Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Mondros ve Cemiyetler Konusu 16 Soruluk Test ve Cevapları

Mondros ve Cemiyetler Konusu 16 Soruluk Test ve Cevapları
1. Mondros Mütarekesi’nin  aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin savunmasız hale Getirildiği söylenebilir?
A) Ermeni Devleti’ ne zemin hazırlanması
B) Demiryollarının İtilaf Devletleri’ ne bırakılması
C) Orduların terhis edilmesi ve silahların Toplanması
D) Yeraltı kaynaklarının İtilaf Devletleri’ ne bırakılması
E) Toros tünellerinin İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılması

 

2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasının ardından ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?
A) İzmir’in işgali
B) İngilizlerin Musul’u işgali
C) Fransızlara karşı direnişin başlaması
D) Paris Barış Konferansı’nın toplanması
E) Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesi

 

3. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Antep, Urfa, Maraş, İzmir, Edirne illerindeki silahlı direniş hareketleri diğer illerden daha etkili bir şekilde başlamıştır.
Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) En son işgal edilmiş olmaları
B) İtilaf Devletleri’ ne yakın olmaları
C) Aralarındaki iletişimin daha iyi olması
D) Ekonomik yapılarının daha güçlü olması
E) İşgallerin kalıcı olduğunun görülmesi

 

 

4. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri arasındaki ilk anlaşmazlıklar aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A) Sevr Antlaşması
B) İstanbul Antlaşması
C) Mondros Mütarekesi
D) Paris Barış Konferansı
E) İzmir’in işgali

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi’nin özellikleri arasında yer almaz?
A) Kapitülasyonların daha ağır bir şekilde kabul ettirilmesi
B) Boğazların İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılması
C) Osmanlı Devleti’nin savunmasız hale getirilmesi
D) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlaması
E) Osmanlı Devleti’nde toprak bütünlüğünün bozulması

blank

 

6.
I. Pontus Cemiyeti
II. Ermeni Hınçak Komitesi
III. Kürt Teali Cemiyeti
Yukarıda verilen cemiyetlerden hangisi, Wilson İlkeleri’nden destek alarak kurulmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Cemiyetler’in kuruluş amaçları dışında kalır?
A) Mitingler ve yöresel kongreler düzenlemek
B) Basın yayın yoluyla işgalleri engellemek
C) Bölgesindeki halkı direnişe geçirmek
D) Bölgesel kurtuluşu gerçekleştirmek
E) Milli Mücadeleyi gerçekleştirmek

 

8. İzmir’i düşman işgalinden kurtarmak amacı ile kurulan cemiyet  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Trabzon Muhafaza- i Hukuk Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa- i Hukuk Cemiyeti
E) Anadolu ve Rumeli Müdafaa- i Hukuk Cemiyeti

 

9. 1453’de II. Mehmet İstanbul’u fethederek Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlüğü sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ile bu bütünlük ilk kez bozulmuştur?
A) Mondros Ateşkes Anlaşması
B) Mudanya Ateşkes Anlaşması
C) Wilson ilkeleri
D) Sevr Antlaşması
E) Lozan Antlaşması

 

10. I. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
II. Wilson Prensipleri Cemiyeti
III. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Yukarıdakilerden hangileri manda ve himaye fikri doğrultusunda kurulan zararlı cemiyetlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

11. Yunanlılar’ın ve İtilaf Devletleri’nin Türk topraklarını işgali, Wilson’un, “Bir toprak üzerinde yaşayan insanlar kendi düşünce ve isteğine göre bir idare şekli kabul edecektir.” prensibine uymamasına karşılık işgalci  güçler, İzmir’in işgalini haklı göstermek amacıyla aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüşlerdir?
A) Ege Bölgesi’nin gizli antlaşmalarla Yunanistan’a verildiğini
B) İzmir ve çevresinde Osmanlı ordularının terhis edilmediğini
C) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını hızlandırmayı
D) Ege Bölgesi’ndeki Hristiyanlar’ın yerli halk tarafından katledildiğini
E) İtilaf Devletleri kuvvetlerinin yerli halk tarafından davet edildiğini

 

12. Milli Mücadele döneminde Kazım (Karabekir) Paşa,  ulusal bir kongreden önce Doğu illeri için bölgesel bir kongre toplanması düşüncesini Mustafa Kemal Paşaya bildirmiştir.
Kazım Karabekir Paşa’yı bu fikre yönlendiren gelişme Mondros Mütarekesi’nin aşağıdaki hangi soruna zemin hazırlamasından kaynaklanmaktadır?
A) Dış borçlar
B) Kapitülasyonlar
C) Ordunun terhisi
D) Ermeni sorunu
E) İstanbul’un işgali

 

13. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgallerin başlaması ve işgaller karşısında İstanbul Hükümeti’nin kayıtsız kalması üzerine harekete geçen Türk  halkının ilk tepkisi ne olmuştur?
A) TBMM’nin açılmasını sağlamak
B) İşgalci güçlerle işbirliği yapmak
C) Erzurum Kongresi’ni toplamak
D) Misak-ı Milli’yi kabul etmek
E) Milli cemiyetler kurmak

 

 

14. Mondros Mütarekesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ile Rumeli toprak bütünlüğünü Bozmaya yöneliktir?
A) Osmanlı orduları terhis edilecektir.
B) Boğaz istihkamları İtilaf Devletlerine bırakılacaktır.
C) Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin  denetimine bırakılacaktır.
D) Haberleşme araçları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
E) Alman ve Avusturya uyruklu asker ve sivil memurlar Osmanlı Devleti’ni terk edecektir.

 

15. Aşağıdaki cemiyetlerden hangileri özellikle Ermeni emellerine karşı bir tepki olarak kurulmuştur?
A) Kilikyalılar Cemiyeti –  İslam Teali Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti – Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Doğu Anadolu Müdafaa- i Hukuk Cemiyeti – Kilikyalılar Cemiyeti
D) Doğu Anadolu Müdafaa- i Hukuk Cemiyeti – Trakya Paşaeli Cemiyeti
E) Trakya Paşaeli Cemiyeti – İzmir Müdafaa- i Hukuk Cemiyeti

 

 

16. Mondros Mütarekesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, Anadolu’da Ermeni Devleti’nin kurulmasını amaçlamaktadır?
A) Vilayetisitte’de bir karışıklık çıkarsa bölgenin İşgal  edilebileceği
B) İtilaf devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi
C) Donanma ve tersanelerin İtilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması
D) Boğazların İtilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması
E) Orduların terhis edilmesi

1.C 2.B 3.E 4.D 5.A 6.D 7.E 8.B 9.A 10.E 11.D 12.D 13.E 14.B 15.C 16.A

Leave a Reply