Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi 15 Soruluk Test ve Cevapları

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi 15 Soruluk Test ve Cevapları
1. “Hattı müdafa yoktur. Sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır.” sözünü Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Eskişehir – Kütahya Savaşı
D) Sakarya Savaşı
E) Büyük Taarruz Savaşı

 

2. TBMM, 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı hangi  olaydan sonra imzalanmıştır?
A) I. İnönü
B) Kütahya -Eskişehir
C) Sakarya
D) Büyük Taarruz
E) II. İnönü

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın sonuçlarından sayılamaz ?
A) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona ermesi
B) Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması
C) Anadolu’da TBMM’nin tam otorite sağlaması
D) Kurtuluş Savaşı’nın askeri aşamasının sona ermesi
E) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması’nın imzalanması

 

4. I. İradei milliye
II. Anadolu Ajansı
III. Hakimiyeti milliye
Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşında ulusal hareketleri destekleyen basın organları arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

6.TBMM ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır;
–Fransa işgal ettiği yerleri boşaltacaktır.
–Fransa, Hatay ve İskenderun’da özel yönetim kuracaktır.
–İki taraftaki esirler serbest bırakılacaktır.
Bunagöre;
I.Hatay ve İskenderun Misakı milli dışında kalmıştır.
II.Fransa Anadolu’da ki emellerinden vazgeçmiştir.
III.Eşit şartlarda bir anlaşma imzalanmıştır.
Hükümlerinden hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)I, II ve III

 

7.Londra Konferansı’nda İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi Tevfik Paşa’nın,“Ben sözü Türk Milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM baş temsilcisine bırakıyorum.”
Diyerek aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş olduğu savunulamaz?
A)Anadolu’nun tek temsilcisinin İstanbul Hükümeti olduğu
B)Ülkeyi Ankara hükümetinin temsil ettiği
C)İtilaf devletlerinin isteklerini yapmak istemediği
D)İkiye bölünmeyi engellemek istediği
E)Ankara Hükümeti’yle birlikte hareketetmek istediği

 

 

8. Eskişehir – Kütahya Savaşları sonrasında TBMM tarafından,
I. Saltanatın kaldırılması
II. Tekalifimilliye Emirleri’nin yayınlanması,
III. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması
önlemlerinden hangilerinin alındığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

9. İtilaf Devletleri, aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra ilk defa Sevr Antlaşmasındaki değişiklikleri yeniden görüşme gereği duymuşlardır?
A) Sakarya Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) I. İnönü Savaşı
D) Eskişehir – Kütahya Savaşı
E) Büyük Taarruz

 

10. I. Adana
II. Ankara
III. Sivas
IV. Musul
V. Aydın
Sevr Antlaşması’na göre yukarıdakilerden hangileri
Fransız nüfuz bölgesinde sayılabilir?
A) Yalnız V
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

11. I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
II. Misakimilli’yi dünya kamuoyuna duyurmak
III. Ulusal egemenliği güçlendirmek
Tekalifimilliye Emirleri’nin yayınlanmasının amaçları arasında yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

12. I. Misakımilli’yi dünya kamuoyuna duyurma,
II. TBMM’nin Türk ulusunun yasal temsilcisi ol duğunu gösterme,
III. Barış yanlısı olduğunu gösterme
Mustafa Kemal, Londra Konferansı’na heyet göndererek yukarıdakilerden hangilerini amaçlamış
olabilir?
A) Yalnız I
 B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

13. I. İstiklal Marşı’nın kabulü
II. Teşkilatıesasiyenin kabulü
III. Düzenli Ordunun kurulması
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, I, III
D) II, III, I
E) III, II, I

 

14. I. TBMM Hükümeti
II. Ermenistan
III. Gürcistan
IV. Azerbaycan
V. Türkmenistan
Yukarıdakilerden hangisi, 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması’na katılmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

15. TBMM Hükümeti’nin ilk antlaşma yaptığı İtilaf devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Rusya
E) Japonya

1.D 2.C 3.E 4.E 5.E 6.E 7.A 8.D 9.C 10.C 11.A 12.E 13.E 14.E 15.B

Leave a Reply