Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler Konu Tarama Testleri 2

Ders: İnkılap Tarihi Konu: Kurtuluş Savaşında Cepheler Soru Sayısı: 15
İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK   (KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER-2)
Soru 1.
I.      Birinci İnönü
II.   İkinci İnönü
III. Kütahya – Eskişehir
IV. Sakarya
V.    Büyük taarruz
Yukarıdaki savaşlardan sonucu ve niteliği farklı olanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A)  I ve II
B)  I ve V
C)  II ve V
D)  III ve IV
E)  III ve V

 

Soru 2.
I.      Gümrü antlaşması
II.   Türk – Afgan Dostluk Antlaşması
III. Ukrayna Dostluk antlaşması
IV. Ankara Antlaşması
Yukarıda verilen antlaşmalardan hangileri sınır tesbiti ile ilgili konuları içermektedir?
A)  I ve II
B)  I ve III
C)  I ve IV
D)  II ve III
E)  III ve IV

Soru 3.  Birinci İnönü Muhaberesi kazanılınca TBMM’nin kendine olan güveni artmış. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu      ( ilk anayasa ) ve İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)Yeni bir devletin kuruluşundaki gelişmelerin
B)Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin
C)Milli birlik ve beraberlik için milli marşın öneminin
D)Yeni bir rejime geçildiğinin
E)Türk halkının milli davaya olan bağlılığının

         

Soru 4.  Birinci İnönü Zaferi’nden sonra kuruluşları yeni olan iki devletin müşterek düşmanlara karşı ortak hareket etme isteği aşağıdaki sonuçlardan hangisini getirmiştir?
A)      Gümrü Antlaşması
B)      Kars Antlaşması
C)      Ankara Antlaşması
D)      Moskova Antlaşması
E)      Uşi Antlaşması

Soru 5.  Batı Cephesi’nde Birinci İnönü savaşı ile başlayıp Sakarya ile son bulan Yunan saldırılarının temel siyasi amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      İstanbul Hükümeti’nin desteğini sağlamak.
B)      Sevr Antlaşması’nı TBMM Hükümetine zorla kabul ettirmek
C)      Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma
D)      Bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmak
E)      İşgalci güçlerin desteğini almak

  

Soru 6.  Sakarya Zaferi’nden sonra;
I.      İtalya’nın topraklarımızı boşaltması
II.    Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik verilmesi
III. Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
Bu gelişmelerden hangileri İngiltere’nin politik ve askeri yalnızlığa düşmesine sebep olmuştur?
A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  Yalnız III
D)  I ve II
E)  I ve III

Soru 7.  İtilaf Devletleri, Kurtuluş Savaşımız devam ederken, kimi zaman TBMM’ne barış önerilerinde bulunmuşlardır.
Bu sayede ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Sevr Antlaşması’nı hafifleterek uygulayabilmek.
B)      Emperyalist emellerinden vazgeçtiklerini duyurmak
C)      Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak
D)      Halifenin gücünden yararlanmak
E)      Türk milletinin desteğini kazanmak

Soru 8.  Sakarya Zaferi’nden sonra görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yunan ordusunun taarruz gücünü kaybettiğinin kesin kanıtıdır?
A)      İtilâf Devletleri’nin Türk ve Yunan taraflarına ateşkes önermeleri
B)      Ruslar ile Kars Antlaşması’nın imzalanması
C)      Yunan ordusunun Türk ordusu karşısında savunma hattı oluşturması
D)      TBMM’nin Doğu Cephesi’ndeki ordularının batıya kaydırılması
E)      İngiltere’nin Yunan ordusuna destek vermesi

 

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisinde I. Olay II. Olaya sebep olmamıştır?
A)      I. İnönü Muharebesi – Londra Konferansı’nın toplanması
B)      II. İnönü Muharebesi – Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması
C)      Ermeniler ile savaş – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
D)      Kütahya – Eskişehir Muharebeleri – Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
E)      Sakarya Savaşı – Ankara Antlaşması’nın imzalanması

Soru 10.  Kurtuluş Savaşı sürecinde TBMM, diplomatik alanda daha çok İngiltere ve Fransa ile uğraşmış, cephelerde ise en çok Yunanistan ile savaşılmıştır.        Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)      İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması
B)      TBMM’nin Osmanlı yönetimi ile uzlaşamaması
C)      Osmanlı Devleti’nin eski İngiliz ve Fransa dostluğuna güvenmeleri
D)      İngiltere ve Fransa’nın siyasi çıkarlarında Yunanistan’ı kullanmaları
E)      Sovyet Rusya’nın TBMM yanlısı politika izlemeleri

 

Soru 11.  Mudanya Ateşkes Antlaşması ile “İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM Hükümeti’ne bırakılacaktır” kararı alınmıştır.
Bu karar ile Osmanlı Hükümeti’nin hangi alandaki varlığı sona ermiştir
A)      Fiili alandaki
B)      Kültürel alandaki
C)      Dinsel alandaki
D)      Sosyal alandaki
E)      Hukuki alandaki

Soru 12.  “Osmanlı saltanatı resmen sona erdi” ifadesini kullanan bir tarihçi bu sözü aşağıdaki olaylardan hangisinden önce kullanmış olabilir?
A)      Mudanya Mutarekesi’nden
B)      Londra Konferansı’ndan
C)      Misak-ı Milli’nin ilanından
D)      Düzenli ordunun kurulmasından
E)      Lozan Konferansı’ndan

 

Soru 13.   . Sömürge altında bulunan devletlere örnek olmuştur. Mondros Ateşkes antlaşması ve Sevr Antlaşması’nın gerçekleşmesini engellemiştir.   Yukarıdaki sonuçlara hangi anlaşma ile ulaşılmıştır?
A)  Lozan
B)  Moskova
C)  Gümrü
D)  Mudanya Ateşkes
E)  Ankara

 

Soru 14.
Lozan Barış Antlaşması’nda
I.    Duyun-u Umumiye kaldırılacaktır.(Genel Borçlar İdaresi)
II.  Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak.
III.  Karaağaç Yunanistan’dan savaş tazminatı olarak geri alınacaktır.
IV. Boğazlar başkanı Türk olan uluslararası  bir komisyon tarafından yönetilecektir.
Alınan bu kararladan hangileri yeni Türk Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını pekiştirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) III ve IV

                        

Soru 15.  Lozan Konferansı’nda görüşülen bazı sorunlar şunlardır;
I.        Kapitülasyonların kaldırılması
II.      Boğazlar sorunu
III.   Osmanlı borçları
IV.    Musul sorunu
V.      Nüfus mübadelesi
Bu sorunlardan hangilerinin İtilaf Devletleri’nin genelini ilgilendirdiğini söyleyemeyiz?
A)  I ve II
B)  I ve III
C)  II ve V
D)  IV ve V
E)  III ve IV
CEVAP ANAHTARI
E
C
A
D
B
E
A
C
B
D
E
E
A
C
D

Leave a Reply