Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Mondros Anlaşması ve Cemiyetler 12 Soruluk test ve Cevapları

Mondros Anlaşması ve Cemiyetler 12 Soruluk test ve Cevapları
1. İtilaf donanması aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonucunda İstanbul’u işgal etmiştir?
A) Ankara Antlaşması
B) Mondros Ateşkes Anlaşması
C) Londra Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Anlaşması
E) Sevr Barış Antlaşması

 

2. Wilson İlkelerinin:
I. yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacak,
II. Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak,
III. devletlerarası açık diplomasi uygulanacak
maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin çıkarlarına uygundur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I , II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı öncesinde kurulan zararlı cemiyetlerin özellikleri arasında değildir?
A) Misakımilli’yi amaç edinmeleri
B) Milli Mücadele’ye karşı olmaları
C) Bağımsız devlet kurmak istemeleri
D) Manda fikrini savunmaları
E) İstanbul Hükümeti’nin politikaları doğrultusunda hareket etmeleri

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin özelliklerinden biri değildir?
A) İşgalci kuvvetlere karşı vatanı savunan silahlı gruplardır.
B) Tek merkezden yönetilmişlerdir.
C) Düşman ilerleyişini durduramasalar da yavaşlatmışlardır.
D) Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırlamışlardır.
E) İç isyanların bastırılmasında önemli rol oynamışlardır.

 

 

5. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra ulusal bir direnişin gerçekleşemeyeceğine inananlar, yurdun parçalanmasına karşı İngiliz ya da Amerikan mandasının kabul edilmesini istemişlerdir.
Kurtuluş mücadelesinden önce bu durumda olan halk için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin yapılmasının daha önemli olduğu ileri sürülebilir?
A) Milli bilinci uyandırmak
B) Bölgesel direnişleri birleştirip tek güç olmak
C) Halifenin emirlerine uymak
D) Ulusal iradeyi hakim kılmak
E) Her bölge için ayrı kurtuluş çaresi aramak

 

 

6. İngiltere, Paris Barış Konferansı’nda Doğu Karadeniz’de Yunanistan’ın Pontus Devleti kurulması isteğini desteklemiştir.
Buna göre, İngiltere’nin;
I. İran’ı etki altına almak
II. Doğu Karadeniz ve Kafkasya’da etkili olmak
III. Rusya’nın yıkılmasına engel olmak
durumlarından hangilerini amaçladığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

7. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Doğu Karadeniz’de Ortodoks çeteleriyle Ermeniler arasında yakınlaşma başladı. Pontus-Ermeni iş birliği sonunda Karadeniz Bölgesi’nde bir Pontus Devleti, Doğu Anadolu’da da bir Ermeni Devleti kurulması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
Buna göre,
I. azınlıkların dayanışma içinde olduğu,
II. Anadolu için planlı bir faaliyet yürütüldüğü,
III. azınlık ayaklanmalarının güçlükle bastırıldığı
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 

8. Mondros Ateşkesi’nden sonra Anadolu’da işgal hareketleri görülmesine rağmen, Türk halkı en çok İzmir’in işgaline tepki göstermiştir.
Türk halkının bu tepkisinde İzmir’in işgalinin,
I. ilhak amacı taşıması,
II. işgalin kalıcı olduğuna inanılması,
III. sivil katliam yapılması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) I ve III
E) II ve III

 

9. I. İzmir Reddiilhak Cemiyeti
II. Wilson Prensipleri Cemiyeti
III. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Erzurum Kongresi’nde alınan manda ve himaye fikrinin kabul edilmeyeceği kararı yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin fikirlerine karşı çıkıldığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

10. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında, İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz kalması üzerine Türk Milleti, milli cemiyetler kurarak işgallere tepki göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerin kurulmasına hukuki dayanak oluşturduğu söylenebilir?
A) General Harbord Raporu
B) Amiral Bristol Raporu
C) Paris Barış Konferansı kararları
D) Wilson İlkeleri
E) San Remo Konferansı kararları

 

11. 29 Kasım 1918’de İstanbul’da, Türkler hakkında yapılan aleyhte propagandalara basın yayın yoluyla cevap vermek ve Türk Milleti’nin haklarını duyurmak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) İzmir Reddiilhak Cemiyeti
D) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
E) Kilikyalılar Cemiyeti

 

12. Aşağıdakilerden hangisi 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra görülen bir durum değildir?
A) Osmanlı Hükümeti’nin istifa etmesi
B) Protesto mitingleri düzenlenmesi
C) Kuvayımilliye’nin doğması
D) Milli bilincin oluşması
E) Gizli anlaşmalar yapılması

1.B 2.B 3.A 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.E 10.D 11.B 12.E

Leave a Reply