Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi – Küreselleşen Dünya Ünitesi Test Soruları Ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi – Küreselleşen Dünya Ünitesi Test Soruları Ve Cevapları
1. Sovyetler Birliği’nin ve ona bağlı olan Doğu Bloku’nun yıkılmasının aşağıda verilen gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Sömürgeciliğin güç kazanmasına
B) Yeni devletlerin ortaya çıkmasına
C) Soğuk Savaş’ın sona ermesine
D) İki Bloklu dünya düzeninin ortadan kalkmasına
E) Dünya güçler dengesinde değişiklikler yaşanmasına.

2. Avrupa Birliği’nin kurulması doğrultusunda aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Avrupa Konseyi’nin kurulması
B) Avrupa Para Sistemi’nin uygulanması
C) Avrupa Parlamentosu’nun oluşturulması
D) Varşova Paktı’nın kurulması
E) Maastrict Antlaşması’nın imzalanması

3. Altı federe devletten oluşan Yugoslavya Devleti içinde bağımsızlık faaliyetlerinin başlaması aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin sonucudur?
A) Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin
B) Çekoslovakya’nın bölünmesinin
C) Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Bloku’nun dağılmasının
D) Nato’nun kurulmasının
E) Avrupa Birliği’nin oluşturulmasının.

4. Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine getirmeleri istenilen “ Kopenhag Kriterleri “ arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
A) Ülke içinde kültür birliğini sağlamak
B) Farklı etnik gruplara ülke içinde yer vermemek
C) İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasiye sahip olmak
D) Ekonominin temelini ticarete dayandırmak
E) Kimyasal ve nükleer silahlara sahip olmak

5. Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uymak dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunmasını gerekli gören Kopenhag Kriterleri’nde aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?
A) Demokrasi ve hukukun üstünlüğü
B) İnsan hakları
C) İşleyen Pazar ekonomisinin varlığı
D) Azınlıklara saygı
E) Monarşik idarelerin yaygınlaştırılması.

6. Aşağıdaki projelerden hangisi ile Türkmen doğalgazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden ulaştırılması amaçlanmaktadır?
A) Mavi Akım
B) Bakü-Tiflis-Ceyhan
C) Nabucco
D) Kerkük-Yumurtalık
E) Samsun-Ceyhan

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk dilinin konuşulduğu ülkeler başta olmak üzere, komşu ülkeler ve kalkınmakta olan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek üzere oluşturduğu teşkilatın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) TİKA
B) OPEC
C) KEİB
D) AGİT
E) KFOR

8. II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya Doğu ve Batı Bloku olmak üzere ikiye ayrılmış ve bu bloklar arasında “Soğuk Savaş Dönemi “ başlamıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu dönemin sona ermesinde ve Doğu Bloku’nun dağılmasında en önemli etkiye sahiptir?
A) Sovyetler Birliği’nin dağılmaya başlaması
B) Dünya devletlerinin nükleer savaşın eşiğine gelmesi
C) Ortadoğu’nun uluslar arası ilişkileri derinden etkilemesi
D) Taliban yönetimi ile İran arasında gerginlik yaşanması
E) Sovyet işgaline karşı Afgan halkının direniş başlatması.

9. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği’nin kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Birleşik bir Avrupa meydana getirmek
B) Üye devletlerin yaşam seviyelerini yükseltmek
C) Ortak Pazar oluşturmak
D) Dünyada barış ve güvenliğin sorumluluğunu üstlenmek
E) Üye devletlerin ekonomik politikalarını birbirine yaklaştırmak

10. Günümüzde dünya devletlerinin ekonomik, ticari ve kültürel işbirliği gibi alanlarda ortak hareket etme düşüncesinde,
I.   Küreselleşen dünya yapılanmasına ayak uydurma,
II.  Siyasi ve ekonomik yalnızlıktan kurtulma
III. Mandater sistemi geliştirme
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

11.Sovyetler Birliği’nin dağılmasında,
I.   Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması
II.  Maihail Gorbaçov’un ortaya attığı yeni akımların taraf etkisi
III. Doğu-Batı ilişkilerinde bir yumuşama ve yakınlığa gidilmesi.
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12. Aşağıdaki devletlerden hangisinde komünizm rejimi uygulanmamıştır?
A) Bulgaristan
B) Polonya
C) Çekoslovakya
D) Romanya
E) Batı Almanya

13. SSCB’nin dağılması sonucunda Orta Asya, Kafkaslar, Karadeniz ve Balkanlarda ortaya çıkan yeni bağımsız devletlerin kalkınma çabalarına yardım sağlamak amacıyla kurulan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A) TİKA
B) NATO
C) AB
D) OPEC
E) CENTO

14. Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine getirilmesi istenen kriterlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kopenhag
B) Monroe
C) Truman
D) Kellogg
E) Marshall

15. Glasnost ve Perestroika oluşumlarını başlatarak yeniden yapılanma ve açıklık ilkesini uygulamaya koyan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin
B) SSCB
C) Hindistan
D) Fransa
E) Japonya
1. A     2. D    3. C      4. C     5. E     6. C     7. A     8. A     9. D     10. D     11. E     12. E     13. A     14. A     15. B

Leave a Reply