Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi 12 Soruları ve Cevapları

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi 12 Soruları ve Cevapları
1. Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan isyanları bastırmak amacıyla bazı önlemler alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, isyanlara karşı Büyük Millet Meclisi’nin aldığı bu önlemler arasında gösterilemez?
A) Damat Ferit’in vatan haini ilan edilmesi
B) Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkartılması
C) İstanbul Hükümeti ile haberleşmenin kesilmesi
D) Takririsükun Kanunu’nun çıkartılması
E) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne karşı çıkan ayaklanmalardan biri değildir?
A) Ali Galip Olayı
B) Düzce Ayaklanması
C) Kuvayıinzibatiye Ayaklanması
D) Demirci Mehmet Efe İsyanı
E) Ahmet Anzavur İsyanı

 

3. Birinci TBMM’de azınlık milletvekillerinin olmaması bu meclise aşağıdaki hangi özelliğini kazandırmıştır?
A) Kurucu
B) İhtilalci
C) Ulusalcı
D) Bağımsız
E) Olağanüstü

 

4. Birinci TBMM’nin “Güçler Birliği” ilkesini benimsemesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Geçici bir hükümet oluşturmak
B) Çok partili hayata geçilmesini sağlamak
C) Otoritesini artırmak
D) Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırmak
E) Demokratik devletlerin dostluğunu kazanmak

 

 

5.
I. Büyük Millet Meclisi’nin açılması
II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi
III. Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin istifa etmesi
IV. Padişah’ın Mebusan Meclisi’nin hukuki varlığına son vermesi
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, II, III, IV
B) III, I, II, IV
C) IV, II, I, III
D) I, IV, III, II
E) III, II, IV, I

 

6. Birinci TBMM’nin bazı özellikleri şunlardır;
I. Meclis Hükümeti sistemini benimsemiştir.
II. Yasama ve yürütme yetkisine sahip olmuştur.
III. Geçici bir hükümet başkanı atamamıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri ilk TBMM’nin olağanüstü çalıştığının göstergesi sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

7. Büyük Millet Meclisi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi bağımsız olarak çalışacağının doğrudan bir göstergesi sayılabilir?
A) Hükümet kurmak zorunludur.
B) Padişah vekili atamak doğru değildir.
C) Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
D) Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar.
E) Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.

 

 

8. Büyük Millet Meclisi’nde alınan;
I. Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde güç yoktur.
II. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
III. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar.
kararlarından hangileri ile doğrudan Osmanlı yönetimini yok saydığı anlaşılmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

9. Mustafa Kemal, 30 Nisan 1920’de Avrupa Devletleri’nin dışişleri bakanlarına Büyük Millet Meclisi’nin açıldığını bildiren mektuplar gönderdi. Yabancı devletlerin Osmanlı Hükümeti ile yaptıkları ve yapacakları tüm antlaşmaları Büyük Millet Meclisi’nin kabul etmeyeceğini bildirdi.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yeni Türk Devleti kurulmuştur.
B) Osmanlı yönetiminin kararları yok sayılmıştır.
C) Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin tek temsilcisidir.
D) Büyük Millet Meclisi diplomatik adımlar atmıştır.
E) Osmanlı Devleti, hukuken sona ermiştir.

 

10. Damat Ferit Paşa, Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’den aldığı fetvayı İngiliz uçaklarıyla Anadolu’ya dağıttırmış ve halkın halife etrafında toplanmasını, İstanbul Hükümeti’nin asi olarak kabul ettiği kişilere karşı savaşmalarını istemiştir. Ancak Anadolu halkının büyük bölümü bu isteği yerine getirmemiştir.
Yalnız bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Halkın dini duyguları kullanılmak istenmiştir.
B) Osmanlı yönetimi, İtilaf Devletleri’yle işbirliği yapmıştır.
C) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’daki itibarı azalmıştır.
D) Damat Ferit, Milli Mücadelecileri isyancı olarak göstermek istemiştir.
E) Kuvayıinzibatiye ayaklanmasında İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları etkili olmuştur.

 

11.
I. Rum
II. Ermeni
III. Yahudi
Yukarıdaki azınlıklardan hangilerinin, Birinci TBMM ne karşı çıkan ayaklanmalarda daha etkili oldukları söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Sevr Antlaşması’nın sonuçları arasında sayılamaz?
A) Damat Ferit Paşa’nın istifa etmesi
B) Milli Mücadele’ye katılımın artması
C) Türk milletinin karamsarlığa düşmesi
D) Tevfik Paşa Hükümeti’nin antlaşmayı onaylamaması
E) Büyük Millet Meclisi’nin Sevr’i onaylayanları vatan haini ilan etmesi

1 . D 2. A 3. C 4. C 5. E 6. D 7. B 8. A 9. E 10 . E 11 . D 12 . C

Leave a Reply