Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler 12 Soruluk Test ve Cevapları

Kurtuluş Savaşında Cepheler 12 Soruluk Test ve Cevapları
1. Yunan ordularının Eskişehir – Kütahya Savaşlarını kazanmasından sonra tekrar saldırıya geçmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM’ye Sevr Antlaşması’nın kabul ettirilmek istenmesi
B) Türk ordusunun savunmaya çekilmesi
C) Anadolu’daki azınlıkların devlet kurmaya çalışması
D) Rusya’nın TBMM’yi desteklemesi
E) TBMM’nin Ankara’dan Kayseri’ye taşınması

 

2. Kasım 1920’de Yunanistan’da Cumhuriyetçi ve Kralcı çekişmesi, yapılan seçimlerde Kralcıların kazanmasıyla sonuçlanmıştır. Ülke içinde farklı politikalar izleyen iki kesim, dış politikada ise Anadolu’da işgalin sürdürülmesi ve kalıcılığın sağlanması yönünde idi.
Buna göre; Yunanistan’da Kasım 1920 yılı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anadolu konusunda aynı görüşe sahip oldukları
B) İç çatışmalarla yıkılışa doğru gittikleri
C) Anadolu işgalinin barışı sağlayacağı
D) Rusya ile aynı politikada oldukları
E) Cumhuriyetçi ve kralcıların başarısız olduğu

 

3. Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Kanunu’nun kendisine tanıdığı yasa yapma yetkisini kullanarak, Tekalifimilliye
Emirlerini yayınlamış ve halkın elindeki ihtiyaç maddelerinin yüzde kırkına ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için el konulacağını bildirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu yolla,
I. Ordunun güçlendirilmesi
II. Ordunun siyasetten ayrılması
III. Kuvayımilliye’nin kaldırılması
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

4. İtilaf Devletleri’nin TBMM’yi Londra Konferansı’na çağırmasında;
I. TBMM’nin I. İnönü savaşını kazanması
II. TBMM’nin Çerkez Ethem isyanını bastırması
III. TBMM’nin saltanatı kaldırması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

5. Eskişehir – Kütahya Muharebeleri’nin kaybedilmesi ile Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Böylece tüm yetkiler M. Kemal Paşa’da toplanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Paşa’nın yargı yetkisini kullandığının göstergesidir?
A) Tekalif-i Milliye emirlerinin çıkarılması
B) İstiklal mahkemelerinin kurulması
C) Tekalif-i Milliye komisyonlarının kurulması
D) 40 yaşına kadar olan erkeklerin silah altına alınması
E) Halkın elindeki silah ve cephanenin alınması

 

6. Rusya, Türk Kurtuluş Savaşını desteklerken Batı ile yakın ilişki kurmamızı istememiştir.
Bu durum;
I. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’nı protesto etmiştir.
II. Kendisi de Batı’ya yaklaşmıştır.
III. Birinci İnönü savaşında Yunanistan’ı desteklemiştir.
yargılarından hangisini destekler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

 7. I. İnönü Savaşından sonra toplanan Londra Konferansına İngilizler İstanbul Hükümetini çağırmış, Ankara’dan da delege gelebileceğini söylemişlerdir. TBMM bu duruma sert tepki gösterince İtalyanlar ve Fransızların desteğiyle TBMM doğrudan çağrılmıştır.
İngiltere’nin bu tutumuyla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
B) Savaşı bir an önce bitirmek
C) Türkler arasında ikilik çıkartarak temsil problemi oluşturmak
D) Sevr Antlaşması hükümlerini kabul ettirmek
E) Anadolu’daki işgallerin haklılığını duyurmak

 

8. Bir savaş sırasında ordunun, geriye doğru ve düşmandan uzaklaşması hareketine “çekilme” denir.
Buna göre Türk tarihinde görülen;
I. Suriye – Filistin
II. Çanakkale
III. Kütahya – Eskişehir
savaşlarından hangilerinde geri çekilme hareketi yapılarak Türk ordusunun kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 

9. I. Birinci İnönü
II. İkinci İnönü
III. Eskişehir – Kütahya
IV. Sakarya
Yukarıdaki savaşlardan hangisi ya da hangilerinin TBMM’nin otoritesini artırdığı savunulamaz?
A) I ve II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve IV
E) II, III ve IV

10. M. Kemal Atatürk; “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz” sözüyle;
I. Bölgesel kurtuluşu düşünmediği
II. Tam bağımsızlığı istediği
III. Anadolu’daki işgalleri sona erdirmek istediği
durumlarından hangisini vugulamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

11. I. İsmet Paşa Generalliğe yükseltildi.
II. TBMM Londra Konferansına davet edildi.
III. Askere alım kolaylaştı.
IV. Teşkilatıesasiye hazırlandı.
Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın askeri sonuçları arasında gösterilemez?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) I ve II

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A) Kuvayımilliye’ye dönülmek istenmesi
B) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
C) Türk ordularının savunmadan taarruza geçmesi
D) Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” ünvanı verilmesi
E) Fransa’nın Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi

21.A 2.A 3.A 4.D 5.B 6.A 7.C 8.E 9.B 10.E 11.D 12.A

Leave a Reply