Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Milli Mücadele Hazırlıkları Testleri ve Cevapları

Milli Mücadele Hazırlıkları Testleri ve Cevapları
1. Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi olarak;
I. Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek,
II. Türklerin elindeki silahları toplamak ve İtilaf Devletlerine teslim edilmesini sağlamak,
III. Mahalli cemiyetlerin tek çatı altında birleşmelerini sağlamak
durumlarından hangilerinin yapılması istenen görevleri arasında olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

2. Havza Genelgesi’nin;
I. Mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesi,
II. Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmaması,
III. Büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı Hükümeti’ne uyarı telgraflarının çekilmesi
maddelerinden hangilerinde, Mondros Mütarekesine tepkinin yayılması amaçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi’nin maddeleri arasında sayılamaz?
A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
B) Osmanlı Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
D) Her türlü denetim ve etkiden uzak bir milli kurul oluşturulmalıdır.
E) Anadolu’nun her bakımdan güvenli yeri olan Sivas’ta bir milli kongre toplanacaktır.

 

4. Amasya Genelgesi’nde Milli Mücadele’nin;
I. programının belirlenmesi,
II. amaç ve yönteminin belirtilmesi,
III. halka mal edilmesi
konularından hangileri ile ilgili kararlar alınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

 

5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında Mustafa Kemal, Osmanlı Hükümeti tarafından ilk defa İstanbul’a geri çağrılmıştır?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Amasya Görüşmesi

 

6. Sivas Kongresi’nin toplanacağı sırada,
– İtilaf Devletleri şehrin işgal edileceğini bildirmiştir.
– Mustafa Kemal’in tutuklanacağı söylenmiştir.
– Elazığ Valisi Ali Galip kongreyi dağıtması için görevlendirilmiştir.
Yukarıda İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’nin kongreye karşı aldıkları tedbirler dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sivas Kongresi’nin toplanması konusunda tartışmalar yaşanmıştır.
B) Milli Mücadele’nin örgütlenmesi ve halka mal edilmesi önlenmeye çalışılmıştır.
C) Seçilen delegeler alınan tedbirlerden endişe duyulduğu için kongreye gelememiştir.
D) İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti kendi güç ve otoritelerini ispat etmişlerdir.
E) Mustafa Kemal halktan tepki görmüştür.

 

 

 

7. Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’ni yayımlamadan önce Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Refet Paşa, Rauf Bey ve Cemal Paşa gibi bazı komutanların da onayını almıştır.
Mustafa Kemal Paşa bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Ulusal bilinci canlandırmayı
B) Milli mücadele hareketini başlatmayı
C) Halkın yönetime katılmasını sağlamayı
D) Milli Mücadele’nin amaç ve yöntemini belirlemeyi
E) Kararların kişisel olmaktan çıkmasını

 

 

8. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Milli Mücadele’nin amacını gösterir?
A) Sivas’a gönderilecek temsilciler, Müdafaaihukuk Cemiyetleri’nce seçilecektir.
B) Osmanlı Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.D) Her türlü denetim ve etkiden uzak bir milli kurul oluşturulmalıdır.
E) Anadolu’nun her bakımdan güvenli yeri olan Sivas’ta bir milli kongre toplanacaktır.

 

 

9. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle milli iradeye dayalı bir yönetime geçileceğinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Doğu illeri adına Erzurum’da bir kongre toplanmalıdır.
C) Silahlar teslim edilmeyecek, askeri örgütler dağıtılmayacaktır.
D) Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
E) İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

 

 

10. I. Manda ve Himaye fikrinin ilk defa reddedilmesi
II. Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk Cemiyeti’nin kurulması
III. Sivas’ta ulusal bir kongre için çağrı yapılması
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, II, III
B) III, I, II
C) II, I, III
D) I, III, II
E) III, II, I

 

11. Osmanlı Devleti’nin dağılması halinde düşmana milletçe birlikte karşı konulacağı ve bu takdirde geçici bir hükümetin kurulması kararı nerede alınmıştır?
A) Amasya Protokolü’nde
B) Alaşehir Kongresi’nde
C) Erzurum Kongresi’nde
D) Balıkesir Kongresi’nde
E) Amasya Genelgesi’nde

 

12. Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’nde bütün cemiyetleri birleştirmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli güçleri tek merkeze bağlamak
B) Eğitim ve öğretimi birleştirmek
C) Cumhuriyeti ilan etmek
D) Saltanatı kaldırmak
E) Halifeliği kaldırmak

 

13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında Mustafa Kemal, askerlikten ve bütün görevlerinden istifa ettiğini bildirmiştir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Amasya Görüşmesi
1.D 2.E 3.A 4.E 5.A 6.B 7.E 8.C 9.D 10.B 11.C 12.A 13.B

Leave a Reply