Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşı Testleri ve Cevapları

Ders: İnkılap Tarihi
Konu: T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (KURTULUŞ SAVAŞI)
Soru Sayısı: 20
T.C. İNKILĂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (KURTULUŞ SAVAŞI)

Soru 1.    Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller ve azınlık faaliyetleri karşısında ülke genelinde Kuva-i Milliye hareketi oluşmuş, ancak Doğu Anadolu’da böyle bir oluşum ortaya çıkmamıştır.
Bu bölgede Kuva-i Milliye’nin kurulmamış olması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
A)      Bölgenin Amerikan manda yönetimine bırakılmasına
B)      Ermeni faaliyetlerinin yoğunlaşmasına
C)      Bölgede düzenli bir ordunun bulunmasına
D)      Bölgede ulusal bir liderin olmamasına
E)      Bölgede azınlık faaliyetlerinin olmamasına

Soru 2.   Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı “Ya İstiklâl, Ya ölüm” sözü ile Samsun’da başlatmıştır.
Bu söz Kurtuluş Savaşı’nın en çok hangi yönünü ortaya koyar?
A)      Tam bağımsızlık
B)      Ulusal
C)      Demokratik
D)      Bölgesel
E)      Genel

Soru 3.    Kurtuluş Savaşı’nda ulusal birliği sağlamak amacıyla atılan ilk önemli adım olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)      Erzurum Kongresi
B)      Sivas Kongresi
C)      TBMM’nin açılması
D)      Amasya Genelgesi
E)      Misak-ı Milli

 

Soru 4.   Aşağıdaki Erzurum Kongresi kararlarından hangisi Misak-ı Milli kararlarına hükmetmiştir?
A)      Ulusal meclis hemen toplanmalıdır.
B)      Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
C)      Manda ve himaye kabul edilemez.
D)      Geçici bir hükümet kurulacaktır.
E)      Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. 

Soru 5.   Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen benimsenmiş, ancak bu kararlarda geçen Doğu Anadolu ifadesi yerine yurdun tümü şeklinde değiştirilmiştir.
Bu durum Sivas Kongresi’ne aşağıdaki özelliklerden en çok hangisini katmıştır?
A)      Bölgesel
B)      Ulusal
C)      Kararlı
D)      Demokratik
E)      Baskıcı

 

Soru 6.   Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde gerçekleşen:
I- Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
II- Sivas Kongresi’nin toplanması
III- TBMM’nin açılması
Gelişmelerinden hangilerinde mücadele bütünlüğü sağlama girişimi vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

Soru 7.   Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında Amasya Görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde Mebuslar Meclisinin toplanmasına karar verilmiştir.
Buna göre;
I- İki yönetimin ortak karar aldığı
II- Halk iradesinin ortaya çıkarılmak istendiği
III- Temsil Heyeti’nin hukuken tanındığı
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

Soru 8.   Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 yılında Ankara’yı kendisine merkez olarak seçmiştir.
Ankara’nın merkez seçilmesinde;
I- Doğu Cephesine yakınlığı
II- Batı Cephesine yakınlığı
III- Güvenilir bir konumda bulunması
özelliklerinden hangilerine sahip olması etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

Soru 9.   Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması için seçimler yapılmış ve bu seçimlere İtilâf Devletleri müdahale etmemiştir.
İtilâf Devletleri bu seçimlere müdahale etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)      İstanbul’da toplanacak meclisin kendilerine zarar vermeyeceği düşüncesi
B)      Seçimlerin Kanun-i Esasi’ye uygun olması
C)      Azınlıkların seçimlere katılma hakkının olmaması
D)      İki turlu seçim sisteminin uygulanması
E)      İtilâf Devletleri arasında birliğin bozulması

Soru 10.   İtilâf Devletleri 16 Mart 1920 yılında İstanbul’u resmen işgal edip Mebuslar Meclisi’ni dağıttıkları halde padişaha dokunmamışlardır.
Bu durum:
I- Ulusal iradeyi istemedikleri
II- Padişahı çıkarları doğrultusunda kullanmak istedikleri
III- Temsil Heyeti ile ilişkileri devam ettirmek .istedikleri
Yargılarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 11.    Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin kapatılması üzerine Anadolu’ya geçen meclis üyeleri TBMM’ye katılmışlardır.
Bu üyelerin TBMM’ye kabul edilmeleri, TBMM’nin aşağıdaki hangi özelliğine dayanmaktadır?
A)      Meclis başkanı, hükümetinde başkanıdır.
B)      Vatanın geleceğini ulusal idare belirleyecektir.
C)      Yasama ve yürütme gücü TBMM’nindir.
D)      Meclis yürütme yetkisini hükümet eliyle kullanır.
E)      Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

 

Soru 12.    Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’yi ulusun tek temsilcisi haline getirmek için başvurulan yol aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Düzenli ordunun kurulması
B)      Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
C)      İstiklâl mahkemelerinin kurulması
D)      Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E)      Kabine sisteminin benimsenmesi

 

Soru 13.   TBMM’ye karşı düzenlenen ayaklanmalara karşı, Hıyanet-i Vataniye Kanunu Kabul edilmiş ve İstiklâl mahkemeleri kurulmuştur. Mahkemelerin üyeleri milletvekillerinden oluşmuştur.
Bu bilgiye dayanarak;
I- TBMM yasama gücünü kullanmıştır.
II- Yargı görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.
III- Meclis otoritesinin kurulması amaçlanmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 

Soru 14.    Aşağıdaki devletlerden hangisi Sevr Barış Antlaşması’na göre Anadolu’dan toprak almamıştır?
A) Rusya
B) Fransa
C) Yunanistan
D) İngiltere
E) İtalya

 

Soru 15.   Düşmanı oyalamak, işgallere karşı kendi bölgelerini korumak amacıyla ortaya çıkan Kuva-i Milliye’nin  yetersiz kalması üzerine TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine karşı düzenli orduyu kurmuştur?
A) Fransa
B) Rusya
C) İngiltere
D) ABD
E) Yunanistan

 

Soru 16.   Yunan saldırıları üzerine İnönü Muharebeleri yapılmış, TBMM Ordusu bu saldırıya başarıyla karşı koymuştur.Buna Göre, İnönü Muharebeleri aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapılmıştır?
A)      Düşmanın elindeki esirleri kurtarmaya
B)      Batı Cephesi Savaşlarına son vermeye
C)      Yunanlıların daha fazla ilerlemesini engellemeye
D)      İstanbul Hükümeti ile anlaşma sağlamaya
E)      Düzenli ordunun başarısını kanıtlamaya

 

Soru 17.    Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında imzalanan, Moskova Antlaşmasının “iki taraftan birinin kabul etmediği bir antlaşmayı, diğeri de kabul etmeyecek” maddesi iki devletin hangi alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşır?
A) Askeri
B) Siyasal
C) Sosyal
D) Kültürel
E) Ekonomik

 

Soru 18.   TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu Batı Cephesinde Yunanlılara karşı kesin zaferini aşağıdaki savaşların aşağıdaki savaşların hangisiyle kazanmıştır?
A)      I. İnönü Savaşı
B)      II. İnönü Savaşı
C)      Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D)      Sakarya Meydan Muharebesi
E)      Büyük Taarruz

 

Soru 19.    Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmadığı halde, Lozan Barış görüşmelerine katılmaya çalışmıştır.        Bu bilgiye dayanarak;
I- Türk tarafı arasındaki ikilik yaratılmak istenmiştir
II- Saltanatın kaldırılması gündeme gelmiştir
III- Kurtuluş Savaşı kesinlikle sona ermiştir  Yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 

Soru 20.   Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi yeni Türk Devletinin egemenlik hakkını zedeler niteliktedir?
A)      Boğazlar başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek
B)      Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir
C)      Osmanlı borçları Osmanlıdan ayrılan milletler arasında paylaşılacak
D)      İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları Yunanistan’a verilecek
E)      Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak
C
A
D
E
B
E
E
D
A
C
B
B
D
A
E
C
B
E
C
A

Leave a Reply