Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi Orta Asya Türk Devletleri ve Türklerin Tarih sahnesine Çıkışı ile ilgili konu tarama testleri

9. Sınıf Tarih Dersi Orta Asya Türk Devletleri ve Türklerin Tarih sahnesine Çıkışı ile ilgili konu tarama testleri
Orta Asya Türk Tarihi veya İlk Türk devletleri konusu ile ilgili özelde ise Hunlarla, Göktürklerle , Uygurla ilgili test sorularını aşağıya ekliyorum. 9. Sınıf Tarih Dersi Konu tarama testleri zaten sitemizde bol miktarda mevcuttur. İsterseniz 9. Sınıf Tarih Dersi Konu tarama testleri kategorisine bakabilirsiniz.


Soru 1.     İlk Türklerin göç ettiği bölgeler arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz?
A) Anadolu
B) Volga
C) Ural
D) Ordos
E) Maveraünnehir

Soru 2.     Avrupa hunlarının aşağıdaki hangi kavimle mücadelesi Alman destanlarına konu olmuştur?
A) Habusburg
B) Burgund
C) Got
D) Alanlar
E) Frank

Soru 3.    Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca önemli roller üstlendiği halde devlet kuramamış, egemenlik altında yaşamış Türk boyudur?
A) Oğuzlar
B) Peçenekler
C) Karluklar
D) Avarlar
E) Kırgızlar

Soru 4.    İslâm öncesi Türk Devletlerinde Hükümdarın yetkisinin sınırlandığını gösteren düşünce aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A)      Toplumun törelerle yönetilmesi
B)      Törelerde protokolün bulunması
C)      Kurultayda boy beylerinin bulunması
D)      Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
E)      Hükümdar savaşta iken yetkinin hatun kişide olması

Soru 5.     Türkler tarih boyunca Avrasya kıtasına yayılmış ve birçok dini kabul etmiş bir millettir.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kabul ettiği dinler arasında yer almaz?
A) Musevilik
B) Hristiyanlık
C) Budizm
D) Maniheizm
E) Brahmanizm

Soru 6.     İslâmiyet öncesi Türk toplumlarında daha egemen olan dini inanç aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A) Göktanrı
B) Budizm
C) Muniheizm
D) Musevilik
E) Atalar Kültü

Soru 7.    Göktürk-Bizans anlaşması aşağıdaki devletlerden hangisinin zayıflamasına neden olmuştur?
A) Akhun
B) Sasani
C) Moğollar
D) Abbasiler
E) Çin

Soru 8.    Türk boyları arasında çeşitli zamanlarda Doğu Avrupa ve Balkan topraklarına göçler olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu yönde göç eden Türk boyları arasında yer almaz?
A)      Macarlar-Bulgarlar
B)      Hunlar-Hazarlar
C)      Türgişler-Karluklar
D)      Uzlar-Kumanlar
E)      Avarlar-Peçenekler

Soru 9. I-Hazarlar Doğu Avrupa da ilk düzenli devlet kuran Türk kavmidir.
II-Eski Türk idare ve geleneklerinin en iyi koruyucusu olma sıfatını taşırlar.
III-Germen ve Slav kavimlerini hâkimiyetleri altına alıp onlar üzerinde etkili oldular.
IV-Arapların Doğu Avrupa’ya girişlerini engelleyici bir unsur oldular.
V-Hazarlar kendilerini Asya Hunlarının mirasçısı sayıyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi Hazarların tarihi önemi üzerine açıklanan bilgiler içerisinde yer almaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Soru 10.    Türklerde Arapların karşılaştığı ikinci bölge aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Talas
B) Kafkasya
C) Anadolu
D) İran
E) Mezopotamya

Soru 11.   Çin’den Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafyada Türk tarihini aydınlatan bir çok merkez yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin yazısız dönemine ait bir merkez değildir?
A) Şipova
B) Noin-Ula
C) Esik
D) Pazırık
E) Yenisey

Soru 12.    Asya uygarlıklarından olan Çin, Hint, İran ve Arap toplumlarında sınıfsal tabakalar bulunurken, Türklerde bunun olmamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)      Türklerin çevre uygarlıklardan etkilenmemesi
B)      Sınıf farkı olan toplumlardaki dini inançların yapısı
C)      Hükümdarların eşitlik anlayışı
D)      Türklerin sosyal yaşamının diğer uygarlıklardan farklı oluşu
E)      Yerleşik yaşamın sınıf ayrımını arttırması

Soru 13.
I-Kavimler Göçü
II-Göktürk Kitâbelerinin yazılması
III-Türklerin On’lu Askeri Teşkilâtı oluşturmaları
IV-Tapınakların İbâdet yerleri olarak yapılması
V-Türklerin Müslüman Araplarla Talas da karşılaşmaları
Türk tarihi ile ilgili bu bilgilerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yer alır?
A) III-I-II-V-IV
B) II-III-V-I-IV
C) I-III-II-V-IV
D) I-II-III-V-IV
E) III-I-V-IV-II

Soru 14.   “Türk hükümdarları gittikleri bölgenin dini inançlarının etkisinde kalarak atalarının dinini değiştirmişler, kabul ettikleri yeni dinle beraber egemenliğindeki Türklerin içerisinde de bu dinin yayılmasına imkân vermişlerdir.”
Aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi bu bilgiler içerisinde yer almaz?
A) Sulu Kapan
B) Bögü Kağan
C) Ta-go Kağan
D) Boris Han
E) Satuk Buğru Han

Soru 15.   Hunlar ve Göktürklerde Yarı göçebe hayat tarzı egemenken, Uygurlarda yerleşik hayat egemen olmuştur ve beraberinde de pek çok değişikliği ortaya çıkarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?
A)      Yazının toplum hayatında yer alması
B)      Tarımın önem kazanması
C)      Hayvancılıkla uğraşmaları
D)      Şehircilik anlayışının gelişmesi
E)      Mimari alanda ilerlemeleri

Soru 16.   Asya Hun Devleti’nin tarihini birinci elden incelemek isteyen bir tarihçinin hangi alanda yetişmesi ile amacını gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir?
A)      Sinoloji
B)      Arkeoloji
C)      Hungaroloji
D)      Prehistorya
E)      Etnoğrafya

Soru 17.   “Mete Han Çin imparatoru Kao-ti yi savaşta yenilgiye uğratarak bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güçte iken bu ülkenin fethedilmesine ve buraya yerleşmesine karşı çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Mete Han’ın böyle düşünmesine etkili olabilecek bir neden değildir?
A)      Çinlilerden vergi almanın daha kazançlı olması
B)      Çin’in çok kalabalık bir nüfusa sahip olması
C)      Çin topraklarının geniş bir alanı kapsaması
D)      Türklerin sosyal yaşamlarını koruyarak askeri gücün devam etmesi
E)      Çin kültüründen etkilenerek benliklerini yitirmemesi

Soru 18.   Türk tarihinde değişik dönemlerde “fetret devirleri” yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortak sonuçlarından biri değildir?
A)      Kurultayın hükümdar çıkaramaması
B)      Veraset sisteminin değişmesi
C)      Boylar arasındaki mücadele
D)      Taht mücadelesinde dış ülkelerin taraf olması
E)      Siyasi sorunların askeriye ile çözümlenmesi

Soru 19.    “İslamiyet öncesi Türk tarihinde müziğin önemli bir yeri vardır. Özellikle askeri bando çok yaygındır. Göktürk ve Uygur bandolarında davulun yanında nefesli çalgılarda bulunurdu. Telli çalgılarla destanlar, kahramanlık hikâyeleri ve aşk türküleri okunurdu.”Aşağıdakilerden hangisi bu döneme ait müzikte kullanılmış bir Türk çalgısı değildir?
A)      Kudüm
B)      Zurna
C)      Kithara
D)      Kopuz
E)      Lir

Soru 20.   Orta Asya Türk Devletlerinde “kurultay”ın ülkemizdeki bugünkü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Bakanlar Kurulu
B)      Anayasa Mahkemesi
C)      Siyasi Parti Kurulu
D)      TBMM
E)      Devlet Planlama Teşkilâtı
CEVAP ANAHTARI

 1. A
 2. B
 3. B
 4. A
 5. E
 6. A
 7. B
 8. C
 9. E
 10. A
 11. E
 12. A
 13. A
 14. A
 15. C
 16. A
 17. A
 18. B
 19. E
 20. D

5 Comments

Leave a Reply