Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Milli mücadele Hazırlıkları 14 Soruluk Test ve Cevapları

Milli mücadele Hazırlıkları 14 Soruluk Test ve Cevapları
1. İngilizlerin Mebusan Meclisi’ni kapatmaları aşağıdakilerden hangisini yok etmeye yöneliktir?
A) Milli iradeyi
B) Padişahın otoritesi’ni
C) İstanbul Hükümeti’ni
D) Temsil Kurulu’nu
E) Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni

2.
I. İstanbul Hükümeti görevini yapamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
II. Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmalı ve Hükümet kararları denetlenmelidir.
III. Manda ve Himaye kabul edilemez.
Yukarıdaki kararlardan hangilerinin doğrudan sömürgeciliğe karşı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

3. – Milli Mücadelenin ihtilal süreci başlatılmıştır.
– İstanbul Hükümeti’nin görevini yapamadığı belirtilmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Havza Genelgesi
C) Amasya Genelgesi
D) Sivas Kongresi
E) Amasya Protokolü

 

4. Mustafa Kemal, “Eğer Yunanlılar İzmir’i işgal etmemiş olsaydı, millet gaflette uyumaya devam edecekti.” demiştir.
Buna göre İzmir’in işgalinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın yapılmasına
B) Kuvayımilliye’nin doğmasına
C) Protesto gösterilerinin yapılmasına
D) Ulusal hareketlerin güçlenmesine
E) İstanbul Hükümeti’ne olan güvenin azalmasına

 

5. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti üyeleri ve Milli Mücadele’ye destek veren komutanlarla Sivas’ta bir araya gelerek Ankara’nın Milli Mücadele’nin yönetileceği bir merkez olmasını kararlaştırdı.
Ankara’nın Milli Mücadele’nin merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz?
A) Batı cephesine yakın oluşunun
B) Coğrafi konumunun uygun olmasının
C) Ulaşım ve haberleşmenin elverişli olmasının
D) Büyük Millet Meclisi’nin açılacak olmasının
E) İstanbul’daki gelişmeleri yakından takip etme düşüncesinin

 

6. Erzurum Kongresi, toplanış şekli ve amacı bakımından bölgesel olmasına rağmen almış olduğu kararlar yönüyle ulusal bir kongredir.
Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin ulusal nitelikte bir kararı sayılamaz?
A) Manda ve himaye kabul edilemez.
B) Her türlü işgal karşısında millet topyekün kendini savunacaktır.
C) Doğu’daki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaai hukuk çatısı altında birleşecektir.
D) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
E) Mebuslar Meclisi’nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır.

blank

 

 

 

7. Milli Mücadele’ye hazırlık döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır;
I. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
III. İstanbul hükümeti vatanın bütünlüğünü koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
Bu kararlardan hangilerinin evrensel nitelikte olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

8. Temsil Heyeti’nin, ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesi
B) Misakımilli kararlarının kabul edilmesi
C) Amasya Görüşmelerinin yapılması
D) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması
E) Ankara’nın başkent yapılması

 

9. Amasya Genelgesi’nin;
I. Her türlü etki ve denetimden uzak Milli bir kurul oluşturulmalıdır.
II. Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
III. Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
maddelerinden hangileri ihtilal bildirisi niteliğindedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

10. Sivas Kongresi sonrasında Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa’yı Batı Anadolu Kuvayımilliye Komutanlığı’na atadı.
Bu gelişme ile Temsil Heyeti’nin,
I. yasama,
II. yürütme,
III. yargı
yetkilerinden hangilerini kullandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

11. Sivas Kongresi’nin ;
– Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
– Bağımsızlığımızı zedelememesi şartı ile yabancı devletlerden ekonomik yardım alınabilir.
kararlarına bakılarak ;
I. Devletlerarası ilişkilerde bağımsızlıktan ödün verilmemesine önem verilmiştir.
II. Dış politikaya yönelik kararlar alınmıştır.
III. Azınlıkların talepleri doğrultusunda kararlar alınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

12. Ali Rıza Paşa, 9 Ekim 1919’da Temsil Heyetine görüşme talebinde bulundu. Temsil Heyeti’nin bu talebi olumlu karşılaması sonucunda 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında Amasya Görüşmeleri yapıldı.
Bu gelişmelere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı Hükümeti’nin Milli Mücadele’ye karşı tutumu değişmiştir.
B) Temsil Heyeti’nin görev süresi sona ermiştir.
C) Ankara’da yeni bir Meclis açılmasının hukuki gerekçesi oluşmuştur.
D) Temsil Heyeti’nin tüm şartları İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilmiştir.
E) Milli Mücadele’nin Padişah adına da yürütüldüğü gösterilmiştir.

 

13. İtilaf Devletleri, Mebusan Meclisi’nin Misakımilli’yi  kabul etmesi üzerine 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ederek Mebusan Meclisi’ni dağıttılar. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal’in aşağıdaki önlemlerden hangisini aldığı söylenemez?
A) İstanbul ile bütün haberleşmenin kesilmesi
B) Anadolu’daki İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanması
C) Geyve ve Ulukışla civarındaki demiryollarının tahrip edilmesi
D) Anadolu’daki resmi kuruluşların İstanbul ile irtibatlarının kesilmesi
E) Kuvayımilliye’nin kaldırılarak düzenli orduya geçilmesi

 

14. Misakımilli’de;
I. Temsil Kurulu
II. Türk vatanının sınırları
III. Kapitülasyonlara tepki
IV. Boğazların durumu
V. Azınlık hakları
konularından hangisi ile ilgili bir karar alınmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

1.A2.B 3.C 4.A 5.D 6.C 7.B 8.A 9.E 10.B 11.D 12.A 13.E 14.A

Leave a Reply