Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler Testleri ve Cevapları

Ders: İnkılap Tarihi   Konu: Kurtuluş Savaşında Cepheler Testleri ve Cevapları Soru Sayısı: 20
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK  (KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER-1)
Soru1.  1.Yunanistan’ın İzmir’i işgal etmesi üzerine Kuvayi Milliye ortaya çıkmıştır.Fakat bu kuvvetler Yunan ordusunu Batı Anadolu’dan atamayınca düzenli ordu kurulmuştur.
Bu bilgilere bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?
A)    I.İnönü savası batı cephesinde düzenli  ordunun ilk savaşıdır.
B)      Kuvayi Milliye ilk olarak batı cephesinde ortaya çıkmıştır.
C)      Düzenli orduya karşı isyanlar çıkmıştır.
D)      Düzenli ordunun kurulma nedeni Kuvayi Milliye’nin başarısız olmasıdır.
E)      İtilaf devletleri İzmir’i işgal eden Yunanistan’ı desteklemişlerdir.

 

Soru2.   Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?
A)    TBMM Hükümeti gücünü artırmıştır.
B)      Türk halkının morali yükselmiştir.
C)      İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlemiştir.
D)      Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması   yapılmıştır.
E)      İngilizlerle Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmıştır.

 

Soru3.  Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?
A)    Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiştir.
B)      Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir.
C)      Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması yapılmıştır.
D)      Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır.
E)      Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmıştır.

 

Soru 4.  Aşağıda verilen savaşların hangisinin sonucunda Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır?
A)  Eskişehir-Kütahya
B)  Sakarya Savaşı
C)  II.İnönü Savaşı
D)  I.İnönü Savaşı
E)  Büyük Taarruz

 

Soru 5.   Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ülkede birlik ve beraberliği güçlendirip Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılımı artırdığı savunulabilir?
A)    Kuvayi Milliye’nin Adana da Fransızlara karşı başarıyla mücadele etmesi
B)      İstanbul’un resmen işgal edilmesi
C)      Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin İngilizler tarafından dağıtılmas
D)      İstanbul Hükümeti’nin Amasya Protokolleriyle Kuvayi Milliye’yi tanıması
E)      İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal’i tutuklatmak için karar alması

 

 

Soru 6.   Milli Mücadele döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hü­kümeti’nin birlikte katılması
II. Osmanlı Hükümeti varken TBMM’nin yeni bir hükümet kurması
III. TBMM’nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığın­da bir heyeti Moskova’ya göndermesi
Bunlardan hangileri “Türk Devleti yalnız TBMM tara­fından temsil olunur.” ilkesi doğrultusundaki gelişmeler­den biri değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

Soru 7.   İki devletin yaptığı antlaşmada “Her devlet kendi gelece­ğine kendisi karar verecek.” ilkesi kabul edilmiştir. Bu devletlerle ilgili olarak,
I.   Laik devlet anlayışını benimsemişlerdir.
II.  Birbirlerinin yönetimlerine saygı duymuşlardır.
III. Bağımsızlıklarına saygı duymuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

Soru 8.   Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı’nda Afganistan ve Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında paktlar oluşturma yö­nünde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucunda bazı antlaşmalar imzalanmıştır.
Sovyet Rusya’nın bu tutumu,
I.   Uluslararası ilişkilerde etkili olmak istemektedir.
II.  Türkiye’yi tanıyan devlet sayısını sınırlamaya çalışmaktadır.
III. Anlaşma Devletleri ile yakınlaşmak istemektedir.
hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 

Soru 9.   Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa’nın müttefiki olan İngiltere’yi tedirgin etmiştir.
İngiltere’nin bu tedirginliğinin nedeni,
I.   Yeni Türk Devleti’nin daha güçlü hale gelmiştir.
 II.  Anlaşmazlıklar çok uluslu toplantılarda çözülmüştür.
 III. Demokratik rejimler tehlikeye düşmüştür.
sonuçlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

 

Soru 10.   Anlaşma Devletleri Sakarya Savaşından sonra, 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan’a verdikleri ateşkes önerisinde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
–  Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlen­dirmesinin engellenmesi
–  Müttefikler arasından seçilen bir komisyonun Türk ordusunu ve as­keri durumunu denetlemesi
Bu hükümlere bakarak Anlaşma devletleri için,
I.   Yunan ordusuna zaman kazandırmaya çalışmıştır.
II.  Yunanistan’ı gözetmişlerdir.
III. Türk ordusunun güçlenmesini engellemeye çalışmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 

Soru 11.   Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki mad­delerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir?
A)    İstanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi Hükümeti yönetimine bırakılacaktır.
B)      Doğu Trakya’nın devir teslim işi hilaf Devletleri’nin me­murları aracılığıyla otuz gün içinde yapılacaktır.
C)      Lozan Konferansı’nın bilimine kadar Türkler Doğu Trak­ya’da sekiz bin asker bulunduracaktır.
D)      Doğu Trakya’da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terk edi­lecektir.
E)      İtilaf Devletleri’nin kuvvetleri Lozan Antlaşması’na ka­dar İstanbul’da kalacaktır.

Soru 12.   . İtilaf Devletleri’nin, Lozan Konferansı’na, İstanbul Hükümeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM’nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Saltanatı kaldırma
B)   Cumhuriyet yönetimini kurma
C)   Hilafeti kaldırma
D)   Vahdettin’i vatan haini ilan etme
E)   Lozan görüşmelerini yarıda bırakma

 

Soru 13.   Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
l.   Laikliğin kabul edilmesi
II.  Saltanatın kaldırılması
III.  Halifeliğin kaldırılması
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması
 Bu gelişmelerden hangileri “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ilkesi ile doğrudan ilişkili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve IV
E) II ve IV

 

Soru 14.  İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’na ve Lozan Barış Görüşmesi’ne hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de TBMM Hü­kümetini davet etmişlerdir.
İtilaf Devletleri’nin bu iki hükümeti birlikte çağırmaları­,
I.   İki hükümeti uzlaştırmak istemişlerdir.
II.  İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak istemişlerdir.
III. Demokratik bir tutum ortaya koymak istemişlerdir.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

Soru 15.   Lozan Konferansı’nda diğer devletler Türkiye’den şu isteklerde bulunmuşlardır;
I.  Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Antlaşma Dev­letleri tarafından denetlenmesini
II.  Kapitülasyonların sürdürülmesini
III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını
Bu isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına aykırı değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Soru 16.
I.   Dış barışın esaslarının belirlenmesi
II.   Türk Devleti’nin tanınması
III.   Kapitülâsyonların kaldırılması
Yukarıdaki sorunlar, hangi antlaşmayla çözüme kavuş­turulmuştur?
A)    Ankara Antlaşması
B)    Moskova Antlaşması
C)   Lozan Barış Antlaşması
D)   Mudanya Ateşkes Antlaşması
E)    Gümrü Antlaşması

 

Soru 17.   Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Antlaşması’na, önemli bir uluslararası antlaşma niteliği kazandırmakta­dır?
A)    Çok sayıda devlet tarafından imzalanmış olması
B)      Bu antlaşmanın, geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi
C)      Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlandıran hü­kümler içermesi
D)      Boğazlar için, çeşitli devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimini getirmesi
E)      Türkiye’nin diğer devletlerle ilişkilerinde esas alınması

 

Soru 18.   Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır. Türkiye’de,
I. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
II. Milletler Cemiyeti’ne girdikten sonra Balkan Antantı’nın imzalanması
III. Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin kurul­ması
gelişmelerden hangileri buna ör­nek olarak gösterilebilir?
A)  Yalnız-I
B)  Yalnız-II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Soru 19.   Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının kararlarından biri değildir?
A)    Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecek.
B)    Boğazlar Türkiye’ye bırakılacak.
C)    Suriye sınırı Ankara Antlaşmasındaki şekliyle kabul edilecek.
D)    Meriç Irmağı sınır olmak üzere Doğu Trakya Türkiye’ye bırakılacak.
E)    Kapitülasyonlar kaldırılacak.

 

Soru 20.   Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi Türkiye lehine kesin bir sonuca bağlanmıştır?
A) Boğazlar
B) Hatay
C) Musul
D) Kapitülasyonlar
E) Batı Trakya
D
E
A
A
A
A
D
A
A
E
A
A
C
B
C
C
B
A
B
D

One Response

Leave a Reply