Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi- Küreselleşen Dünya Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi- Küreselleşen Dünya Ünitesi Test Soruları ve Cevapları
1. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloğu’nun dağıldığının göstergelerinden biri değildir?
A) Varşova Paktı’nın yıkılması
B) Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması
C) Almanya’nın birleşmesi
D) COMECON’un feshedilmesi
E) Doğu Avrupa devletlerinin demokrasiye geçmesi

2. Türkiye’nin AB’ye üye olmak için büyük çaba sarf etmesinde aşağıdakilerden hangisine ulaşma amacı etkili olmamıştır?
A) Ekonomik refaha kavuşma
B) Ticari faaliyetleri canlandırma
C) Siyasal istikrara katkı sağlama
D) Modernleşme sürecini devam ettirme
E) Demokrasiye geçişe hız kazandırma

3. 1980’li yıllarda Mihail Gorbaçov tarafından sarsılmakta olan SSCB’yi tekrar güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Glasnost ve Perestroyka politikaları SSCB’de,
I. demokratikleşme,
II. ekonomik refahı artırma,
III. siyasal ve kültürel birliği sağlama
durumlarından hangilerini sağlamaya yönelik uygulanmaya çalışılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

4. SSCB’nin parçalanmasıyla ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) SALT Görüşmelerinin başlaması
B) Varşova Paktı’nın dağılması
C) BDT’nin kurulması
D) Doğu Avrupa ülkelerinin AB’ye girmesi
E) Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanması

5. Aşağıdaki Orta Asya Türk devletlerinden hangisinin SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazandığı söylenemez?
A) Kazakistan
B) Kırgızistan
C) Özbekistan
D) Tataristan
E) Türkmenistan

6. Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisini kurmasında Türk kültürüne sahip devletlerle işbirliği yapma amacı önemli bir rol oynamıştır?
A) İKÖ
B) TİKA
C) CENTO
D) Türk Ofis
E) Ulusal Ajans

7. Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda Avrupa’daki değişim sürecinin bir parçası değildir?
A) Almanya’nın birleşmesi
B) Yugoslavya’nın parçalanması
C) Doğu Avrupa ülkelerinin demokrasiye geçmesi
D) Avrupa Birliği’nin üye sayısının artması
E) AGİK toplantılarının düzenlenmesi

8. Doğu Bloğunun dağılmasıyla beraber,
I. NATO,
II. Avrupa Birliği,
III. Afrika Birliği Teşkilatı
kurumlarından hangilerinin üye sayısında artış yaşanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Avrupa Birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Üye ülkeler arasında işbirliğini amaçlar,
B) Avrupa Birliği üye ülkeleri kapsayan bir siyasi çatıdır.
C) Avrupa Birliği ülkeleri arasında insan ve mal dolaşımı serbesttir.
D) Avrupa Birliği ülkeleri sadece Avrupa Birliği Anayasası’na bağlı kalınarak yönetilir.
E) Avrupa Birliği ortak para birimi, savunma ve dış politika konularında uyumu esas alır.

10. Türkiye,
I. Yugoslavya’nın parçalanması,
II. Kosova ve Arnavutluk Sorunu,
III. Kıbrıs Türklerinin egemenlik hakları
gelişmelerinden hangilerinin çözümüne yönelik olarak yoğun bir dış politik çaba sarf etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

11. Avrupa Birliği,
I. Doğu Avrupa,
II. İskandinavya,
III. Balkanlar
bölgelerinden hangilerindeki ülkeleri bünyesine katarak Avrupa’da güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik hareket etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

12. Küreselleşen Dünya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. dekinin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I.                                          II.
A) SSCB’nin parçalanması  — Tek kutuplu dünya düzenine geçilmesi
B) Berlin Duvarı’nın yıkılması —  Almanya’nın birleşmesi
C) İnternetin yaygınlaşması —- Bilgi ve kültürel aktarımın kolaylaşması
D) Alma Ata Zirvesi —-BDT’nin kurulması
E) Ortadoğu’da Su Sorununun başlaması——–I. Körfez Savaşı’nın çıkması

13. I. Avrupa Parlamentosu
II. Avrupa Birliği Konseyi
III. Avrupa Bölgeler Komitesi
kurumlarından hangileri Avrupa Birliği’nde yasama  ve denetleme görevlerini üstlenmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu’nun siyasi yapısında değişime sebep olmamıştır?
A) Körfez Savaşları
B) Süveyş Krizi
C) Arap İsrail Savaşları
D) ABD’nin Irak’ı işgali
E) Afganistan Müdahalesi

15. Ortadoğu’da,
I. İsrail,
II. Filistin,
III. Afganistan
devletlerinden hangilerinin Arap milliyetçileri tarafından bağımsızlığının kazanılması desteklenmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


16. Türkiye’de son dönemlerde ortaya çıkan,
I. 1999 Depremleri,
II. terör eylemleri,
III. iklimin değişmesi
gelişmelerinden hangileri toplumsal dayanışmanın gerekliliğini ortaya koyduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

17. Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Kıbrıs Harekâtı’nın düzenlenmesi
B) Bolu ve Gölcük depremleri
C) Terör faaliyetlerinin artması
D) Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin kabulü
E) Özel tv yayınlarının başlaması

 

18. I. İş istihdamı
II. Çevre Kirliliği
III. Küresel Isınma
sorunlarından hangilerine Kyoto Protokolüyle çözüm bulunmaya çalışıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

19. Türkiye’de, aşağıdakilerden hangisi tarım, istihdam ve enerji üretimi gibi konularda önemli bir ilerleme sağlanması amacına yöneliktir?
A) GAP
B) Türk Ofis
C) ABP
D) TİKA
E) Ulusal ajans
1-B 2-E 3-C 4-A 5-D 6-B 7-E 8-C 9-D 10-E 11-D 12-E 13-C 14-B 15-B 16-C 17-A 18-D 19-A

Leave a Reply