Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Milli Mücade hazırlık Dönemi 10 soruluk Testler ve Cevapları

Milli Mücade hazırlık Dönemi 10 soruluk Testler ve Cevapları
1. Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilen Mustafa Kemal’in,
– görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmesi
– Türklerin elindeki silahları toplama ve İtilaf Devletleri’ne teslim etmesi istenmiştir.
Buna göre, İstanbul Hükümeti;
I. Mondros Ateşkes Anlaşması’na bağlı kalma,
II. direniş hareketlerinin başlatılmasına yardımcı olma,
III. Mustafa Kemal’i milli mücadelenin lideri yapma,
durumlarından hangilerini amaçlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 

2. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’nden sonra askerlik görevinden istifa etmiştir. Bu durum karşısında Mustafa Kemal’e ilk önemli destek 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’dan gelmiştir.“Ben ve kolordum, hepimiz emrindeyiz paşam.” diyerek destek vermiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Mustafa Kemal, istifasından sonra mücadeleye sivil lider olarak devam etmiştir.
B) Mustafa Kemal, hükümet desteği olmadan mücadeleye devam etmiştir.
C) Mustafa Kemal’in istifasının ardından kurtuluş mücadelesi kesintiye uğramıştır.
D) Kurtuluş mücadelesinin lideri Mustafa Kemal olmuştur.
E) Mustafa Kemal ulusal mücadelede yalnız kalmamıştır.

 

3. I. Mitingler yapılırken azınlıklara zarar verilmeyecektir.
II. Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
III. Azınlıklara verilecek haklar çevre ülkelerdeki Müslümanlara verilecek haklar kadar olacaktır.
Yukarıda alınan kararlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I                                            II                                   III
A) Amasya Balıkesir Havza Görüşmeleri Kongresi Genelgesi
B) Havza Erzurum Amasya Genelgesi Kongresi Görüşmeleri
C) Havza Erzurum Misakımilli Genelgesi Kongresi
D) Havza Sivas Misakımilli Genelgesi Kongresi
E) Sivas Alaşehir Misakımilli Kongresi Kongresi

 

4. İstanbul Hükümeti ve Temsil Heyeti arasında yapılan
Amasya Görüşmeleri’nde Mebuslar Meclisi’nin
İstanbul dışında toplanması istenmiştir.
Temsil Heyeti’nin böyle bir istekte bulunmasının temel nedeni olarak;
I. mebusların baskı altında kalacağı düşüncesi,
II. İstanbul’un İtilaf Devletleri’nin kontrolünde olması,
III. Padişahın ülke yönetimindeki etkisinin azaltılmak istenmesi
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 

5. İtilaf Devletleri’nin 1918’de İstanbul’u fiilen işgal etmeleri yurtseverleri kurtuluş çareleri aramaya itmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) ABD mandası isteyenler
B) Bölgesel kurtuluşu düşünenler
C) İngiliz mandası isteyenler
D) Araplara bağımsızlık verilmesini isteyenler
E) Padişahın buyruklarına uyulmasını isteyenler

 

6. Mustafa Kemal’in Samsun’a gönderilmesinde aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?
A) Bölgedeki asayiş ve güvenliği sağlamak
B) Türklerin elindeki silah ve cephaneyi toplamak
C) Halka silah dağıtan şebekelerin çalışmalarını önlemek
D) Mondros Ateşkesi’ne göre terhis edilmesi gereken askeri birlikleri terhis etmek
E) Mitingler düzenleyerek işgalleri protesto etmek

 

 

7. İstanbul Hükümeti’nin Sivas Kongresi’nin toplanmasını engellemeye çalışmasının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A) İstanbul Hükümeti’nin otoritesinin kaybolacağından endişe duyması
B) Azınlıkların isyan etmesinden çekinmesi
C) İşgalin gerekçelerini ortadan kaldırmak istemesi
D) Yönetim şeklinin değişmesini engellemeye çalışması
E) İç sorunların dış sorunlara dönüşmesini engellemek istemesi

 

8. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misakımilli kararlarını kabul etmesi üzerine, Anlaşma Devletleri Meclisi dağıtmış ve İstanbul’u resmen işgal etmiştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Ankara’da TBMM’nin açılmasına
B) Mustafa Kemal’in 9. ordu müfettişliğine atanmasına
C) Halkın ulusal mücadeleye katılımının artmasına
D) Anlaşma Devletleri’nin amaçlarının daha iyi anlaşılmasına
E) Halkın, İstanbul Hükümeti’ne olan güveninin azalmasına

 

9. Misakımilli’nin 28 Ocak 1920’de son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ulusal sınırlar belirlendi.
B) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın geçersizliği ortaya konuldu.
C) Kurtuluş Savaşı’nın amacı resmen tüm dünyaya açıklandı.
D) Siyasi bağımsızlıktan ödün verilemeyeceği tüm dünyaya duyuruldu.
E) Anadolu’da yeni bir devletin kurulacağına dair önemli bir adım atıldı.

 

10. Mustafa Kemal Samsun’a çıktığında, Türk aydınları ve devlet yöneticileri vatanın kurtuluşu konusunda farklı düşünceler savunuyorlardı.
Bu durum Mustafa Kemal’in milli mücadelede öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirmesini zorunlu kılmıştır?
A) Milli bağımsızlık bilincinin uyandırılmasını
B) Düzenli ordunun kurulmasını
C) Halifeliğin kaldırılmasını
D) Saltanatın kaldırılmasını
E) Laik yönetime geçilmesini
1.A 2.C 3.C 4.E 5.D 6.E 7.A 8.B 9.E 10.A

Leave a Reply