Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi Çıkmış Sorular ve Cevapları

Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi Çıkmış Sorular ve Cevapları
1. İtalya, Trablusgarp’ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın  direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi’ndeki Adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada’yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.
Bu durumla ilgili olarak
I. İtalya Akdeniz’e egemen olmak istemektedir.
II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti’nin zor durumunu fırsat  olarak değerlendirmiştir.
III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
(2010 – YGS)

 

2. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anlaşma Devletlerinin baskısıyla Ermeni tehcirinde görevli Osmanlı memurlarının Yargılanması için divanı harp oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti  bu olağanüstü  mahkemelerde bağımsız yargıçların görev Alması için İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka  hükûmetlerinden bir komisyon kurulması isteğinde bulunmuş, ancak İngiltere ve Fransa’nın baskısıyla bu komisyon oluşturulamamıştır.
İngiltere ve Fransa’nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine dayandığı savunulamaz?
A) Osmanlı hukuk sistemini düzenleme
B) Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurma
C) Osmanlı Devleti’ndeki  Ermenilerin haklarını koruma
D) Mahkemelerden kendi istekleri  doğrultusunda karar aldırtma
E) Diğer Avrupa devletlerinin soruna müdahalesini  engelleme
(2011 – YGS)

 

 

3. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir.
Bu ilkelere göre,
I. bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması,
II. savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması,
III. her milletin kendi  kaderini kendisinin kararlaştırması
Önerilerinden hangilerinin, Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin, sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle Topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) Yalnız I
(2011 – YGS)

 

4. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağmen bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır.
Yalnız bu bilgiyle,
I. Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuştur.
II. Osmanlı padişahının Araplar üzerindeki nüfuzu azalmıştır.
III. Almanya Orta Doğu’ya egemen olmak istemiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız 
II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
(2010 – LYS)

 

5. Yunanlıların Anadolu’ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi gelişmelerinin Aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A) Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasına
B) İstanbul Hükûmetine halkın desteğinin azalmasına
C) Anadolu’da ulusal hareketin güçlenmesine
D) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükûmetine baskısının artmasına
E) Anadolu’da işgal edilen yerlerin genişlemesine
(2010 – YGS)

 

6. Mondros Ateşkes Anlaşması metninde Kilikya, Mezopotamya gibi sınırları belli olmayan bölge adları kullanılmıştır.
Anlaşma Devletlerinin yukarıdaki uygulamayla amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Mebuslar Meclisini kapatmak
B) İşgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi azaltmak
C) İstanbul Hükûmetiyle iş birliği yaptıklarını göstermek
D) Kendi aralarındaki sorunları gidermek
E) İşgaller karşısında halkın desteğini almak
(2011 – YGS)

 

7. Erzurum Kongresi’ni, İstanbul’da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı Aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme olarak değerlendirmiştir.
Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi’nin,
I. ulusal istencin egemen kılınması,
II. yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi,
III. Mebuslar Meclisi (Meclis- i Millî)’nin hemen toplanması ve merkezî hükûmetin aldığı kararları Meclisin denetimine sunması
Kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?
A) Yalnız
I B) Yalnız
II C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
(2010 – YGS)

 

8. Ahmet: Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesi “Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Canik (Samsun) sancağı birbirinden Ayrılmaz ve Osmanlı topluluğunun bir parçası olmak üzere bir bütün teşkil eder.” şeklindedir,demiştir. Onur da bu maddenin,
I. Arap,
II. Ermeni,
III. Rum
Azınlıklarının bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla konduğunu söylemiştir.
Onur, yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi Ahmet’e doğru bilgi vermiş olurdu?
A) Yalnız II
B) Yalnız 
III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) II ve III
(2011 – YGS

 

9.
I. Grup II. Grup
I. İstanbul Hükûmetinin halkın dinî duygularını kötüye kullanması  Anzavur – Ayaklanması
II. Anadolu’da bazı ailelerin gücü otoriteyi ellerine geçirip Millî Kongre Cemiyeti ve TBMM’nin emirlerine karşı gelmesi
III. Azınlıkların, bulundukları böl- gelerde bağımsız devlet kur mak istemesi – Delibaş Mehmet
IV. Bazı Kuvayımilliye birliklerinin Millî Mücadelede yeni orduya katılmak istememesi Demirci Mehmet Efe
V. Yapılan devrimlere karşı Ali Galip çıkılması Olayı
Yukarıda I. grupta verilenlerden hangileri II. Grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V
(2010 – YGS)

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılı sonuna kadar TBMM Hükûmetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden Biri değildir?
A) Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması
B) Kimi kesimlerin ulusal mücadeleyi dinsizlik olarak tanıtması
C) Azınlıkların bağımsız devlet kurmak için çalışması
D) Bazı bölgelerde Kuvayımilliyecilerin disiplinsiz davranması
E) Anlaşma Devletlerinin ulusal mücadeleyi engellemek istemesi
(2011 – YGS)

 

11. 7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerinin korumak için savaş sonuda mevcut sınırlarının değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa, Birinci Balkan Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken İkinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi geri almasını protesto etmiştir.
Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz?
A) Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı’nda yitirdikleri toprakların bir kısmını geri aldığının
B) İngiltere ve Rusya’nın ortak bir Balkan politikası olduğunun
C) Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika oluşturduğunun
D) Avusturya ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğinin düşündüklerinin
E) İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin genişlemesinde rahatsız olduklarının
(2012 – YGS)

 

12. 30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayımilliye’nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmi bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin vurguladığı savunulabilir?
A) Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını
B) Milli cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini
C) Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğinin
D) İstanbul Hükümetinin desteğinin amaçlandığını
E) Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini
(2012 – YGS)

 

13. Amasya Genelgesi’nin 6. maddesi “Askerî ve millî örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah ve cephanenin elden  çıkarılmaması, vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali bütün orduyu ilgilendirdiğinden vatanın hep birlikte savunulması” şeklindedir.
Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İş başındaki komutanların görevlerini terk etmemesine
B) Askerî ve sivil örgütlerin birlikte hareket etmesi gerektiğine
C) Temsilciler Kurulunun hükûmet gibi hareket ettiğine
D) Anlaşma Devletlerine cephe alındığına
E) İşgallere karşı direnileceğine
(2013 – YGS)

 

14. Daha önce Millî Mücadele’ye cephe olan İstanbul Hükûmeti, Ali Rıza Paşa’nın sadrazam olmasıyla Millî Mücadele taraftarlarıyla yakın ilişki içine girerek Amasya Görüşmelerinde bulunmuştur.
İstanbul Hükûmetinin tutum değişikliğine aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?
A) Millî Mücadele taraftarlarının giderek güçlenmesinin
B) Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kurulmasının
C) Doğu Cephesi’nin kapanmasının
D) Londra Konferansı’na TBMM Hükûmetinin de çağrılmasının
E) Anlaşma Devletlerinin baskısından kurtulmak istemesinin
(2013 – YGS)

1.D 2.A 3.C 4.C 5.A 6.B 7.D 8.E 9.B 10.A 11.B 12.E 13.C 14.A

 

 

 

Leave a Reply