Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler 16 soruluk Test ve Cevapları

Kurtuluş Savaşında Cepheler 16 soruluk Test ve Cevapları
1. Fransızların Anadolu’yu boşaltmalarını geciktiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) Kütahya – Eskişehir Savaşı
E) Büyük Taarruz

 

2. İtilaf Devletleri Londra Konferasında ikilik çıkarmak için hem İstanbul hükümetinden hem de TBMMden temsilci davet etmiştir. Lozan Antlaşması’nda ise çıkabilecek ikiliği önlemek için TBMM hangi önlemi almıştır?
A) Halifeliği kaldırmıştır.
B) Saltanatı kaldırmıştır.
C) Cumhuriyeti ilan etmiştir.
D) İstanbul hükümetini protesto etmiştir.
E) Lozan’a siyasi etkinliği olan İsmet Paşa’yı göndermiştir.

 

3. Milli Mücadele döneminde meydana gelen;
I. Londra Konferansı
II. Lozan Antlaşması
III. San – Remo Konferansı
olaylardan hangilerinde hem Osmanlı hem de TBMM aynı anda bulunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

4.I. TBMM ile Yunanistan arasındaki savaş sona erecektir.
II. Yunanlılar 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacaktır.
III. İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM’nin idaresine  bırakılacaktır.
Yukarıdakilerden hangileri Mudanya Mütarekesi’nde yer almıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

5. Kurtuluş Savaşı’nda Tekalifimilliye’den tam olarak hangi savaşta faydalanılmıştır?
A) Sakarya Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D) Eskişehir – Kütahya Savaşları
E) I. İnönü Muharebesi

 

6. 1878 Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu kesin olarak aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile çözümlenmiştir?
A) Mondros Ateşkes Anlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

7. Moskova Antlaşması Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Rus ve Türk yetkililer arasında imza edilmiş ve Sovyet Rusya TBMM’nin ilan ettiği Misakımilli’yi tanımıştır.
Buna göre Rus hükümeti ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Osmanlı yönetimini yok saymıştır.
B) TBMM ile siyasi ilişkiler kurmuştur.
C) Boğazların yönetiminde etkin olmuştur.
D) Sevr Antlaşmasını tanımamıştır.
E) Kapitülasyonları kaldırmıştır.

 

8. TBMM’nin I. İnönü Savaşını kazanmasıyla;
I. İstiklal Marşı kabul edilmiştir.
II. Teşkilatıesasiye ilan edilmiştir.
III. Çerkez Ethem isyanı bastırılmıştır.
gelişmelerinden hangileri TBMM’nin iç politikada etkinliğini artırdığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

9. Mustafa Kemal Paşa, “…Düşmanı yüzde yüz yeneceğimize olan inanç ve güvenimi yüksek kurulunuza, millet ve dünya kamuoyuna karşı ilan ederim.” demiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözünün gerçekleştiğine,
I. Eskişehir – Kütahya Savaşı,
II. Sakarya Meydan Muharebesi,
III. Başkomutanlık Meydan Muharebesi,
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

10. I. Yasama ve Yürütme’nin TBMM’ye ait olması
II. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması
III. Teşkilatıesasiye’nin hazırlanması
Yukarıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında yeni devlet düzenine geçilmesini kolaylaştıran
faktörlerden biri değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Yalnız III
E) II ve III

11. Gümrü Antlaşması’nın; “Berlin Antlaşması ile kaybedilen Kars, Iğdır, Sarıkamış çevresi ile Ardahan’ın bir bölümü
TBMM’ye bırakılacaktır.” maddesine bakılarak;
I. TBMM Hükümeti resmen tanınmıştır.
II. TBMM Hükümeti antlaşmadan kârlı ayrılmıştır.
III. Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhası sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

12. İtilaf Devletleri’nin TBMM ile İstanbul Hükümetini Lozan görüşmelerine birlikte davet etmesi;
I. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Birinci TBMM’nin oluşturulması
gelişmelerinden hangisine neden olmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

13. 23 Şubat 1921’de Londra Konferansı’nın toplanmasında etkili olan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) I. İnönü Savaşı’nı Türk ordusunun kazanması
B) Fransızların Güneydoğu Anadolu’da büyük bir direnişle karşılaşması
C) İtalyanların Anadolu’dan çekilme kararı alması
D) Yunan ordusunun toparlanmak için vakit kazanmak istemeleri
E) TBMM’nin gücünün artması

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Moskova Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Sovyet Rusya’dan yardım alınması
B) Misakımilli’den ilk tavizin verilmesi
C) Sovyet Rusya ile kapitülasyonların kaldırılması
D) TBMM’nin, güney sınırını güvenlik altına alması
E) Osmanlı Devleti’nin Çarlık Rusyası ile imzaladığı antlaşmaların geçersiz sayılması

 

15. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşlardan hangisinde ilk kez başkomutanlık yapmıştır?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Büyük Taarruz
E) Eskişehir – Kütahya Savaşı

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında Eskişehir – Kütahya Muharebeleri’nin sonuçlarından değildir?
A) Ordumuzun Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesi
B) Kuvayımilliye birliklerinin ortadan kaldırılması
C) Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi
D) Tekalifimilliye Emirlerinin çıkarılması
E) TBMM’de şiddetli tartışmaların yaşanması

1.D 2.B 3.A 4.E 5.C 6.B 7.C 8.E 9.E 10.B 11.D 12.E 13.C 14.D 15.C 16.B

Leave a Reply