Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Orta Çağda Avrupa Tarihi Testleri ve Cevapları

KPSS Tarih Orta Çağda Avrupa Tarihi Testleri ve Cevapları

1. Kiliseyi temsil eden papalık Ortaçağ Avrupası’nda siyasal bir güç haline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağda kiliseyi temsil eden papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Para karşılığı entelijans kağıdı yazması
B) Kralları aforoz etme yetkisinin bulunması
C) Hıristiyanlıkta kilise örgütünün bulunması
D) Çok büyük topraklara ve mal varlığına sahip olması
E) Kavimler Göçü’ne neden olması

2. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupası’nda ilim ve fikir hayatının gelişmesine olumsuz etkide bulunmuştur?
A) Rönesans Hareketleri
B) Hümanist Düşünce
C) Skolastik Düşünce
D) Reform Hareketleri
E) Coğrafi Keşifler

3. Ortaçağ’da Hıristiyan din adamlarının etkisiyle sko¬ lastik düşünce sistemi doğmuştur. Buna göre din ile ilgili esaslar değişmez kabul edilmiş ve akıl yürütme yasaklanmıştır.
Bu bilgiye göre, Ortaçağ Avrupası ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bilim alanında önemli din adamları yetişmiştir.
B) Fikir ve kültür hayatı gerilemiştir.
C) Okuma – yazma oranı düşmüştür.
D) Hümanist düşünce zayıflamıştır.
E) Kilisenin devlet üzerindeki etkisi artmıştır.

4. Ortaçağ Avrupası’nda halk asiller, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmıştır.
Avrupa’da sınıf farklarının ortaya çıkmasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Kilise ve din adamlarının baskısı
B) Hukuk anlayışının gelişmemesi
C) Sosyal eşitliğin sağlanamamış olması
D) Ekonominin ticarete dayalı olması
E) Merkezi idarelerin zayıflaması

5. Papalar Ortaçağ Avrupası’nda Hıristiyanları kendi düşüncelerine göre yönetmeye çalışıyorlardı. Ellerinde “Aforoz” yetkileri vardı. Aforoz edilen Hıristiyanlıktan çıkarılır, toplumsal hayatın dışına atılırdı.
Bu bilgilere göre, Ortaçağ Avrupası ile ilgili aşağı¬daki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ülke din adamları tarafından yönetilememiştir.
B) Toplum içerisinde sınıf farkları vardır.
C) Din adamları yetkilerini kullanarak zengin¬leşmişlerdir.
D) Din adamları toplumda ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
E) Hukuk sistemi gelişmemiştir.

6. Ortaçağ’ın başlarında Avrupa, Kavimler Göçü’nün etkisiyle devamlı iç karışıklıklara uğramış ve bir savaş alanı durumuna gelmiştir. Avrupa’da böylece siyasi alanda büyük bir otorite boşluğu doğmuş ve Feodalite rejimleri güçlenmeye başlamıştır.
Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Merkezi idarelerin zayıflaması
B) Din adamları ve kilisesin baskısı
C) Ekonominin zayıflaması
D) Haçlı Seferlerinin başlaması
E) Mezhep savaşlarının çıkması

7. Haçlı Seferlerinin sonucunda Ortaçağ Avrupası’nın feodalite rejimleri Ortadoğu’ya taşınmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) islâm dünyasında feodalite rejimleri ortaya çık¬mıştır.
B) Ortaçağ Avrupası’nda feodalite rejimleri sona ermiştir.
C) Haçlı Seferleri feodalite rejimlerinin yıkılmasına yol açmıştır.
D) islâm dünyası feodal beylerin egemenliğine gir¬miştir.
E) Toplumlar gittikleri yerlere kendi sosyal ve siyasal
özelliklerini de taşımışlardır.

8. Haçlı Seferleri sonucu görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Batı medeniyetlerinin ilerlemesine temel oluşturmuştur?
A) Avrupa’da hayat standartının yükselmesi
B) Türk ileri harekatının bir süre için durması
C) Akdeniz limanlarının önem kazanması
D) Derebeylerin güçlerini kaybetmeleri
E) Barut, Pusula gibi icatların Avrupalılar tarafından öğrenilmesi

9. I. Papaların, Krallara taç giydirmeleri
II. Kilisenin kontrolünde toprakların olması
III. Mezheplerin ortaya çıkması
Ortaçağ Avrupası’nda Kiliseyi temsil eden papalık siyasal bir güç haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I – II
E) I – III

10. Ortaçağ boyunca devam eden derebeylik rejimi XV. yüzyılda barutun ateşli silahlarda kullanılması ile sona erdi.
Bu durumda feodalitenin (derebeylik) yıkılması ile siyasal alanda aşağıdaki gelişmelerden hangisi meydana gelmiştir?
A) Din daha etkin duruma gelmiştir.
B) Mutlak krallıklar güçlenmiştir.
C) Köylüler yönetimde söz sahibi olmuşlardır.
D) Rahiplerin otoriteleri artmıştır.
E) Hukukun üstün olduğu yönetimler gelişmiştir.

blank

11. Avrupa Kavimler Göçü ile yüzyıl kadar sürecek karışıklık yaşamış, otorite boşluğu yaşandığından kendini güvencede görmeyen halk güçlü kişilerin himayesine girmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangi gelişmeye neden olmuştur?
A) Halkın ticarete yönelmesine
B) Haçlı Seferlerinin düzenlenmesine
C) Sosyal sınıfların ortadan kalkmasına
D) Feodalite rejiminin ortaya çıkmasına
E) Mutlak krallıkların güçlenmesine

12. Ortaçağda Feodalite, temelleri eşitsizlik üzerine kurulu bir rejimdi, insanları birbirinden ayrı hak ve imtiyazlara sahip duruma getirmiştir.
Ortaçağ Avrupası’ndaki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A) Toplumda ayrıcalıkların sona ermesine
B) Halkın yönetimde söz sahibi olmasına
C) Toplumda sınıf kavramının ortaya çıkmasına
D) Kilisenin otoritesinin sarsılmasına
E) Ticaretin etkinliğini kaybetmesine

13. I. Kilise ve papalığa olan güven sarsıldı.
II. Derebeyliğin eski gücü kalmadı.
Düzenlenen Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkan bu durum aşağıdakilerden hangi gelişmeye neden olmuştur?
A) Ekonominin bozulmasına
B) Hayat standartlarının yükselmesine
C) Sınıf kavramının ortadan kalkmasına
D) Tarımın gelişmesine
E) Kralların güçlenmeye başlamasına

14. Ortaçağ Avrupasfnın yapısal durumunun oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin daha çok etkisi vardır?
A) Kilise
B) Hellenizm
C) Hukuk
D) Mutlak Krallık
E) Rönesans

15. Kavimler Göçü ile büyük bir karışıklık yaşayan Avrupa’da otorite boşluğu meydana gelmiş, kendileri¬ ni güvencede görmeyen halk da güçlü kişilerin himayesine girmiştir.
Bu durumda Ortaçağ Avrupası’nda oluşan siyasal yapı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Feodalite
B) Mutlak Krallık
C) Meşrutiyet
D) Cumhuriyet
E) Monarşi
1-B 2-C 3-B 4-C 5-D 6-A 7-E 8-E 9-A 10-B 11-D 12-C 13-E 14-A 15-A

2 Comments

  1. blank
  2. blank

Leave a Reply