Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi kitabı cevapları 234-235-236

12. sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi kitabı cevapları 234-235-236

 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Küreselleşen dünya Ünitesi ünite sonu klasik sorular ile doğru- Yanlış sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz. Küreselleşen dünya Ünitesi  Ünite Sonu soruları ve cevapları sayfa 234,235,236

A) Aşağıdaki Sorularını Cevaplandırınız 

1.1985’ ten sonra SSCB “de meydana  gelen politika değişikliklerinin nedenleri  nelerdir?

Cevap: SSCB’nin sistemi işlemez hale gelmiş SSCB bütün kaynaklarını nükleer silahlara ayırmıştır.

SSCB içerisindeki uydu devletler daha fazla özgürlük ve bağımsızlık istiyorlardı.

SSCB’nin dağılmasıyla doğu blokun çöktü. Kontrol ABD’ne geçti. Avrupa Birliği ülkeleri ABD’ne karşı denge unsura olamadılar. Son yıllarda Çin ve Hindistan gösterdikleri gelişmeyle dikkat çekmektedir.

 

2  .SSCB”nin dağıtılması dünyayı  nasıl etkilemiştir?

Cevap: Komünizm döneminin aksine SSCB’nin dağılmasıyla Rusya Türkiye ilişkileri gelişme göstermiştir. SSCB’nin dağılması orta Asyada Rusya yerine yerine Türkiye’nin etkinliğinin artmasına neden olmuştur. Kafkasyada yeni kurulan Gürcistan Ermenistan ve Azerbaycancın bağımsızlıklarını tanımıştır. Azerbaycanı karabağ konusunda desteklemiş hazar enerji kaynaklarının nakli konusunda yardımları Azerbaycan ile ilişkileri da ha da gelişmiştir. 

3.SSCB”nin dağıtılması Türkiyenin”nin Kafkaslar ve  orta Asya politikalarında nasıl bir değişim sebep  olmuştur?

Cevap : Gürcistan : Türkiye – Ermenistan sınır kapısının kapalı olması Türkiye Gürcistan ilişkilerini önemli hale getirmiştir. İki devlet arasında ortak ortak kültürel tarihi bağlar olması ilişkilerin gelişmesinde katkı sağlanmıştır.Gürcistan enerji kaynaklarını Türkiye üzerinden batıya aktarması ve gelir elde edip hem uyan hem de ekonomik çıkar sağlamak istemiştir, Türkiye ise bu nakli güzergahları elinde bulundurmak istemiştir.

Azerbaycan : Türkiye Azerbaycancı tanıyan ilk ülke olmuştur.dağlık Karadağ konusunda Azerbaycan yanında yer almıştır.

4.    Hazar  denizi   ve orta Asya  Türk cumhuriyetlerindeki  enerji   kaynaklarının dünya  pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkye”nin  izlediği politikayı açıklayınız.

Cevap:  Türkiye bu konuda kilit ülke konumundadır.

Bakü  -Ceyhan   -iflis boru hattı 

Güney Kafkasya boru hattı

Mavi akım gibi projelerle bu taşımaya katkı sağlamıştır.

5.      Hazar Denizi ve Orta Asya Türk  cumhuriyetlerindeki enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkiye”nin izlediği politikayı açıklayınız.

Kazakistan'da bol miktarda bulunan büyük petrol, altın, kurşun, uranyum ve demir rezervleri ABD başta olmak üzere bütün batılı ülkelerin ilgisini çekmiştir.

 

6.     Kazakistan” nı hangi özellikleri orta Asya Türk cumhuriyeti i çinde en güçlü ülke konumuna  gelmesini sağlamıştır?

Cevap: Kazakistan topraklarında petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun rezevleri bulunmaktadır. Mesela kromun %26’sı altının %20’sı uranyumun &17’si bulunmaktadır.

 

7.    Türkiye”nin AB “ye tam üye olması Avrupa Parlamentosunda milletvekili kurulmasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Üye ülkeler Avrupa parlaman tosunda nüfusların oranında temsil edilirken , Türkiyenin nüfusun bir çok Avrupa ülkesinden fazla olması dengeleri değiştirecektir.

 

8.    Türk  ordusu Balkanlar “da barışı korumak için uluslar arası görevlerde bulunmuştur?

Cevap : NATO’nun Kosava harekatından rol almıştır. Arnavutluk’ da. Bosna hersek

 

9.    Türkiye ve Suriye”nin aralarındaki su sorunun çözüm önerilerinin temel farkları nelerdir?

Cevap : Türkiye projeleri yoluyla suyu kullanmayı teklif ederken Suriye Fırat ve Dicle için paylaşım tezini savunmaktadır.

 

10.  1990”larda Türkiye- İran ilişkilerini açıklayınız?

Cevap:  1990’lı yıllarda İran’ın Türkiye’deki terör faaliyetlerini desteklemesi. Orta Asya devletlerinden alan enerji nakli hatalarının kendi toplar aklarından geçirmek istememesi 

11.  Türkiye ile  Yunanistan ilişkilerini uzun yıllar gerginliğe sebep olan sorunları nelerdi? Bur sorunlar bugün hangi aşamadadır?

Cevap: Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi azınlıklar ve Kıbrıs sorunu eskiden beri yaşanmaktadır. Buna ek olarak 1990’lı yıllardan itibaren Yogoslovya’nın dağılmasıyla birlikte, Balkanlar’da nüfuz mucadelesi Türkiye ve Yunanistan arasında vardır. Ayrıca Yunanistan Türkiye’nin ABD üyeliği konusunda Veto yetkisini kullanmaktadır. Ayrıca 1996 yılında Kardak kayalıkları kırizi çıkmıştır. Batı Trakya Türkleri’nin durumu da iki ülke arasındaki gerginliklerinden birileridir.

 

12.  Türkiye”de 1980 öncesi ve sonrası ekonomik politikalarının temel farkları nelerdir?

Cevap : 1980’den sonra alınan kararlarla artık şu ekonomik ilkeleri kabul etti.

1. Ekonomik dengeleri düzeltmek.

2. Enflasyonu düşürmek

3. Serbest piyasa ekonomisine geçmek.

4. İhracata yönelik üretimi teşvik etmek.

 

 

13.  Fosil yakıtların küresel ısınmaya etkilerini açıklayınız?

Cevap:  fosil yakıt olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğal gaz doğaya bol miktarda karbondioksit salımı gerçekleşir. 1958 yılından itibaren bu gazların %9 artması kültürel ısınmayı etkilemiştir.  

 

14.  Küresel ısınmaya karşı hangi tedbirleri almalıyız?

Cevap : Küresel ısınmada etkili olan kloroflourkarbonlar olan parfüm, buzdolabı, klima ve sprey gazlarının kullanımının ve fosil yakıt kullanımının azaltılması.  Karbondioksit salımının azaltılması, doğaya kirli atık atılmaması, plastik, sanayi yani kimyasal atıkların kullanımın azaltılması

 

 B. Aşağıdaki ifadelerden başına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) harflerini koyunuz.

1. (D) Gorbaçov” un SSCB içinde devlet yönetiminin yeniden yapılandırma politikasına perestroyka denir.

2. (Y) SSCB”nin dağıtılmasında Helsinki Nihai Seni’nin önemini etkisi vardır.

3. (D) 1996 yılında Çin Rusya ,Kazakistan , Kırgızistan ve Tacikistan’ ın kurduğu örgütlenmeye “Şanghay Beşlisi” denir.

4.  (D)  Orta Asya  Türk cumhuriyetleri içinde ilk önce bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan ‘dır.

5.  (Y) Ermenistan ‘ ın günümüzde de işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağa Nahcivan’dır.

6.  (D)  dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleeri silah deposundan vazgeçen ülke Kazakistan olmuştur.

7.  (Y) Gürcistan , BDT ‘nin gözlemci üyeleri biridir.

8.  (Y) AT Paris anlaşması ile AB adını almıştır.

9.  (Y)   FKÖ ‘ yü kurup uzun süre başkanlığını yapan kişi Mahmut Abbas’tır.

10. (D) Türkiye 1987 yılında AB’ye tam üyelik için başvuru yapmıştır.

11.(D) ülkemizde 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim başlamıştır.

 

Küreselleşen dünya Ünitesi Test soruları ve cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un “açıklık ve yeniden yapılanma” politikalarının uygulama sebeplerinden değildir?

A)   Gorbaçov’ un ülke ekonomisi canlandırma ve güçlendirme isteği

B)   Sosyalist Blok içinde genel Özgürlük ve bağımsızlık istekleri

C)   SSCB içinde muhalefet partilerinin ve sivil örgütlerinin baskıları

D)   SSCB sanayisinde üretimi artırarak halkının refah düzeyini yükseltme isteği

E)   Gorbaçov’un sosyalizmi güçlendirme isteği

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosunun özelliklerin den biri değildir? 

A)   Üye ülkelerden seçilen milletvekillerinden oluşur.

B)   Yasa yapma yetkisinde sahiptir.

C)   Avrupa Komisyonu üyelerini görevden alma yetkisine sahiptir.

D)   Parlamentoda üye ülkeler nüfusları oranına da milletvekili ile temsil edilirler.

E)   Yönetimlerin ve yönergelerin kabulü konusunda konseyle eşit yetkiye sahiptir.

 

 3.    SSCB’de uygulanan “glasnost ve perestroika” politikaları ile beraber Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Halk cephesi   

B) Azerbaycan yurtseverler cephesi   

C) halkın dostları cephesi

D) bağımsız Azerbaycanlılar cephesi     

E) milliyetçi halk cephesi

 

 4.    Aşağıdakilerden hangisi Bosna Savaş’ın sonuçlarından değildir. 

A)   Dayton Antlaşmasıyla Bosna Savaşı sona ermiştir.

B)   Bosna – Her sek’te bir  Sırp  Cumhuriyeti kurulmuştur.

C)   B Slovenler, Bosna- hersek federasyonunda söz sahibi olmuşlardır.

D)   Bosna-hersek  federasyonu boşnaklar ve Hırvatlar  tarafından kurulmuştur.

E)   Savaş sırasında Sırpların soykırım yaptığı uluslararası kuruluşlar tarafından da kabul dilmiştir.

 

 5.    Aşağıdakilerden hangisi BM Günlük konseyi tarafından “güvenli bölge “ olduğu ve sığınan sivillerin BM Barış Gücü askerleri tarafından koruyacağı ilan edilmesine rağmen binlerce sivilin Sırplar  tarafından katledildiği yerleşim yerlerinden biridir? 

A)   Serebrenissa    

B) Zagreb   

C) Üsküp   

D) Belgrat 

E) Mostar   

 

 

6.   Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Orta Doğu ‘daki su sorunun etkisi yoktur? 

A)  Nil        

B) Fırat                     

C) Dicle              

D) Aras      

E) Asi

 

7.    Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uluslar arası ekonominin temel özelliklerinden değildir?

A)   Ticareti kısıtlayan engeller büyük ölçüde kalkmıştır.

B)   Ekonomik krizler sanayileşmiş ülkeleri etkilemektedir

C)   Gelişmiş ülkelerin kendi çiftliklerini verdikleri destek diğer ülkeleri de olumlu etkilemektedir.

D)   Liberal ekonomik sistem dünya genelinde kabul görmektedir.

E)   Bölgesel ticari örgütlenmeler önem kazanmaktadır.

 

 8.    Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlarından biri değildir? 

A)   Kara sular sorunu  

B) Ege adalarının silahlardan arındırılması 

C) kıta sahanlığı sorunu

D) Batı Trakya sorunu          

E) Karışıklık ticaret ambargoları sorunu

 

 9.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)    Ülkemizde 1950’den günümüze kadar kırdan kente büyük bir göç hareketi olmuştur.

B)   Şehirlerimizde sanayileşme göç ile aynı hızdı gelişmiştir.

C)   göç eden insanlara yeterli sosyal konut üretilmemiştir.

D)    Ülkemizde 1980 yılına kadar ihracat yönelik bir ekonomi politikası uygulanmıştır.

E)   İhraç ikameci sanayileşme dışa açık ekonomik modeline dayalıdır.

 

 

 10.   Avrupa Birliğinin kurucu anlaşmalarının ve organlarının almış olduğu karaların usulünce uygulanmadığı izlenmekle görevlendirilmiş organ aşağıdakilerden hanğisidir?

A)   Avrupa birliği komisyonu   

 B) Avrupa parlamentosu   

C) Sayıştay   

D) Avrupa zirvesi 

E)  Adalet 

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden birisi olan GAP’ ın temel hedeflerin arasında yer  almamaktadır?

A)   Bölgenin dışarıdan göç almasının sağlamak

B)   Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi haline getirmek

C)   Bölgede sermaye birikimi sağlamak

D)   Tarım ve hayvancılığı geliştirmek

E)   İstihdam arttırmak

 

 12.  Aşağıda verilenlerden hangisi Kıbrıs sorunuyla ilgili yanlış bir bilgi  içermektedir? 

A)   Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik görüşmeler devam etmektedir

B)   BM,1983 yıllında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘in tanımadığını açıklamıştır

C)   GKRY tek başına Avrupa  Birliğinin kabul edilmiştir.

D)   KKTC ile GKRY’ nin birleşmesiyle ilgili referandumum Türk tarafının olumsuz olayları birleşmeyi önlemiştir.

E)   1974 yılında Türkiye, Kabristan ‘taki Türkleri korumak için askeri müdahalede bulunmuştur.

 

 

 

Bulmaca SORULAR

1)      1995’te hayatını kaybeden Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktoru ve siyasetçidir.

Sadık Ahmet

2)      Afganistan ‘da Taliban yönetimine muhalif olanların oluşturduğu birliktir. KUZEY İTTİFAKI

3)      Küresel ısınma konusunda mücadeleyi amaçlayan uluslar arası çerçeve protokolün adı. KYOTO 

4)      KKTC’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan politikacı. Rauf DENKTAŞ

5)      AB’ye tam üyelik konusundaki kriterlerin belirlendiği şehrin adı.Kopenhag

6)      Azerbaycan’a bağlı olan ve Türkiye’ nin  garantörlüğünde bulunan özerk cumhuriyetin adı. Nahçıvan

7)      Lübnan ‘da doğup Suriye’de geçerek Hatay yakınlarında denize dökülen akarsu. Asi

8)      Bosna Savaşı’nı sona erdiren antlaşmanın adı. Dayton 

9)      Başta Türkçe konuşulan ülkeler olmak üzere gelişen yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak , bu ülkelerin iş birliğinin geliştirmek amacıyla kurulan teşkilatın kısa adı. TİKA

10)   SSCB’nin dağıtılması sonucu Alma Atı Deklarasyonu ile kurulan siyasi ve ekonomik birliğin adı. BDT

11)   Rusya’da Türkiye ‘ye doğalgaz nakletmek için Karadeniz’de geçen büyük boru hattıdır.Mavi AKIM

12)   Gorbaçov tarafından ülkede demokratikleşme amacıyla   uygunlanmış  politikaların tümüne verilen ad. GLASTNOST

13)   Muğla ‘nın 7 km batısında yer alan ve 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasına krize neden olan kayalıkların adı. Kardak

14)   Türkiye’ de daha çok “Gün Olarak Asra Bedel, Selvi Boylu Al Yazmalım ,Cemil” gibi eselerleriyle tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar. Cengiz AYTMATOV

15)   1963’te Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan ortaklık anlaşmasının adı.  ANKARA

16- 1991' de SSCB'den bağımsızlığını kazanan Orta asyadaki en geniş sınırlara sahip Türk devleti

One Response

Leave a Reply