Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Milli Mücadele Hazırlık Testleri 11 soru ve Cevapları

Milli Mücadele Hazırlık Testleri 11 soru ve Cevapları
1. İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti’nin kışkırtmaları sonucu I.TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkmıştır.
Bu ayaklanmalara karşı I.TBMM’nin;
I. Takririsükun,
II. Teşkilatıesasiye,
III. Hıyanetivataniye
kanunlarından hangilerini uygulamaya koymuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

2. Teşkilatıesasiye’ye göre yürütme gücü ve yasama yetkisi TBMM’ye bırakılmıştır. TBMM, İstiklal Mahkemeleri aracılığı ile yargı yetkisini de kullanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir.
B) Demokrasiye aykırı bir durum gerçekleşmiştir.
C) Hızlı kararlar almak ve alınan kararları hızlı bir şekilde uygulamak istenmiştir.
D) Yargı yetkisi TBMM’nin kontrolüne bırakılmıştır.
E) TBMM bu yetkileri kullanarak isyanları bastırmıştır.

 

 

3. 23 Nisan 1920’de açılan Millet Meclisi’nde bulunan milletvekilleri meclise Meclis-i Kebir, Kurultay, Meclisi Mebusan, Kurucu Meclis gibi isimler verilmesini teklif etmişler ancak meclise “olağanüstü yetkilere sahip meclis” denilmiştir.
Buna göre, Büyük Millet Meclisi ile ilgili,
I. farklı düşüncede insanların olduğu,
II. demokratik bir ortamın bulunduğu,
III. ulusal birliğin sağlanamadığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

4. Osmanlı Hükümeti, Milli Mücadele’ye karşı Anadolu halkını kışkırtmıştır. İtilaf Devletleri ise işgal ettikleri bölgelere yerleşmek, Milli Mücadele’yi oyalamak, Boğazlar ve çevresini denetim altında tutmak ve azınlıklardan yararlanmak amacıyla ayaklanmaları desteklemişlerdir. Bu isyanlar Kuvayımilliye tarafından bastırılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ulusal direnişin sona erdiği
B) Bazı yerlerin İtilaf Devletleri için çok önemli olduğu
C) Azınlıkların bazı çevrelerce desteklendiği
D) Boğazlar çevresinin stratejik öneminin olduğu
E) Milli mücadelenin tanınmadığı

 

 

5. Mustafa Kemal Paşa, TBMM’de yaptığı konuşmada “Ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için devletin bütünüyle ulusal bir siyaset gütmesi ve bu siyasetin iç teşkilatımıza tam uyumlu olması gereklidir. Ulusal siyaset ile anlatmak istediğim şudur: Ulusal sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak… Uygar dünyanın uygarca ve insanca davranışını, karşılıklı dostluğunu beklemektir.” demiştir.
Buna göre,
I. Misakımilli’yi gerçekleştirme,
II. Güçler birliğini uygulama,
III. Misakıiktisadi’yi kabul etme
durumlarından hangileri yukarıdaki sözle ilgili olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 

6. – Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.
– Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
Buna göre TBMM, aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir?
A) Kabine Sistemi
B) Başkanlık Sistemi
C) Teokratik Sistem
D) Meclis Hükümeti Sistemi
E) Meşruti sitem

 

 

7. İlk TBMM’nin aldığı kararlarda “Padişah ve halife baskıdan kurtulduğunda Meclis’in alacağı karara göre durumu  belirlenecektir.” ifadesi yer almıştır.
Buna göre,
I. hilafetin kaldırılması,
II. hanedanın sınır dışı edilmesi,
III. saltanatın kaldırılması
durumlarından hangilerinin yukarıdaki karara uygun olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

8. İstanbul Hükümeti’nin baskısıyla Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’nin yayınladığı fetva, Anadolu’da isyanların başlamasına neden olmuştur.
Bu isyanlar aşağıdakilerden hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır?
A) TBMM’ye
B) Kuvayımilliye hareketine
C) Temsil Heyeti’ne
D) Hilafet makamına
E) İşgal güçlerine

 

9. I. Teşkilatıesasiye’nin ilan edilmesi
II. TBMM’nin açılışı
III. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgali
IV. Çerkez Ethem ayaklanmasının çıkması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) IV, III, II, I
B) III, II, I, IV
C) III, II, IV, I
D) II, I, III, IV
E) I, II, III, IV

 

10. Mustafa Kemal ilk TBMM’nin açılışında: “Ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için devletin bütünüyle ulusal bir siyaset gütmesi ve bu siyasetin iç teşkilatımıza tam uyumlu olması gereklidir.” demiştir.
Mustafa Kemal’in, “Ulusal siyaset” ifadesiyle anlatmak istedikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ulusal sınırları korumak
B) Komşu ülkelerin iç sorunlarına karışmak
C) Ülkenin mutluluğuna çalışmak
D) Uygar dünyanın dostluğunu beklemek
E) Ülkenin bayındırlığına çalışmak

 

11. 1924 Anayasası’na göre devletin yönetim şekli cumhuriyet; dili Türkçe, başkenti Ankara ve dini İslam’dır. Egemenliğin tek temsilcisi TBMM’dir.
Yukarıdaki bilgileri göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devletin rejimi belirtilmiştir.
B) Egemenliğin kaynağı millettir.
C) Laik devlet anlayışı vardır.
D) Resmi dil Türkçe’dir.
E) Anayasal sistem vardır.

1.C 2.E 3.C 4.A 5.E 6.D 7.E 8.A 9.C 10.B 11.C

Leave a Reply