Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler 12 Soruluk Test ve Cevapları

Kurtuluş Savaşında Cepheler 12 Soruluk Test ve Cevapları
1. TBMM, Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa’ya ………….ünvanı ile askeri rütbelerin en büyüğü olan ………….. rütbesini verdi.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Gazi – Mareşal
B) Mareşal – Gazi
C) Gazi – Başkomutan
D) Mareşal – Başkomutan
E) Gazi – Müfettiş

 

2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra İtalya, Anadolu’da işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmiştir?
A) Birinci İnönü Savaşı
B) Kütahya-Eskişehir Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Büyük Taarruz
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

 

3.
I. Büyük Millet Meclisi Hükümeti Afganistan’ın tam bağımsızlığını tanımıştır.
II. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri tüm imkanlarıyla yardım edecektir.
III. Büyük Millet Meclisi Hükümeti Afganistan’a kültürel açıdan yardım etmeyi subay ve öğretmen göndermeyi
garanti etmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri, 1 Mart 1921 tarihli Türk- Afgan Dostluk Antlaşması’nda yer almıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir – Kütahya Savaşının sonuçları arasında sayılamaz?
A) İngilizler tarafından ateşkes teklifinin yapılması
B) Meclis’in Kayseri’ye taşınmasının gündeme gelmesi
C) Kuvayımilliye’ye geri dönülmesi tartışmalarının yapılması
D) Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
E) Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutan olarak ordunun başına getirilmesi

 

5. “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden talihini de yendiniz.”
Mustafa Kemal Paşa, yukarıda belirtilen sözünü aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında söylemiştir?
A) Gediz Muharebesi
B) İkinci İnönü Savaşı
C) Çanakkale Savaşları
D) Sakarya Meydan Savaşı
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

 

blank

 

6.
I. İtalya
II. Fransa
III. İngiltere
IV. Yunanistan
V. TBMM Hükümeti
Yukarıdakilerden hangisi Mudanya Mütarekesi görüşmelerine katılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 

7.
I. İtilaf Devletleri Misakımilli’yi tanıyacak
II. İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti’ne bırakılacak
III. Yunanlılar 15 gün içerisinde Meriç Nehri sınır olmak üzere Doğu Trakya’yı boşaltacak
Yukarıdakilerden hangisi 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri arasında yer
almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

8. 23 Şubat – 12 Mart 1921 tarihlerinde düzenlenen Londra Konferansı’nda TBMM Hükümetinin istekleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Misakımilli esaslarının kabulü
C) İzmir’in boşaltılarak Türkiye’ye verilmesi
D) İstanbul’un yönetiminin TBMM’ye bırakılması
E) Kıyılarımızı savunacak deniz kuvvetine sahip olma hakkının tanınması

 

9.
I. İstiklal Marşının kabulü
II. Maarif Kongresi’nin toplanması
III. Batı Anadolu’nun Yunanlılardan temizlenmesi
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, I, III
D) II, III, I
E) III, I, II

 

10.
I. Kapitülasyonların devam ettirilmesi
II. İzmir’in boşaltılarak Türkiye’ye verilmesi
III. Sevr Antlaşması’nın küçük değişikliklerle Büyük
Millet Meclisi’ne kabul ettirilmesi
Yukarıdakilerden hangilerinin Londra Konferansı’nda Anlaşma Devletleri tarafından savunulduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

11. TBMM Hükümeti, 3 Aralık 1920 tarihli Gümrü Antlaşması’nı aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır?
A) Fransızlar
B) İngilizler
C) Ruslar
D) Gürcüler
E) Ermeniler

 

12.
I. Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanması
II. Türkiye’nin Doğu sınırının kesinlik kazanması
III. Batum’un Türkiye’ye bırakılması
Yukarıdakilerden hangisi Kars Antlaşması’nın özellikleri arasında sayılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

1.A 2.C 3.E 4.A 5.B 6.D 7.A 8.D 9.A 10.D 11.E 12.B

Leave a Reply