Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Testleri ve Cevapları

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Testleri ve Cevapları
KONU:  Millî Mücâdele’nin Hazırlık (Örgütlenme) Evresi; Millî Cemiyetler(direniş örgütleri),M. Kemâl’in Samsun’a çıkması, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi,Amasya Protokolü.
1.Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.
A)Millî cemiyetler
B) Kuvva-i Milliye
C)Kongreler
D)   Düzenli ordu
E)Genelgeler

2.        I. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası
II.      İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III.     Kilikyalılar Cemiyeti
IV.  Redd-i İlhak Cemiyeti
V.   Wilson Prensipleri Cemiyeti
Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?
A)I-II
B)III-IV
C)   IV-V
D)   II-V
E)   I-V

3.        I. Etnik-i Eterya
II.   Taşnaksityun
III.  Mavri Mira
IV.  Pontus
V.   Hınçak
Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?
A)    I-II
B)    II-III
C)    IV-V
D)    III-IV
E)    II-V

4.I.    Azınlık örgütleri
II.   İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III.  İstanbul Hükûmeti
İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?
A)   I
B)   II
C)   I-III
D)   II-III
E)    I-II-III

5.        I.    TBMM Hükûmeti
II.   İtilâf devletleri
III.  Azınlık örgütleri
Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele      etmemişlerdir?
A)   I
B)   II
C)   III
D)   I-II
E)   II-III

 

6. I. Taşnaksityun
II.    Pontus
III.  Alyans
IV.  Mavri Mira
V.   Etnik-i Eterya

VI.  Hınçak
Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?
A)  I-III-V
B)  II-V-VI
C)  II-IV-V
D)  III-IV-VI
E)  IV-V-VI

7.        I.    Alyans
II.   Pontus
III.  Hınçak
IV.  Taşnak
V.   Mavri Mira
Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur?
A)   I-III
B)   III-V
C)   I
D)   II
E)   III

8.       Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir.Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer  almalarını   sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?
A)        İzmir’in Yunanlılara ait olması
B)        Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde   propaganda yapması
C)        Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması
D)       Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması
E)        Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi

 

9.Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
A)   İngiliz Muhipleri Cemiyeti
B)   Kilikyalılar Cemiyeti
C)   Taşnaksityun Cemiyeti
D)   Pontus Cemiyeti
E)   Wilson Prensipleri Cemiyeti

 

 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,
I.    Yunan ilerleyişini engelleyememeleri
II.   Halka hukuk dışı davranmaları
III.  İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları
Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep  olmuştur?
A)         I
B)           II
C)          I-II
D)    II-III
E)    I-II-III

                                                                                                                                  

11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
A)Havza Genelgesi
B)Amasya Genelgesi
C)Erzurum kongresi
D)Sivas Kongresi
E)Amasya Protokolü

12.   Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden  hangisinde belirtilmiştir?
A)Havza Genelgesi
B)Amasya Genelgesi
C)   Erzurum Kongresi
D)   Sivas Kongresi
E)   Amasya Protokolü

13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?
A)   Erzurum Kongresi
B)   Sivas Kongresi
C)   Balıkesir Kongresi
D)   Nazilli Kongresi
E)         Alaşehir Kongresi

14. Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde manda ve  himaye ilk kez reddedilmiştir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D)   Sivas Kongresi
E)   Amasya Protokolü

15.
I.    Havza Genelgesi
II.   Amasya Genelgesi
III.  Sivas Kongresi
IV.  Amasya Protokolü
V.   Erzurum Kongresi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   I-II-III-V-IV
B)   II-I-V-III-IV
C)   I-II-V-III-IV
D)   II-V-I-III-IV
E)   V-II-I-IV-III

 

16.         Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme    gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?
A)    Amasya Genelgesi
B)    Sivas Kongresi
C)    Amasya Protokolü
D)    Havza Genelgesi
E)    Balıkesir Kongresi

17.   I.    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması
II.   Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması
III.  Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların  alınmasını sağlamıştır?
A)   I
B)   II
C)   III
D)   I-II
E)   II-III

18. İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas  Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı   çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle  kullanmıştır.
A)    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması
B)    İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi
C)    İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması
D)    Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi
E)    Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanmas

19.         Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
A)    Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması
B)    Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi
C)    Amasya Protokolü’nün imzalanması
D)    İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması
E)    İstanbul  Hükûmeti’nin   Anadolu  ve    Rumeli  Müdafaa-i Hukuk   Cemiyeti’ni tanıması

20.Sivas Kongresi’nin sonunda İstanbul ile Anadolu arasında posta ve telgraf    haberleşmelerinin kesilmesi kararlaştırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A)    Damat Ferit Paşa’nın sadrazamlıktan istifa etmesi
B)    Temsilciler Kurulu’nun Ankara’ya gelmesi
C)    Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
D)    Manda ve himayeciliğin reddedilmesi
E)    Ali Fuat Paşa’nın Batı Anadolu’ya komutan atanması

1-A          6-C         11-B        16-B
2-D         7-C         12-B        17-C
3-E         8-B         13-A       18-E
4-E         9-B         14-C        19-A
5-A         10-E        15-C        20-A

3 Comments

Leave a Reply