Orta Çağda Avrupa tarihi Testleri ve Cevapları

3
8375

Ders: Tarih 10

Konu: Orta Çağda Avrupa tarihi Testleri

Soru Sayısı: 15

 

ORTAÇAĞDA AVRUPA                                                                                                   

 

1.  Kiliseyi temsil eden papalık Ortaçağ Avrupası'nda siyasal bir güç haline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağda kiliseyi temsil eden papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A)    Para karşılığı entelijans kağıdı yazması

B)    Kralları aforoz etme yetkisinin bulunması

C)    Hıristiyanlıkta kilise örgütünün bulunması

D)    Çok büyük topraklara ve mal varlığına sahip olması

E)      Kavimler Göçü'ne neden olması

2.  Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupası'nda ilim ve fikir hayatının gelişmesine olumsuz etkide bulunmuştur?

A)    Rönesans Hareketleri

B)    Hümanist Düşünce

C)    Skolastik Düşünce

D)    Reform Hareketleri

E)  Coğrafi Keşifler

 

3.  Ortaçağ'da Hıristiyan din adamlarının etkisiyle sko­ lastik düşünce sistemi doğmuştur. Buna göre din ile ilgili esaslar değişmez kabul edilmiş ve akıl yürütme yasaklanmıştır.

Bu bilgiye göre, Ortaçağ Avrupası ile ilgili aşağıda­ki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)   Bilim alanında önemli din adamları yetişmiştir.

B)   Fikir ve kültür hayatı gerilemiştir.

C)   Okuma – yazma oranı düşmüştür.

D)   Hümanist düşünce zayıflamıştır.

E)     Kilisenin devlet üzerindeki etkisi artmıştır.

4.  Ortaçağ Avrupası'nda halk asiller, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

Avrupa'da sınıf farklarının ortaya çıkmasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)  Kilise ve din adamlarının baskısı

B)  Hukuk anlayışının gelişmemesi

C)  Sosyal eşitliğin sağlanamamış olması

D) Ekonominin ticarete dayalı olması

E)     Merkezi idarelerin zayıflaması

5.  Papalar Ortaçağ Avrupası'nda Hıristiyanları kendi düşüncelerine göre yönetmeye çalışıyorlardı. Ellerinde "Aforoz" yetkileri vardı. Aforoz edilen Hıristiyanlıktan çıkarılır, toplumsal hayatın dışına atılırdı.

Bu bilgilere göre, Ortaçağ Avrupası ile ilgili aşağı­daki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)   Ülke din adamları tarafından yönetilememiştir.

B)   Toplum içerisinde sınıf farkları vardır.

C)   Din    adamları    yetkilerini    kullanarak   zengin­leşmişlerdir.

D)   Din adamları toplumda ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

E)     Hukuk sistemi gelişmemiştir.

6.  Ortaçağ'ın başlarında Avrupa, Kavimler Göçü'nün etkisiyle devamlı iç karışıklıklara uğramış ve bir savaş alanı durumuna gelmiştir. Avrupa'da böylece siyasi alanda büyük bir otorite boşluğu doğmuş ve Feodalite rejimleri güçlenmeye başlamıştır.

Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)   Merkezi idarelerin zayıflaması

B)   Din adamları ve kilisesin baskısı

C)   Ekonominin zayıflaması

D)   Haçlı Seferlerinin başlaması

E)  Mezhep savaşlarının çıkması

 

7.  Haçlı Seferlerinin sonucunda Ortaçağ Avrupası'nın feodalite rejimleri Ortadoğu'ya taşınmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)    islâm dünyasında feodalite rejimleri ortaya çık­mıştır.

B)    Ortaçağ  Avrupası'nda feodalite  rejimleri  sona ermiştir.

C)    Haçlı Seferleri feodalite rejimlerinin yıkılmasına yol açmıştır.

D)    islâm dünyası feodal beylerin egemenliğine gir­miştir.

E)      Toplumlar gittikleri yerlere kendi sosyal ve siyasal
özelliklerini de taşımışlardır.

8.  Haçlı Seferleri sonucu görülen aşağıdaki gelişme­ lerden hangisi Batı medeniyetlerinin ilerlemesine temel oluşturmuştur?

A)    Avrupa'da hayat standartının yükselmesi

B)    Türk ileri harekatının bir süre için durması

C)    Akdeniz limanlarının önem kazanması

D)    Derebeylerin güçlerini kaybetmeleri

E)      Barut, Pusula gibi icatların Avrupalılar tarafından öğrenilmesi

 

 

9.   I. Papaların, Krallara taç giydirmeleri

II.     Kilisenin kontrolünde toprakların olması

III.    Mezheplerin ortaya çıkması

Ortaçağ Avrupası'nda Kiliseyi temsil eden papalık siyasal bir güç haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II          

C) Yalnız III

D) I – II

E) I – III

 

 

10.   Ortaçağ boyunca devam eden derebeylik rejimi XV. yüzyılda barutun ateşli silahlarda kullanılması ile sona erdi.

Bu durumda feodalitenin (derebeylik) yıkılması ile siyasal alanda aşağıdaki gelişmelerden hangisi meydana gelmiştir?

A)    Din daha etkin duruma gelmiştir.

B)    Mutlak krallıklar güçlenmiştir.

C)    Köylüler yönetimde söz sahibi olmuşlardır.

D)    Rahiplerin otoriteleri artmıştır.

E)  Hukukun üstün olduğu yönetimler gelişmiştir.

 

11.   Avrupa Kavimler Göçü ile yüzyıl kadar sürecek karışık­ lık yaşamış, otorite boşluğu yaşandığından kendini güvencede görmeyen halk güçlü kişilerin himayesine girmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangi gelişmeye neden olmuştur?

A)     Halkın ticarete yönelmesine

B)     Haçlı Seferlerinin düzenlenmesine

C)     Sosyal sınıfların ortadan kalkmasına

D)    Feodalite rejiminin ortaya çıkmasına

E)   Mutlak krallıkların güçlenmesine

 

12.   Ortaçağda Feodalite, temelleri eşitsizlik üzerine kurulu bir rejimdi, insanları birbirinden ayrı hak ve imtiyazlara sahip duruma getirmiştir.

Ortaçağ Avrupası'ndaki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A)    Toplumda ayrıcalıkların sona ermesine

B)    Halkın yönetimde söz sahibi olmasına

C)    Toplumda sınıf kavramının ortaya çıkmasına

D)    Kilisenin otoritesinin sarsılmasına

E)  Ticaretin etkinliğini kaybetmesine

 

13.  I. Kilise ve papalığa olan güven sarsıldı.

II. Derebeyliğin eski gücü kalmadı.

Düzenlenen Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkan bu durum aşağıdakilerden hangi gelişmeye neden olmuştur?

A)    Ekonominin bozulmasına

B)    Hayat standartlarının yükselmesine

C)    Sınıf kavramının ortadan kalkmasına

D)    Tarımın gelişmesine

E)  Kralların güçlenmeye başlamasına

 

14.    Ortaçağ Avrupasfnın yapısal durumunun oluşu­ munda aşağıdakilerden hangisinin daha çok etkisi vardır?

A) Kilise                        

B) Hellenizm

C) Hukuk                      

D) Mutlak Krallık

E) Rönesans

 

 

15.   Kavimler Göçü ile büyük bir karışıklık yaşayan Avrupa'da otorite boşluğu meydana gelmiş, kendileri­ ni güvencede görmeyen halk da güçlü kişilerin himayesine girmiştir.

Bu durumda Ortaçağ Avrupası'nda oluşan siyasal yapı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Feodalite                  

B) Mutlak Krallık

C) Meşrutiyet                

D) Cumhuriyet

E) Monarşi

 

 

1-B        2-C        3-B        4-C        5-D        6-A        7-E        8-E        9-A        10-B        11-D        12-C        13-E        14-A        15-A

REKLAMSTORE

3 YORUMLAR

 1. 1990 öss hangisi ortaçagda kiliswyi temsil eden papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilemez ?

  a kendi hakimiyetinde topraklarının olması

  b cok sayıda din adamı yetiştirmesi

  c aforoz yetkisi

  d haçlı savası düzenlemeleri

  e krallara taç giydirmesi

   

  cevap b yani diğer seçenekler gözterilebilir yani kendi himayesinde topraklarının olması papalığın siyasal bir güç olmasına kanıttır

  sizin 9. sorunuzda ise cevap yalnız 1

  acaba ösym hatalı bir sorumu yayınladı???

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz