Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi 12 soruluk Test ve Cevapları

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi 12 soruluk Test ve Cevapları
1. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nda Başkomutan olarak katıldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Savaşı
B) Büyük Taarruz
C) Sakarya Savaşı
D) Ermenistan Savaşı
E) Kütahya-Eskişehir Savaşları

 

2. TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Batum Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

 

 

3. “Sakarya Savaşı’nda Yunan ordusunu durduran Türk ordusu, Yunanlılara karşı taarruz etmek için bir yıl gibi bir süre beklemiştir.”
Türk ordusunun taarruz için acele etmeme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtilaf Devletleri’nin Yunanlılara duydukları güvenin azalması
B) İtalya ve Fransa Anadolu’dan çekilmesi
C) İtilaf Devletleri’nin TBMM’yi tanıması
D) İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmesi
E) Türk ordusunun henüz taarruz gücüne ulaşamamış Olması

 

4. I. Kuvayımilliye giderlerinin Milli Savunma Bakanlığı’nca karşılanması
II. Subay yetiştirme merkezlerinin açılması
III. Kuvayımilliye’nin dağıtılması
Yukarıdakilerden hangileri düzenli orduya geçiş çalışmaları arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulmasına neden olmuştur?
A) I. Dünya Savaşı’nın çıkması
B) Mondros Ateşkesi’nin uygulanması
C) Trablusgarp Savaşı’nın başlaması
D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
E) Mudanya Ateşkesi’nin yapılması

blank

 

6. I. İnönü Savaşı’nın kazanılması, TBMM’nin içte ve dışta saygın bir konuma ulaşmasına katkı sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin dışarıda saygınlık kazandığının bir göstergesidir?
A) Halkın desteğinin artması
B) Çerkez Ethem isyanının bastırılması
C) Londra Konferansı’na davet edilmesi
D) İsmet Paşa’nın generalliğe yükselmesi
E) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

 

7. Mudanya görüşmeleri sırasında gerekirse silaha başvurulması talimatı vererek gerginliğe yol açan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İtalya
C) Yunanistan
D) İngiltere
E) Sovyet Rusya

 

8. – Londra Konferansı’nın toplanması
– Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
Milli mücadele döneminde meydana gelen yukarıdaki olayların ortak sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güney sınırımızın keşinleşmesi
B) Misakımilli’den ilk defa taviz verilmesi
C) İtilaf Devletleri’nin TBMM’yi resmen taraf olarak kabul etmeleri
D) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanması
E) İstanbul Hükümeti ile TBMM arasında ikilik yaşanması

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir-Kütahya Savaşları’nda alınan yenilgiden sonra meydana gelen bir gelişmedir?
A) Takririsükun Kanunu’nun çıkarılması
B) Tevhiditedrisat yasasının çıkarılması
C) Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
D) Tekalifimilliye Kanunu’nun çıkarılması
E) Teşkilatıesasiye’nin hazırlanması

 

 

10. Tekalifimilliye Emirleri gereği her ilçede bir “Milli Vergi Komisyonu” kurulmuştur.Kurulan İstiklal Mahkemeleri
ile de düzen sağlanmış, böylece bütün memleket, gelecekteki zafer için olağanüstü bir seferberliğe davet edilmiştir.
Buna göre;
I. yasama ve yürütme yetkileri kullanılmıştır.
II. Topyekün seferberlik benimsenmiştir.
III. Milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

11. TBMM’nin, Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nden istedikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Misakımilli esaslarının kabulü
B) İzmir’in boşaltılarak Türkiye’ye teslimi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Deniz Kuvvetleri’ne sahip olma hakkının verilmesi
E) Osmanlı Devleti’nin yok sayılması

 

 

12. İtilaf Devletleri’nin aşağıdaki girişimlerinden hangisinin Osmanlı Devleti’nde, milli iradeyi yok etme amacı taşıdığı söylenebilir?
A) Boğazların yönetimine el koymaları
B) İstanbul’u işgal etmeleri
C) Mebusan Meclisini dağıtmaları
D) İstanbul Hükümeti ile işbirliği yapmaları
E) Ulaşım ve haberleşmeye el koymaları

 

1.C 2.B 3.E 4.E 5.B 6.C 7.D 8.C 9.D 10.C 11.E 12.C

Leave a Reply