Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Mondros Ateşkes Anlaşması 25 Soruluk Test Ve Cevapları

Mondros Ateşkes Anlaşması 25 Soruluk Test Ve Cevapları
Mondros Ateş Anlaşması ile ilgili çok güzei bir tes sorusunu daha sizlere sunuyoruz. İster KPSS le ilgili kullanın isterseniz lisede AYT ve TYTiçin kullanın. 25 adet özenle hazırlanmış bu soruları Öğretmen arkadaşlarımız derslerde kullanabilirler.


1.     Aşağıdakilerin hangisinde, Batı Anado­lu’daki Yunan zulmü ve katliamına yer ve­rilerek bölgede doğacak tüm olumsuzluk­lardan Yunan Ordusunun sorumlu tutula­cağı belirtilmiştir?
A) Wilson İlkeleri
B) Harbord Raporu
C) Paris Barış Konferansı
D) Sykes – Picot Antlaşması
E) Bristol Raporu

2.    Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın Mondros Ateşkes Antlaşmasına dayanarak işgal ettiği yörelerden biri değildir?
A) Antep
B) Adana
C) Dörtyol
D) Mersin
E) Afyon

3.    Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi, Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan devletinin kurulmasına ortam hazırlamaktadır?
A) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum karşısında stratejik noktaları işgal edebileceklerdir.
B) Iran ve Kafkasya’daki Osmanlı birlikleri geri çekilip, terhis edilecektir.
C) İtilaf Devletlerine ait savaş esirleri ile Ermeni esir ve tutukluları itilaf hükü­metlerine teslim edilecektir.
D) Toros tünelleri itilaf devletleri tarafın­dan işgal edilecektir.
E) Vilayet-i Sitte’de karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edebilecek­lerdir.

 

4. Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talat Paşa Hükümeti
B) Damat Ferit Paşa Hükümeti
C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti
D) Tevfik Paşa Hükümeti
E) Ali Rıza Paşa Hükümeti

 

5. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı top­raklarını kendi aralarında paylaşmışlardır.
İngiltere, Fransa ve Rusya’nın 1916’da ken­di aralarında imzaladıkları gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra
B) Mac Mohon
C) Brest Litovvsk
D) Petrograd Protokolü
E) Saint – Jean de Marianne

 

6.    Mondros Ateşkes Antlaşması’nda adı ge­çen altı il (Vilayet-i Sitte) arasında aşağıda­kilerden hangisi yoktur?
A) Diyarbakır
B) Sivas
C) Erzurum
D) Muş
E) Elazığ

 

7.    Aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlar İtalya’nın İtilaf devletlerinden kopma süre­cini başlatmıştır?
A)  Londra Konferansı
B) Paris Barış Konferansı
C) Mondros Ateşkes Antlaşması
D) Saint – Jean de Marianne Antlaşması
E) San Remo Konferansı

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalat­maya zorlayan nedenlerden biri değildir?
A) İngilizlerin hoşgörüsüne güvenilmesi
B) Osmanlı ordusunun savaş gücünü kaybetmesi
C) İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal et­mesi
D) Wilson ilkeleri’ne güvenilmesi
E) Osmanlı’nın bağlaşıklarının savaştan çekilmeye başlaması

 

9.    Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından biridir?
A) İngilizlerin Musul’u işgal etmesi
B) Talat Paşa Hükümeti’nin istifa etmesi
C) Mustafa Kemal Paşa’nın 7. Ordu Ko­mutanlığına atanması
D) İzmir ve çevresinin Yunanlılara veril­mesi
E) İtilaf Devletleri’nin Mebusan Meclisi’ni dağıtması

 

10.    İtilaf Devletlerinden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anado­lu’da işgal girişiminde bulunmamıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Yunanistan
D) İtalya
E) Rusya

 

11.   Aşağıdakilerden hangisinin amacı, Anado­lu’daki Müdafaa-i Hukuk Hareketlerini tek çatı altında toplamak ve ulusal bir kongre­nin toplanmasını hızlandırmaktır?
A) Bristol Raporu
B) Paris Barış Konferansı
C) Sivas Kongresi
D) Amasya Genelgesi
E) Erzurum Kongresi

 

12.    Mustafa Kemal Paşanın etkinlikleri içeri­sinde aşağıdakilerin hangisi ile işgallerin protesto edilmesini ve mitinglerin düzen­lenmesini istemiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Londra Kongresi
E) Havza Genelgesi

 

13.    İtalya’nın, İtilaf Devletleri’nden kopma sü­recini başlatan olay aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Rusya’nın savaştan çekilmesi
B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Paris Barış Konferansı
D) Londra Konferansı
E) I. İnönü Savaşı

 

14- Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının Anadolu hareketi için önemini en iyi şekilde açıklamaktadır?
A) Anadolu’da özgürlük, bağımsızlık ve milliyetçilik düşüncelerinin gelişmesini sağlamıştır.
B) Anadolu silahsız ve savunmasız bırakılmıştır.
C) Boğazlarda Osmanlı egemenliği sona ermiştir.
D) Her türlü haberleşme itilaf devletlerinin denetimine geçmiştir.
E) Osmanlı Devleti fiilen tarihe karışmıştır,

 

15- Aşağıdaki illerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından işgal edilen yerlerden biri değildir?
A) Adana
B) Antep
C) İstanbul
D) Şam
E) Urfa

 

16- Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra. Osmanlı Hükümeti’nin yetersiz kalması Türk milletinin tepkisine neden olmuş ve Kuvay-ı Milliye kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yı Milliye’nin kuruluş nedenlerinden birideğildir?
A) Türk halkının içgüdüsel savunma ihtiyacı
B) Ordularımızın terhis edilmesi ve işgallerin başlaması
C) İttihat ve Terakki yöneticilerinin ülkeyi terk etmesi
D) Azınlıkların yıkıcı çalışmaları
E) İstanbul Hükümeti’nin işgallere kayıtsız kalması

 

17- Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Urfa, Antep ve Maraş ilk defa hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) Yunanistan
E) İtalya

 

18-   Mondros Ateşkesi’nden sonra Yunanlılar, İzmir’de yoğun bir şekilde propagandaya başlamış ve bölgeye göçmen sevk etmişlerdir.
Bu duruma göre, Yunanlıların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir’in İtalyanlar tarafından işgalini önlemek
B) Ege’de nüfus çoğunluğuna ulaşmak
C) Wilson ilkeleri’nin doğruluğunu kanıtlamak
D) İngiltere’nin yayılmacı amaçlarını gerçekleştirmek
E) Ulusal direnişi engellemek

19- Yargı: Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul hükümeti, itilaf Devletleri’nin etkisi altına girmiş, millete karşı olan sorumluluğunu yerine getiremez olmuştur.

Durum:
I.      Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
II.      Kuvayî Milliye’nin kurulması
III.      Gizli antlaşmaların yapılması
IV.    Erzurum ve Sivas Kongresi’nin toplanması
Yukarıda verilenlerden hangileri,   yargının bir sonucu olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) III ve IV

20-   30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşmasının seçeneklerde verilen hangi maddesi “Türklerin işgallere karşı direnme güç ve araçlarını” yok etmek amacı taşır?
A) Anlaşma devletleri güvenlik tehlikeye girdiğinde her yeri işgal hakkına sahiptir.
B) Osmanlı ordusu derhal salıverilecek silah ve cephane teslim edilecektir.
C) Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa anlaşma devletleri buraların bir kısmını veya tamamını işgal edebilecektir
D) Osmanlı Devleti Bağlaşma devletleriyle ilişkilerini kese­cektir.
E) Osmanlı Devleti iç güvenliği için bir miktar asker bulun­durabilecektir.

 

21-   30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşma­sına göre;
I.İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir duru­mun oluşması durumunda herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebilecekti.
II.Doğu Anadolu’daki altı ilde bir karışıklık çıkarsa bu yerler de işgal edilecekti.
III.      Sınırların korunması ve güvenliğin sağlanması için gerekli güçlerin dışındaki Osmanlı ordusu derhal dağıtılacaktı
Bu ateşkesin verilen koşullarına bakılarak, hilaf Devletleri’nin ulaşmak İstediği amaçlar arasında aşağıdaki­lerden hangisinin olduğu söylenemez?
A)  İşgaller karşısında halkın direniş olasılığını ortadan kaldırmak
B)  Anadolu halkının, padişaha olan güvenini azaltmak
C) Doğu Anadolu’da kendi güdümlerinde bir devlet kurmak
D) Gerçekleştirmeyi düşündükleri işgallere hukuksal dayanak oluşturmak
E)  Osmanlı topraklarının parçalanmasını kolaylaştırmak

 

22. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin;
–    Egemenlik haklarını sınırlandırmıştır.
–    Ulaşım ve haberleşmesini kontrol altına almıştır.
–    Ordunun terhisi ve silahların teslimi istenerek sa­vunma sistemleri ortadan kaldırılmıştır.
Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti’nin, hukuksal varlığının sona er­diği
B) Doğu Sorunu’nu kesin olarak çözdüğü
C) Osmanlı Devleti’ni fiilen ortadan kaldırdığı
D) Savaşın genel amaçlarının dışına çıkıldığı
E) Gizli paylaşım planlarına aykırı hareket edildiği

 

23-   İtilaf Devletleri I. Dünya savaşı sona erdikten sonra kendilerine karşı yapılabilecek organize hareketleri, zamanında öğrenmeyi ve direnişleri bastırmayı amaç­lamışlardır.
Buna göre, Mondros Ateşkes Anlaş­masında alınan kararlardan hangisi İtilaf Devletleri­nin yukarıdaki amacına uygun olduğu söylenebilir?
A) Boğazlar itilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak
B) İtilaf Devletleri bütün liman ve tersanelerden faydalana­cak
C) Osmanlı ordusu terhis edilecek
D) İtilaf Devletleri bütün silah ve cephanelere el koyacak
E) Bütün haberleşme istasyonları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak

 

24- İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini gerekçe göstererek Anadolu’yu yer yer işgal etmişlerdir. San Remo Konferansı’nda hazırladıkları paylaşım tasarılarını ise Sevr Barış Antlaşması adı altında Osmanlı Hükümeti’ne kabul ettirmişlerdir.
Bu gelişmeler karşısında Türk Milleti’nin tutumunu aşağıdaki­lerden hangisi en iyi açıklar?
A) Amerika mandacılığı savunulmuştur.
B) Padişah ve halifeye olan itaat artmıştır.
C) Tam bağımsızlık için silahlı mücadele başlatılmıştır.
D) İtilaf Devletleri ile uzlaşma politikası izlenmiştir.
E) Ümmetçilik fikri ön plana çıkarılmıştır.

25. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin otoritesini kaybettiğine kanıt gösterilemez?
A) Kuva-i Milliye birliklerinin kurulması
B) Bölgesel ve ulusal nitelikli kongrelerin toplanması
C) Temsil Heyeti’nin oluşturulması
D) Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması
E) İtilaf güçlerinin İstanbul’u fiilen işgal etmesi
CEVAPLAR: 1-E 2-E 3-E 4-C 5-D 6-D 7-B 8-C 9-A 10-E 11-C 12-E 13-C 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-C 20-B 21-B 22-C 23-E 24-C 25-D

Leave a Reply