”ni düzenledi.
 • Gazali(1058-1111): fıkıh ve kelam alanında çalışmıştır. En önemli eseri İhya-ul Ulumiddin. Bağdat Nizamiye Medresesi baş müderrisidir.
 • İbni Haldun(1332-1406): Tarih ve sosyoloji. en önemli eseri Mukaddime.

 

BAZI TARİHİ KAVRAMLAR

 • AHİLİK: Anadolu’da İslam inançları çerçevesinde oluşmuş esnaf örgütü.
 • MİNYATÜR: ışık, gölge, hacim duygusu yansıtmayan küçük renkli resim sanatı.
 • FETRET:Taht kavgaları yüzünden ülkenin hükümdarsız kaldığı dönem.
 • IKTA: Belirli ölçülerdeki bir arazinin hizmet karşılığı bir kimseye verilmesi.
 • LONCA: Küçük esnaf ve zanaatkarların kendi iş alanlarına göre kurdukları teşkilat.
 • ASHAB-ı SUFFA: Hz. Muhammed döneminde Mescid-i Nebevide eğitim alan kişilerdir.
 • BELAGAT: sözün veya yazının istenilen etkiyi sağlayacak şekilde güzel ve sanatlı olması.
 • MEVALİ: Emevilerin Arap olmayan Müslümanlar için kullandığı unvan.
 • ŞUUBİYE: Arap olmayan Müslümanların kendi öz kültürlerini koruma çabası.
 • NAİB: Hükümdar vekili.
 • HAYRAT: Halkın yararlanması için yapılan mimari eser.
 • ÜMERA: Emirler, yöneticiler
 • EMİR-el MÜMİNİN: Halifeler için kullanılan unvan.
 • BİAT: Bir kimsenin devlet başkanlığını ya da hükümdarlığını tanımak.
 • AYUKİ: Eski türklerde hükümet.
 • ŞAD: Eski türklerde hanedan üyesi.
 • BUYRUK: Eski türklerde bakan
 • BİTİKÇİ: Eski türklerde yazıcı.
 • SUBAŞI-TARKAN: Ordu komutanı
 • ATAMAN: Eski türklerde Tigin(şehzade) eğitmeni
 • BEDİZCİ: Ressam
 • KÜLT: İnanç
 • ARİSTOKRAT: Sınıflı toplumlarda soylu sınıftan kimse.
 • BURJUVA: Orta Çağ Avrupa’sında orta sınıf.
 • FRESKO: Duvar resmi
 • KAST: Hindistan’da halkın ayrılmış olduğu birbirine kapalı sınıf sistemi.
 • KURUM:Asurlularda kara kolonisi.
 • KOLONİ: Bir devletin sınırları dışında kurduğu ticari üs.
 • TÜMÜLÜS: Tepe şeklinde mezar.
 • TAPATES: Friglerde halı kilim.
 • HÖYÜK: Bir yerleşim yada yapı kalıntısının üzerinde oluşmuş toprak tepe.
 • KARUM: Asurlu tüccarlara ait pazar yerleri(şehir).
 • LAHİT: Taş ve mermerden anıt mezar.
 • MENHİR-DOLMEN: Mezar.
 • POLİTEİZM: Çok tanrıcılık.
 • MONOTEİZM: Tek tanrıcılık.
 • MECUSİLİK: Zerdüştlük veya ateşe tapma dini.
 • DEREBEYLİK- FEODALİTE: Orta çağda Avrupada yaygın olan toprak zenginliğine dayalı yönetim şekli.

TÜRK-İSLAM MİMARİ ESERLERİ

 

----
SİVİL MİMARİ DİNİ MİMARİ ASKERİ MİMARİ
Saray, köşk Cami Kale
İmarethane Mescit Sur
Kervansaray,han Medrese Tersane
Köprü, kemer Kümbet-türbe Kışla
Darüşşifa Tekke-zaviye Kule
Çeşme, hamam Külliye  
Bedesten,arasta

(Çarşı)

   

 

Karahanlılar; İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olarak Türk- İslam mimarisinin temelini atmışlardır. Türk İslam sanatının en eski kervansarayları yine Karahanlılara aittir. Diğer eserleri;

 • Şir Kebir Camii
 • Arap Ata Türbesi
 • Ayşe Bibi ve Balacı Hatun Türbeleri

Gazneliler dönemi;

 • Zafer Kuleleri
 • Leşker-i Bazar Ulu Camii
 • Arusü’l-Felek Camii

Tolunoğulları; Tolunoğlu Ahmet Camii

----

Büyük Selçuklu dönemi; mimaride yeni unsurlar kullanılmaya başlandı. Üst üste çift kubbe, köşeli çatı, sivri kemer, silindirik ve yivli minareler, dikdörtgen ve beş köşeli mihrap.

 •  İsfahan Mescid-i Cuma
 •  Sultan Sencer türbesi(Merv)
 •  Kazvin Mescid-i Cuma
 •  Haydariye Mescidi
 •  Damgan Mescid-i Cuma
 •  Tuğrul Bey türbesi(Rey)
 • İmam Gazali türbesi(Tus)
 • Mümine Hatun Türbesi
 • Ribat-ı Anuşirvan

Artuklu dönemi eserleri; Anadolu’da ilk köprüleri yaptılar. Diyarbakır, Harput, Mardin(1102-1409).

 • Diyarbakır Artuklu Sarayı
 • İlk Artuklu medresesi Halep’te yapıldı(İlgazi)
 • Silvan Ulu Camii
 • Mardin Ulu Camii
 • Harput Ulu Camii
 • Dunaysır (Kızıltepe) Ulu Camii
 • Urfa Ulu Camii
 • Malabadi Köprüsü

Danişmentli dönemi eserleri; Sivas, Kayseri, Malatya, Amasya(1080-1178)

 • Niksar Ulu Camii
 • Kayseri Ulu Camii
 • Kölük Camii
 • Melik Danişment Gazi Kümbeti(kayseri)
 • Niksar Yağıbasan Medresesi(Anadolu’daki ilk medrese)
 • Emir Gazi Kümbeti

Saltuklu dönemi eserleri;  Erzurum (1072-1202)

 • Kale Camii ve Ulu Camii(Erzurum)
 • Tepsi Minare(saat kulesi)
 • Mama Hatun kervansarayı ve Kümbeti
 • Emir Saltuk Kümbeti

Mengücekli dönemi eserleri; Erzincan, Divriği ve Kemah(1080-1228)

----
 • Divriği Külliyesi, Kayıtbay Camii ve Kale Camisi
 • Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi(hat sanatıyla ünlüdür)

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ:

Mescitler: Cuma namazı dışındaki vakit namazlarının kılındığı küçük camilerdir. Tek kubbeli veya düz çatılıdırlar.

 • Taş mescit, Sırçalı mescit, Karatay mescidi, Hoca Hasan mescidi(Konya)
 • Çankırı Taş mescit
 • Küçük Ayasofya mescidi, güdük Minare mescidi(Akşehir)
 • Alaca mescit(Harput)

Sivil mimari eserleri:

 • Kubadiye ve Kudabat sarayı
 • Alaiye Sarayı
 • Haydar Bey Köşkü
 • Hızır İlyas Köşkü

Kervansaraylar: Küçüklerine han, sultanlar tarafından yapılanlara sultan hanı denir.

 • Alay Han(Anadolu’nun ilk kervansarayı, II. Kılıçaslan d.)
 • Sultan Hanı
 • Alara Han
 • İncir ve Kırkgöz hanları
 • Şarapsa Han
 • İshaklı Hanı
 • Hekim Han
 • Evdir Han

Camiler:

----
 • Konya Alâeddin Camii
 • Niğde Alâeddin Camii
 • Sivas ulu camii
 • Sahip ata camii
 • Afyon ulu camii(ağaç direkli)
 • Sivrihisar ulu camii(ağaç direkli)
 • Kayseri Hunad Hatun Camii
 • Amasya Burmalı Minare Camii
 • Sinop ulu cami
 • Gök Medrese camii
 • Ayaş ulu camii
 • Develi ulu camii(Kayseri- A.Selçukluların son camisidir)
 • Darüşşifalar: Günümüzün hastaneleri. Bimarhane de denilirdi.
 • Kayseri Gevher Nesibe hatun darüşşifası( Anadolu’nun en eski ve en ünlü darüşşifahanesi)
 • İzzeddin Keykavus darüşşifası
 • Alâeddin Keykubat darüşşifası
 • Torumtay darüşşifası

Medreseler:

 • Kayseri Koca Hasan medresesi(A. Selçukluların ilk med.)
 • Kayseri Hunad Hatun medresesi
 • Karatay medresesi, Altun Aba medresesi, Sırçalı medrese, ince minareli medrese(Konya)
 • Gök medrese, Buruciye medresesi,
 • Şifaiye medresesi(Sivas)
 • Cacabey medresesi
 • Taş medrese
 • Erzurum Çifte Minareli medrese(Anadolu’nun en büyük m.)

Kümbet ve Türbeler:

 • Türbe: Dört duvar üzeri kubbeli mezar anıtları.
 • Kümbet: Silindirik, çokgen gövde, konik veya piramit çatılı mezar anıtları.
 • II. Kılıçaslan kümbeti
 • Döner kümbet
 • Cacabey kümbeti
 • Ulu kümbet
 • Hüdavend Hatun kümbeti

 

OSMANLI DÖNEMİNE AİT ÖNEMLİ MİMARİ ESERLER:

 • Şehzade camii(İstanbul, Klasik dönem, Mimar Sinan)
 • Süleymaniye Camii( İstanbul, Klasik dönem, Mimar Sinan)
 • Selimiye Camii( Edirne, Klasik dönem, Mimar Sinan)
 • Sultan Ahmet Camii(İstanbul, Klasik Dönem, Osmanlının tek altı minareli camisi)
 • Yeşil camii(Bursa, Klasik dönem)
 • Rüstem Paşa Camii(İstanbul, Klasik dönem)
 • Nuruosmaniye Camii(Klasik dönem ile batı tarzının bir sentezidir)
 • Hacı Özbek Camii, Orhan Bey Camii(ilk dini mimari eserlerdir)
 • Laleli Camii(batı tarzı)
 • Topkapı Sarayı(İstanbul, Klasik dönem)
 • Dolmabahçe Sarayı(İstanbul, Geç dönem)
 • Çırağan Sarayı (İstanbul, Geç dönem)
 • Yıldız Sarayı(İstanbul, Geç dönem)
 • Beylerbeyi Sarayı(İstanbul, geç dönem)
 • İshak Paşa Sarayı(Ağrı, Geç dönem)
 • Çinili Köşk(İstanbul, Klasik dönem)
 • Bağdat köşkü(IV. Murat)
 • Emir Han, Kaptan Han, Geyve Han(Bursa)
 • Valide Han, Kürkçü Han(İstanbul)
 • Yeni Han(Tokat-Sivas)
 • Anadolu Hisarı(İstanbul, Klasik dönem)
 • Rumeli Hisarı(İstanbul, klasik dönem)
 • Selimiye Kışlası(İstanbul, III. Selim)
 • Fatih Külliyesi(İstanbul- Osmanlının ilk külliyesi)
 • Yeşil Külliye(Bursa)
 • II. Bayezid külliyesi(İstanbul)
 • Süleymaniye külliyesi(İstanbul)
 • İznik medresesi(Orhan Bey)
 • Lala Şahin medresesi
 • Molla Fenari medresesi
 • Sahn-ı seman medresesi( II. Mehmet)
 • Süleymaniye medresesi(Kanuni S. Süleyman)
 • Oruç Paşa medresesi(Dimetoka)
 • Yıldırım medresesi(Bolu)
 • II. Murat medresesi(Çorum)
 • Umur Bey medresesi(Afyon)

 

 

SPONSOR--REKLAM

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir