Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler Test Soruları 12 Soru ve Cevapları

Kurtuluş Savaşında Cepheler Test Soruları 12 Soru ve Cevapları

1. Batı Cephesi’nde yeni oluşturulan düzenli birliklerimizin kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Savaşı
B) Kütahya – Eskişehir Savaşları
C) II. İnönü Savaşı
D) Sakarya Meydan Savaşı
E) Başkomutanlık Meydan Savaşı
2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele dönemine ait gelişmeler arasında yer almaz?
A) Temsil Heyeti’nin kurulması
B) İşgallere karşı protesto mitinglerinin yapılması
C) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesinin belirlenmesi
D) Milli ve bölgesel kongrelerin toplanması
E) Kafkas cephesinin açılması

3. 5 Ağustos 1921’de TBMM’nin aldığı kararla Başkomutanlık yasası çıkarılmış, yasama ve yürütme yetkileri üç aylığına Mustafa Kemal Paşa’ya devredilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yasama yetkisi kullandığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Başkomutan olarak Sakarya Meydan Savaşı’na katılması
B) Tekalifimilliye Emirleri’ni çıkarması
C) İstanbul Hükümeti ile görüşmeler yapması
D) Londra Konferansı’na temsilci göndermesi
E) Temsil Heyeti’ni kurması

4. TBMM ile Sovyet Rusya’nın;
I. siyasi yalnızlık içerisinde olmaları,
II. Sovyet Rusya’nın kendi rejimini Türkiye’ye yaymak istemesi,
III. TBMM’nin askeri yardıma ihtiyaç duyması
durumlarından hangileri yakınlaşmalarının nedenleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

5. İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na hem TBMM’yi, hem de İstanbul Hükümeti’ni birlikte çağırmışlardır.
İtilaf Devletleri’nin bundaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM’yi tanımak
B) TBMM’nin isteklerini kabul etmek
C) İki taraf arasındaki görüş ayrılığından faydalanmak
D) Kurtuluş Savaşını kısa sürede bitirmek
E) Halifeliğin dini ve siyasi gücünden faydalanmak

6. I. TBMM’ni tanıyan ilk devlet
II. TBMM’ni tanıyan ilk Müslüman devlet
III. TBMM’ni tanıyan ilk Avrupalı büyük devlet
IV. TBMM’ni tanıyan ilk İtilaf Devleti
Yukarıda verilen bilgileri göre, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
I II III IV
A) Ermenistan Rusya Fransa Afganistan
B) Rusya Ermenistan İngiltere ABD
C) Ermenistan Afganistan Rusya Fransa
D) İtalya Afganistan Fransa Rusya
E) İngiltere Afganistan Rusya İtalya

7. Aşağıdakilerden hangisinin TBMM’nin otoritesini artırdığı söylenemez?
A) Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
B) Teşkilatıesasiye’nin Kabulü
C) Ağnam Vergisi Kanunu
D) Mecliste fikir ayrılıklarının olması
E) Başkomutanlık Kanunu

8. Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) TBMM’nin ilk askeri ve diplomatik başarısıdır.
B) Sevr’in geçersizliği fiilen kanıtlanmıştır.
C) Misakımilli kısmen gerçekleştirilmiştir.
D) TBMM, İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmıştır.
E) Doğu sınırımızın bir bölümü belirlenmiştir.

9. – Subaylar Savaşı olarak bilinir.
– Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallık rütbesi verilmiştir.
– Bu savaşta Mustafa Kemal “Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.” sözünü söylemiştir.
Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakarya
B) I. İnönü
C) Kütahya-Eskişehir
D) II. İnönü
E) Büyük Taarruz

10. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
B) Ukrayna ile dostluk antlaşmasının imzalanması
C) Mustafa Kemal Paşa’ya Gazilik unvanının verilmesi
D) TBMM’nin otoritesinin artması
E) Tekalifimilliye Emirleri’nin yayınlanması

11. Mustafa Kemal, Lozan Barış Antlaşması için; “Türk Milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve ….. …….. ile tamamlandığı zannedilmiş, büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir vesikadır.” demiştir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sevr Antlaşması
B) Bükreş Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Karlofça Antlaşması
E) Atina Antlaşması

12. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A) Fransa ile Ankara Antlaşması
B) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması
C) İngiltere ile esir değişimi antlaşması
D) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması
E) Ukrayna ile dostluk antlaşması
1.A 2.E 3.B 4.E 5.C 6.C 7.D 8.D 9.A 10.E 11.A 12.D

Leave a Reply