Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıf Tarih Dersi Orta Asya Türk Devletleri ve İslam Tarihi Testleri

Orta Asya Türk Devletleri ve İslam Tarihi Testleri
Soru1:   Türk adına ve Türkler ile ilgili bilgilere çok sayıda milletin tarihi belgelerinde rastlanılması Türklerin hangi özelliğinin bir sonucudur?
A)         Çinlilerle savaşmalarının
B)         Geniş bir coğrafi alana yayılmalarının
C)         Ortadoğu’ya gelmelerinin
D)         İslamiyet’e girmeleri
E)          Ticaretle uğraşmaları

Soru2. Türk’lerde toprak “yurt” olarak isimlendirilmekteydi.Türkler sadece hür yaşadıkları toprakları yurt kabul etmişler bağımsızlıklarını kaybettikleri zaman topraklarını da kolayca terk etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilerde Türklerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A)         Yerleşik düzene bağlılıkları
B)         Geçmiş hatıralarını canlı tuttukları
C)         İnanç sistemleri
D)         Vatan sevgisi ve bağımsızlık  anlayışları
E)          Ekonomik durum  ve geçim kaynaklarını

 

Soru3.     I.İpek Yolunu denetimleri altına almaları
II.Devlet işlerini kurultay adına bir mecliste görüşmeleri
III.Onluk düzeni kurarak askerlik sisteminin temelini atmaları.
IV.Orhun ve Selenga çevrelerinde kurulmaları
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Asya Hunları’nın teşkilatlanmaya başladıklarını gösterir.
A)         Yalnız  I
B)         Yalnız  III
C)         II ve III
D)         Yalnız  II
E)         I ve III

Soru4    .Aşağıdaki verilerden hangisi Kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir?
A)         Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
B)         Roma  imparatorluğunun ikiye ayrılması
C)         Batı roma imparatorluğunun yıkılması
D)         Avrupa da mutlak krallıkların güçlenmesi
E)         Hunlardan kaçan kavimlerin romanın eyaletlerini işgal etmeleri

Soru5     .İslam öncesi Türk tarihini araştıran bir tarihçi öncelikle aşağıdaki devletlerden hangisinin belgelerine başvurmalıdır?
A)         Çin
B)         İran
C)         Hint
D)         Rus
E)          Bizans

Soru6  I.Moğollar a itaat eden ilk Türk kavmidir.
II.Orta Asya da Avar hakimiyetine  son vererek kuruldu
III.582 yılında ikiye ayrıldı
IV.İç Asya ipek yolu ikinci kez Türklerin eline geçti
V.Bizans Akhun ve sasanilerle ilişkiler kurulmuştur.
Yukarıdakilerden hangisi  Göktürklere ait değildir?
A)         I
B)         II
C)         III
D)         IV
E)         V

Soru7.      I.Hun Devleti
II.Avrupa Hun Devleti
III.Kutluk Devleti
IV.Uygur Devleti
V.İskitler
Yukarıda verilen Türk Devletlerinden hangileri Türklerin tarihi devirlere girmesinden önce yaşamıştır?
A)         Yalnız  III
B)         IV ve V
C)         I ve II
D)         Yalnız  V
E)         II ve III

Soru8.     İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yıkılmasın da hangisinin etkisi en azdır.
A)         İpek yolu hakimiyetinin kaybedilmesi
B)         Taht kavgaları ve hükümdarlık anlayışı
C)         Göçebe hayat yaşamaları
D)         Aşırı soğuk ve sıcaklarla salgın hastalıklar
E)         Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılarak yönetilmesi

Soru9.     Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer Türk topluluklarından ayıran özelliklerden biri değildir?
A)         Yerleşik hayata geçmeleri.
B)         Mani dinini kabul etmeleri.
C)         İslamiyet’i kabul etmeleri
D)         Ticaretle uğraşmaları
E)          Kendilerine ait alfabeleri olması

Soru10.     Aşağıdakilerden hangileri hem Orta Asya  hem de Avrupa da devlet kurmuşlardır?
A)         Macarlar-Bulgarlar
B)         Avarlar-Hunlar
C)          Peçenekler-Karahanlılar
D)         Göktürkler-Uygurlar
E)         Hazarlar-Kıpçaklar

Soru11.     Türk ordusundaki ilk teşkilatlanma hangi devlet döneminde olmuştur?
A)         Asya Hun
B)         Uygurlar
C)         Avrupa Hun
D)         Avarlar
E)         Göktürkler

 

Soru12.
-Mani dininin tüccar ve şehirli dini olması Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili oldu.-Tuna Bulgarları Hrıstiyanlığı kabul edince Slav kültürünün etkisi altında kalmışlardır.
Bu iki durum aşağıdakilerden  hangisinin göstergesidir?
A)      Toplumların benliklerini korumaya önem vermeleri
B)      Türklerde dini hoşgörünün azaldığının
C)      Türkler arasında dini birliğin sağlandığının
D)      Dini inanışların toplumların sosyal yaşamlarını ve kültürlerini etkilediğinin.
E)      Toplumların ticareti geliştirmek için din değiştirdiklerine

 

Soru13.   Türk dilinin ilk edebiyat ürünleri sözlü olarak oluşturulan destan ve efsanelerdir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilemez?
A)         Alp er Tunga
B)         Göç
C)         Gılgamış
D)         Ergenokon
E)         Manas

Soru14.    Kendi isimlerini taşıyan alfabeleri kullanan Türk devletleri hangileridir?
A)         Karluk-Uygur
B)         Göktürk-Uygur
C)         Göktürk-Karahanlı
D)         Peçenek-Hazar
E)         Karahanlı-Gazneli

Soru15.   İslamiyet’ten önce yarı göçebe yaşayan  Türklerin sanat eserleri daha çok taşınabilir küçük eserlerdir. Çinlilerin ise askeri ve sivil mimaride eserler bırakmıştır.
Bu bilgilerden çıkartılabilecek yargı hangisidir?
A)         Türk sanatı Çin sanatından daha gelişmiştir.
B)         Çinliler ve Türkler mücadele içerisindedirler.
C)         Toplumlar arasında etkileşim gerçekleşmiştir.
D)         Devletlerin büyüklüğü sanatın gelişmesinde  önemli bir etkendir.
E)         Toplumların yaşam tarzları sanat anlayışlarını etkilemiştir.

Soru16.    İslamiyet öncesi arap yarımadasının özellikleri arasında aşağıdakilerden  hangisi yoktur?
A)         Kabileler arası savaşlar.
B)         Kan davaları
C)         Kabe nin kutsal sayılması
D)         Puta tapıcılık
E)         Mimarinin gelmesi

Soru17.   I.Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş
II.Hz.Muhammed’in katıldığı son sefer.
III.Müslümanların Mekkelilere karşı son savunma savaşı.
IV.Mekkelilerin Müslümanları siyasi bir güç olarak tanıması.
Hz.Muhammed dönemi olaylarının kronolojik sıralaması hangisidir?
A)         I,II,III,IV
B)         II,III,IV,I
C)         I,III,IV,II
D)         III,I,II,IV
E)         IV,III,I,II

 

Soru18. I.İslamiyet’in Arap yarımadası dışındada yayılması.
II.Müslümanlar arasındaki ayrılıklar.
III.Yöneticilerin seçimle belirlenmesi.
IV.Yönetimde teokratik bir anlayışın olması.
Dört halife döneminde görülen bu gelişmeler den hangileri daha sonraki dönemlerde devam etmemiştir?
A)         Yalnız  I
B)         Yalnız  III
C)         I,II ve IV
D)         II ve III
E)         I,II ve IV

Soru19.   Emevi Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)         Haçlı saldırıları
B)         Fetihlerin durması
C)         Ülkedeki mali dengesizlik
D)         Arap milliyetçiliği yapmaları
E)         Şiilerin yönetimi ele geçirmek için yaptığı mücadeleler.

 

Soru20.   Aşağıdakilerden hangisi İslam Devletinin gelir kaynakları arasında yer almaz?
A)         Ganimetler
B)         Ösür ve haraç
C)         Cizye
D)         Vakıf gelirleri
E)          Zekat

CEVAP ANAHTARI
B
D
C
D
A
A
D
C
C
B
A
D
C
B
E
E
C
B
A
D

Leave a Reply