Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşı Cepheler Ünitesi 13 Soruluk Test Ve Cevapları

7Kurtuluş Savaşı Cepheler Ünitesi 13 Soruluk Test Ve Cevapları
1. TBMM Hükümeti’nin Anlaşma devletleri tarafından ilk defa resmen tanınması aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Mondros Mütarekesi’yle
B) Londra Konferansı’yla
C) Kars Antlaşması’yla
D) Mudanya Mütarekesi’yle
E) Lozan Barış Antlaşması’yla

 

2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Büyük Millet Meclisi tarafından düzenli orduya geçilmesi kararlaştırılmıştır?
A) I. İnönü Savaşı
B) Gediz Muharebesi
C) İstanbul’un resmen işgali
D) Temsil Heyeti’nin oluşturulması
E) Yunanlıların Eskişehir ve Kütahya’yı işgal etmesi

 

3. İsmet (İnönü) Paşa, aşağıdakilerden hangisinin yerine Batı cephesi komutanlığına atanmıştır?
A) Refet Bey’in
B) Rauf Bey’in
C) Çerkez Ethem’in
D) Fevzi Çakmak’ın
E) Ali Fuat Paşa’nın

 

4. I. Osmanlı Hükümeti
II. TBMM Hükümeti
III. Sovyet Rusya
IV. İngiltere
V. İtalya
Yukarıdaki devletlerden hangisi Londra Konferansı’na katılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 

5. Milli Mücadele’de ilk kurşun aşağıdakilerden hangisinde düşman işgaline karşı atılmıştır?
A) Urfa’da
B) İzmir’de
C) Edirne’de
D) Dörtyol’da
E) Çanakkale’de

 

6. Milli Mücadele’de işgaller karşısında farklı şehirlerde başlatılan direniş hareketlerinde bazı sembol isimler etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinde Sütçü İmam ve Şahin Bey’in direniş başlattıkları şehirler doğru olarak
verilmiştir?
Sütçü İmam           Şahin Bey
A) Maraş                 Antep
B) Urfa                     Maraş
C) Maraş                      Urfa
D) Adana                       Antep
E) Antep                      Maraş

 

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Fransa, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamıştır?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
E) Büyük Taarruz

 

 8. Mudanya Müta rekesi’nin imzalanmasından sonra aşağıdakilerden hangisi “Trakya Yüksek Komiseri” sıfatıyla Doğu Trakya’yı teslim almakla görevlendirilmiştir?
A) Refet Bele
B) Fevzi Çakmak
C) İsmet İnönü
D) Ali Fuat Cebesoy
E) Kazım Karabekir

 

 

9.
I. Bağımsızlıklarının tanınması
II. Milletler Cemiyeti’ne üyelik
III. Kapitülasyonların kaldırılması
Yukarıdaki konulardan hangisinde TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması’nda karar alınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

10. Londra Konferansı’nda İstanbul Hükümetini Başbakan Tevfik Paşa, TBMM’yi Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Kongrenin açılışında Tevfik Paşa, Türk milletinin gerçek temsilcisi olarak Bekir Sami Bey’i göstermesi İstanbul ve Ankara’yı birbirine düşürme planını boşa çıkarmış, konferansta herhangi bir karar alınamamıştır.
Buna göre;
I. Anlaşma devletlerinin ikilik çıkarma planları boşa çıkmıştır.
II. Londra Konferansı beklentileri karşılamamıştır.
III. TBMM, İtilaf devletleri tarafından resmen tanınmıştır.
durumlarından hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

11. Sakarya Savaşı sonucunda ……………, TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması’nı imzalayarak İtilaf devletlerinden
ayrı bir politika izlemiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Yunanistan
D) İtalya
E) Ermenistan

 

12. Aşağıdakilerden hangisi ikili anlaşmalara bir örnektir?
A) Kars Antlaşması
B) Londra Konferansı
C) Moskova Antlaşması
D) Lozan Barış Antlaşması
E) Sevr Antlaşması

 

13. Kafkas cumhuriyetleri ile TBMM arasında yapılan Kars
Antlaşmasında;
– Ticaret, gümrük, sağlık ve güvenlik konusunda ortak önlemler alınması
– Telgraf ve demiryolu hattı yapılması kararlaştırılmıştır.
Buna göre Kars Antlaşması ile ilgili,

I. Ulaşım ve iletişimde birlik amaçlanmıştır.
II. Askeri ittifaka yönelmişlerdir.
III. Çok yönlü işbirliği amaçlanmıştır.
yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

1.B 2.B 3.E 4.C 5.D 6.A 7.C 8.A 9.D 10.E 11.A 12.C 13.B

Leave a Reply